OBS! Evenemanget är avslutat!7 februari 2023 kl. 13.00-16.00

Vattentjänstplanen – ett nytt planeringsredskap

År 2023 ska alla kommuner besluta om en vattentjänstplan. Vi diskuterar lagändringen, vägledning och exempel på hur kommuner resonerat.

Anmäl dig

Innehåll

Före utgången av år 2023 ska varje kommun ha beslutat om en vattentjänstplan. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, och kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid skyfall. Men vad är avsikten med planen? Och hur kan den kopplas samman med den fysiska planeringen, inte minst med kommunens översiktsplan?

På detta seminarium diskuterar vi bakgrunden till lagändringen och vad det är kommunen ska besluta om, hur man kan tänka kring skyfall och vilken vägledning som finns i dagsläget. Vi får också ta del av hur ett par olika kommuner hanterar planens kopplingar till både va-planering och fysisk planering enligt PBL.

Välkommen!

Målgrupp

Seminariet riktar sig i huvudsak till dig i kommunen som arbetar med va-frågor eller fysisk planering på chefs- eller handläggarnivå.

Program

13.00 Välkommen

Bakgrund, syfte och lagens formulering gällande vattentjänstplanen

Den aktuella ändringen i lagen om allmänna vattentjänster är resultatet av många års utredande och diskussioner. Här får vi en genomgång av vad som föregått det nya kravet på vattentjänstplaner, och vilket beslut det till slut blivit ett krav på kommunen att fatta.

Germund Persson, senior rådgivare, SKR
Olof Moberg, förbundsjurist, SKR

Nederbörd i ett förändrat klimat

Det är ingen tvekan om att skyfall kan vara bekymmersamt att hantera, både i dagens och framtida klimat. Men hur mycket intensivare kan skyfallen bli? Gustav Strandberg från SMHI presenterar hur nederbörden förändras samt hjälper oss att reda ut olika begrepp, återkomsttider och klimatfaktorer som är väsentliga inom skyfallsarbetet.

Gustav Strandberg, SMHI

14.25 Paus

En kortfattad vägledning som start

Eftersom det ännu inte finns någon aktuell vägledning från berörda myndigheter kring vattentjänstplanerna har branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram ett underlag. Syftet är att ge kommunerna stöd i sitt arbete och underlätta processen att ta fram vattentjänstplaner under 2023. Vad har organisationen kommit fram till i sitt arbete med detta, och vilka medskick vill man göra till kommunerna?

Erik Karlsson, Svenskt Vatten

Så planerar vi vårt genomförande

Hur kan kommunen lägga upp sitt arbete med vattentjänstplanen? Här får vi höra två olika kommuner berätta om sina tankar och resonemang när det gäller ansvarsfördelning, arbetsprocess och innehåll i planen.

Lisa Chohan Strömner, strategisk processledare infrastruktur, Stenungsunds kommun
Åke Sjöberg, samhällsutvecklingschef, Leksands kommun

16.00 Avslut

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.