OBS! Evenemanget är avslutat!6 april 2022 kl. 09.00-16.00

Utveckla stöd och insatser till äldre

Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Anmäl dig

Innehåll

I en kunskapsbaserad socialtjänst baseras bland annat på uppföljning av hur verksamhet och stödinsatser fungerar. Men hur vet vi om det stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? SKR bjuder in till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas i en verksamhet som ett arbetssätt för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.

Under dagen kommer vi att få ta del får ta del av både forskning och exempel från verksamheter där individdata har använts för uppföljning och verksamhetsutveckling.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar med hemtjänst eller på särskilt boende inom äldreomsorgen samt inom hemsjukvård/kommunal hälso- och sjukvård. Din roll kan exempelvis vara enhetschef, kvalitetsutvecklare, undersköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut, MAS eller fysioterapeut.

Program

09.00 Välkomna och uppstart av dagen

Moderator Helena Henningsson SKR, öppnar dagen. Vi får en spaning om syftet med dagen och hur vi kan lyfta arbetet med uppföljning av äldre och utveckla verksamheten.

Vad menas med individbaserad systematisk uppföljning, ISU?

Mia Ledwith, SKR håller en presentation om vad individbaserad systematisk innebär.

Vart tar våra brukare vägen?

Karin Stigner från Falköpings kommun berättar om deras uppföljning av korttidsverksamhet.

10.00-10.20 Paus

10.20 Hur fungerar social samvaro?

Mikaela Lindström från Tierps kommun presenterar deras arbete med uppföljning av insatsen social samvaro som ges till äldre.

Riskbedömning enbart räcker inte för att minska fall och undernäring

Marina Arkkukangas och Anna Ekholm från FoU Sörmland presenterar ett projekt om riskbedömningar som en viktig del av det evidensbaserade arbetet med fall och undernäring. Studien bygger på analys av data från kvalitetsregistret Senior Alert.

Ett forskningsprojekt om team och ledarskap i samverkan

Elisabet Rothenberg från Högskolan i Kristianstad berättar om SeSam.

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 Ledarskapets betydelse för utvecklings- och förbättringsarbete

Ulrika Börjesson och Kristoffer Laag från Jönköpings socialförvaltning berättar om ett traineeprogram för blivande enhetschefer i äldre- och funktionshinderomsorg.

Hur skapar teamet synergier i arbetet med systematisk uppföljning?

Håkan Sandberg, Mälardalens universitet, om teamets betydelse vid systematisk uppföljning.

13.45-14.00 Paus

14.00 Hur kan data från kvalitetsregister användas för verksamhetsutveckling?

Valbara seminarier med exempel från de fem nationella kvalitetsregister som kommunerna har tillgång till.

RiksSår

Marianne Degerman, Skellefteå kommun, presenterar ett exempel på användning av data i utvecklingsarbete. Denna presentation är inspelad i förväg.

Senior alert

Christoffer Rabén, Bollebygd kommun, presenterar hur han som chef har återinfört registret i verksamheten och vilken strategi han har använt.

BPSD-registret

Anneli Neuman och Susanne Blom med flera från äldreboendet Klintesväng i Borås Stad presenterar ett förbättringsarbete om deras teamarbete, användandet av smärtskattningsskala samt hur de minskade den totala NPI-poängen.

SveDem

Carina Stenmark från Torsby kommun berättar om erfarenheter av att utveckla med hjälp av registrerade data.

Palliativregistret

Informationen uppdateras inom kort

Brukar- och anhörigdialog i hemtjänsten

Gunilla Larsén, Malmö stad, berättar om kvalitetsutveckling i hemtjänsten med stöd av brukar och anhörigdialoger

15.45 - 16.00 Summering och avslut

Dagen avslutas med några nedslag i vad som har varit intressant under dagen och varför samt hur det kommer att påverka arbetet i er verksamhet framöver.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Malin Michael, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR