OBS! Evenemanget är avslutat!23 februari 2023 kl. 09.30-15.45

Våldsförebyggande arbete med unga

Vad kan kommuner göra för att förebygga våld bland unga och i ungas relationer? SKR bjuder in till en heldag om forskning, verktyg och lärande exempel.

Anmäl dig

Innehåll

Våld är en del av många ungas vardag – både i skolan och på nätet. Forskning visar också att våld i ungas parrelationer är vanligt, där framförallt tjejer utsätts. Ett tidigt våldsförebyggande arbete kan öka tryggheten för unga, och bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kommunledning, skola, elevhälsa, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamheter har en viktig roll. Under dagen lyfter vi forskning och ger exempel på hur kommuner kan skapa goda förutsättningar för arbetet med våldsprevention.

Konferensen arrangeras av SKR:s kvinnofridssatsning, som stödjer kommuner och regioner att stärka det våldsförebyggande arbetet. Satsningen utgår från regeringens nationella strategi att förebygga bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Dagen webbsänds och kan ses i efterhand till och med 23 februari 2024.

Målgrupp

  • Chefer och yrkesverksamma inom skola, elevhälsa, kultur- och fritidsverksamheter, socialtjänst
  • Strateger, samordnare inom våldsförebyggande och brottförebyggande arbete i kommuner
  • Myndigheter och ideella organisationer som arbetar med våldsprevention

Program

09.30–09.45 Välkommen

Renée Andersson och Linnea Adebjörk, handläggare SKR:s kvinnofridssatsning

09.45–10.50 Våld i ungas relationer – hur kan vi förebygga?

Carolina Överlien har i flera år forskat om våld i ungas nära relationer i Norge och Sverige. Studierna visar att våldet är minst lika förekommande som i vuxnas relationer. Sexuellt våld och digitalt våld märks särskilt. Med studierna har vi lärt oss att våldet går att förebygga, och att ungdomarna själva har önskemål om hur detta kan gå till. Carolina Överlien är professor i socialt arbete vid Stockholm universitet, och forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo.

10.50–11.00 Paus (10 min)

11.00–11.50 Våldförebyggande arbete i Gävle

Gävle kommun har en väl etablerad samverkan inom det våldsförebyggande arbetet med unga. Nanny Hörnqvist, samordnare Brottsförebyggarna i Gävle, och Cecilia Vågberg, strateg Social hållbarhet, berättar om framgångsfaktorerna och ger exempel på samverkan kring de våldspreventiva metoderna Stopp min kropp, Agera Tillsammans och Machofabriken.

11.50–12.50 Paus för lunch (60 min)

12.50–13.20 Hur kan vi jobba våldsförebyggande om vi inte kartlägger?

Genom att kartlägga våldet kan lokala aktörer bättre ta sig an det brottförebyggande och våldsförebyggande arbetet tillsammans. Men våld i nära relationer inkluderas alltför sällan i lägesbilden. Därför har Brottförebyggande rådet (Brå) och Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett fördjupat metodstöd för att kartlägga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lina Lundborg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten och Carl Gynne, utredare på Brå, berättar om stödet.

13.20–13.30 Paus (10 min)

13.30–14.00 Skolans läroplan – sexualitet, samtycke och relationer

Teresa Fernández Long, undervisningsråd på Skolverket, beskriver arbetet med kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer i skolans läroplan. Hur har området förändrats, hur går det med implementeringen och vilket stöd kan Skolverket ge?

14.00–14.15 Paus (15 min)

14.15–15.15 Våldsförebyggande arbete i Stockholm stad

Stockholms stad har utvecklat sitt våldsförebyggande arbete och kopplat det till nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Susanne Tidestrand, samordnare på utbildningsförvaltningen, berättar om arbetet. Du hör också om pilotprojektet ”Föräldraträffar – Agera tillsammans” som involverar föräldrar och vårdnadshavare i det våldsförebyggande arbetet.

15.15–15.25 Paus (10 min)

15.25–15.45 Summering och avslut

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem
  • Linnea Adebjörk
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.