28 september 2021 till 14 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Utbildning kring effektivitet för kommunledningar

För många är effektivisering synonymt med besparing vilket ofta får till följd att medarbetarna i organisationen känner att de hela tiden måste göra mer med mindre resurser. Ökad effektivitet är nödvändig, men utöver besparing så handlar det också om att arbeta smartare så att kvalitet kan bibehållas eller till och med förbättras.

Anmäl dig

Utbildningen genomförs vid två tillfällen enligt följande:

 • 28 september 2021 klockan 13.00 – 16.00
 • 14 oktober 2021 klockan 13.00 – 16.00.

Målgrupp

Primär målgrupp är politiker i kommunledning. Även tjänstepersoner i kommunövergripande ledningsgrupp samt övergripande stödfunktioner kring ekonomi och kvalitet- och verksamhetsresultat är välkomna.

Max fem deltagare per kommun.

Syfte

 • Att öka kunskapen kring effektivitet och produktivitet.
 • Att visa på hur effektivitet kan bli en del i styrsystemet.
 • Att erbjuda stöd och underlag för analyser av de medverkande kommunernas effektivitet och produktivitet.
 • Att lyfta fram och belysa vilket ledarskap som krävs, både politiskt och i tjänsteorganisationen, för att möjliggöra effektivitetsutveckling.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du:

 • ha fått grundläggande kunskaper kring effektivitet och produktivitet samt förståelse kring hur kommunens styr- och uppföljningssystem kan påverka dessa
 • kunna göra en grundläggande analys av effektivitet i den egna kommunen
 • ha introducerats i ett antal strategier på övergripande nivå för att öka effektiviteten.

Exempel på innehåll

De senaste årens framtidsanalyser för kommuner och regioner visar på ett allt större gap mellan möjlig finansiering och ökat behov av service. Det som påverkar mest är demografiska förändringar. En väg att minska detta gap är att öka effektiviteten.

 • Presentation och analys de deltagande kommunernas effektivitetsnyckeltal i databasen Kolada.
 • Hur ser en styr- och uppföljningsprocess ut där effektivitet tydliggörs och påverkar?
 • Hur sker målformulering och resursfördelning så att effektivisering möjliggörs?
 • Hur prioritera med begränsade resurser?
 • Hur går det till att analysera effektivitet?
 • Hur driver innovationer och ständiga förbättringar effektivitet?
 • Vilket ledarskap krävs för möjliggöra en effektivitetsökning i hela organisationen?

Arbetsformer

Två veckor innan första utbildningstillfället erhåller kommunen den egna effektivitetsbilden som grundar sig på effektivitetsnyckeltal ur databasen Kolada. Den blir utgångspunkt för diskussioner.

 • Föreläsningar av representanter från SKR och RKA.
 • Presentation av några goda kommunexempel.
 • Workshop och gruppdiskussioner. Vi växlar mellan att arbeta inom den egna kommunen och över kommungränser.
 • Kommunen får en hemläxa mellan det första och andra utbildningstillfället.
 • Medverkande kommuner har tillgång till ett digitalt samarbetsrum för dialog, frågor och tips.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Gunnar Gidenstam, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset