21 oktober 2021 till 22 oktober 2021 kl. 12.30-12.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Trafik- och gatudagarna 2021

Mötesplatsen för dig som jobbar med infrastruktur och transporter

Anmäl dig

Innehåll

Nu är anmälan öppen för årets digitala mötesplats, SKR:s konferens Trafik- och gatudagarna 21-22 oktober 2021!

Vi säkerställer genomförandet genom en digital mötesplats med anledning av pandemin. Som deltagare tar del av programmet via eventplattformen från där du befinner dig. Du väljer föreläsningar från de olika seminariespåren och kan växla enkelt mellan olika spår via plattformen. Interagera med våra föreläsare via chatten och nätverka med kollegor i ett digitalt mingelrum. Under pauserna har du möjlighet att besöka våra utställare som finns med oss båda dagarna. Alla föredrag spelas in och går att se i efterhand upp till 14 dagar.

Programmet uppdateras löpande.

Säkra din plats genom att anmäla dig till konferensen!

Målgrupp

Tjänstemän och politiker som arbetar med trafikplanering, trafikreglering och trafiksäkerhet samt gator och vägars drift och underhåll.

Program 21 oktober

12.30 Digitalt mingel

13.00 Välkomna till årets mötesplats

13.10 Inspirationsföreläsning med Dan Hill

Dan är Director of Strategic Design på Vinnova och jobbar med Vinnovas missionsinriktade angreppssätt som innebär att få olika aktörer att jobba i samma riktning mot gemensamma mål. Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt.

Dan har lång erfarenhet av transformativ stadsutveckling i många internationella projekt, där han arbetat med olika helhetslösningar för att integrera mobilitetsfrågor tillsammans med bebyggelseutveckling, livsmiljöfrågor samt tekniska, sociala och kulturella frågor.

Denna föreläsning kommer hållas på engelska.

14.00 Paus

14.20-14.50 Valbara spår

Spår 1 - En säker vägtrafik – en del av ett hållbart samhälle

Det är mer än 20 år sedan riksdagen fattade beslut om Nollvisionen som nytt långsiktigt mål och inriktning av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Sedan dess har antalet dödade i vägtrafikolyckor mer än halverats och siktet är nu inställt på att uppnå regeringens tuffa etappmål för 2030 som innebär en ytterligare halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030. I denna föreläsning kommer Nollvisionen och vad den innebär att presenteras, och varför det är viktigt att arbetet med Nollvisionen är en odelbar del av samhällets arbete med FNs hållbarhetsmål.

Matts-Åke Belin, Trafikverket

Spår 2 - Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner

Konkurrensen om utrymmet i våra stadskärnor och tätorter hårdnar och allt mer ses bilparkering som ett problem för utvecklingen av attraktiva stadskärnor, gång- och cykelstråk mm samtidigt som också bilparkeringen ses som en viktig del av tillgängligheten för kommunernas invånare. SKR har i ett projekt försökt belysa vilka möjligheter kommuner har att arbeta mer flexibelt med de ytor som idag används för parkering. Tyréns har i projektet bland annat intervjuat ett tjugotal kommuner som på olika sätt har bidragit med sin kunskap och sina erfarenheter. Resultatet av projektet har sammanställts i en skrift som lanseras i samband med Trafik- och gatudagarna.

Isak Brändström, Tyrens och Tora Gustafsson, Lidköpings kommun

Spår 3 - Transportdispenser - analys av nutid och förslag på framtid

Hur väl fungerar handläggningen av transportdispenser för tunga, långa och breda transporter i Sveriges kommuner? I denna studie har RISE intervjuat kommuner, Trafikverket och beställare av dispenser. Vi får ta del av en nulägesanalys samt lyssna på vilka möjligheter det finns i framtiden för att harmonisera och digitalisera transportdispenserna.

Magnus Andersson, RISE

14.50 Paus

15.10-15.40 Valbara spår

Spår 1 - Kommunernas nödvändiga bidrag för att nå etappmålet 2030

Indikatorerna för säker vägtrafik har reviderats. Föredraget kommer att fokusera på de indikatorer som rör det kommunala vägnätet. Hur kan/bör kommunerna bidra till att vi når de beslutade etappmålen om att halvera antalet omkomna och minska antalet allvarligt skadade med 25% till år 2030. Och vad innebär de aktörsgemensamma målen om en minskning av suicid och allvarligt skadade till följd av fallolyckor inom vägtrafiken för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet?

Sofia Gjerstad, Trafikverket

Spår 2 - Mobilitetshus – en pusselbit för att möjliggöra framtidens mobilitet

Mobiliteten blir allt mer varierad, och utrymmet för att tillgängligöra mobilitetstjänster uppmärksammas som en viktig lösning för att få invånare att välja mer hållbara ressätt. Parkering Malmö tar en ökande roll som leverantör av mobilitets­tjänster vilket är bakgrunden till Tyréns uppdrag att utreda möjligheten att omvandla Parkering Malmös parkeringshus till mobilitetshus.

Jonas Hedlund, Tyréns och Karin Caesar, Malmö stad

Spår 3 - Självkörande fordon och Geofencing behöver tillförlitliga trafikregler

Tillförlitliga trafikregler är en förutsättning för Självkörande fordon och Geofencing. Trafikverket driver ett arbete för att höja kvalitet i trafikregeldata och att skapa förutsättningar för att vägmärken och trafikregeldata ska vara ”ett till ett” med trafikföreskrift. Trafikverket berättar om detta arbete och hur det kan påverka föreskrivande myndigheter som kommuner, länsstyrelsen och Trafikverkets egna föreskrivande myndigheter.

Lars Brink, Anna Forsell och Mats Matsson, Trafikverket

15.40 Paus

16.00-16.30 Valbara spår

Spår 1 - Suicidprevention i transportsystemet

Suicid och psykisk ohälsa i samhället och i transportsystemet – vilken roll har infrastrukturförvaltare i arbetet med suicidprevention? Beskrivning av problemet och förebyggande arbete. Information om VGU, Krav brobyggande och om de nya aktörsgemensamma målet till år 2030.

Anna-Lena Andersson och Kenneth Svensson, Trafikverket

Spår 2 - Omvärldsanalys och planeringsmanual för cykelgator

På uppdrag av Stockholms stad har Sweco genomfört en omvärldsanalys av cykelgator. Analysen bygger på en litteraturstudie kompletterat med djupintervjuer med trafikplanerare och forskare från länder i Europa som har kommit längre i arbetet med cykelgator såsom Nederländerna, Norge och Tyskland. En studie har också gjorts av hur cykelgator inverkar på faktorer som trafiksäkerhet, framkomlighet, trafikflöden och hastigheter. På detta pass presenteras resultat från omvärldsanalysen samt det fortsatta arbetet med att ta fram en planeringsmanual för cykelgator i Stockholms stad.

Björn Sax Kaijser, SWECO

Spår 3 - Bussen måste fram - så skapar vi god framkomlighet i gatumiljö

God framkomlighet för busstrafik är av stor betydelse för att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv, pålitlig och effektiv. Trafikförvaltningen i Region Stockholm, som ansvarar för SL-trafiken, har i samarbete med SWECO och Movea tagit fram riktlinjer för planering och projektering av gatumiljöer som trafikeras av kollektivtrafik. Riktlinjerna i RiGata-Buss beskriver krav och utgångspunkter som trafikförvaltningen arbetar med inom infrastruktur som rör busstrafik i dialog med kommunerna. På detta pass finns tillfälle att höra mer om riktlinjerna, inspireras och även komma med synpunkter i det ständigt pågående utvecklingsarbetet.

Azhar Al-Mudhaffar, trafikförvaltningen i Region Stockholm, Karin Renström, SWECO och Per Strömgren, Movea

16.30 Avslutning


Program 22 oktober

08.30-9.00 Digitalt mingel

09.00 Inledning

09.10-09.40 Valbara spår

Spår 1 - Effekter av stadsmiljöavtalen

Stadsmiljöavtalen har nu funnits i snart fem år. Vad har vi genomfört och vad har vi lärt oss genom denna form av avtal mellan stat och kommuner. I presentationen lyfts och diskuteras bland annat effekter av de stadsmiljöavtal som genomfördes under försöksperioden med stadsmiljöavtal mellan år 2015-2018.

Helena Svensson, K2 och Torgny Johansson, Helsingborgs stad

Spår 2 - Vikten av att följa upp kommunal upphandling av beläggningsunderhåll

Uppgifter om upphandlingar av beläggningsarbeten har samlats in från ett 40-tal kommuner. Med stöd av denna information utformas flera förslag till hur formerna för upphandlingen kan vidareutvecklas för att långsiktigt stärka kommunerna i sin beställarroll. Centralt i detta arbete är att öka mängden information om den verksamhet som genomförts inom ramen för det avtal som löper ut inför det att en ny upphandling ska göras. Dessutom förs resonemang om hur risken för strategiska anbud kan begränsas.

Jan-Eric Nilsson, VTI

Spår 3 - Geofencing som verktyg för hållbara städer

Detta seminarium syftar till att ge en överblick över vad som händer inom geofencing-området, vilka tillämpningar som är möjliga nu och i framtiden samt vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att ta tillvara på möjligheterna att använda geofencing som ett verktyg för att skapa ett hållbart transportsystem. Särskilt fokus kommer ges till demonstrationsprojekten Smarta urbana trafikzoner och GeoSence som arbetar med att ta fram tillämpningar av geofencing i stadsmiljö.

Louise Olsson,Trafikverket och Rodrigue Al Fahel, Lindholmen Science Park

09.40 Paus

10.00-10.30 Valbara spår

Spår 1 - Digital medborgardialog och kommunikation ett stort kliv mot digitalt samråd i Tvärförbindelse Södertörn

Inom ramen för infrastrukturprojektet Tvärförbindelse Södertörn har nya sätt att genomföra medborgardialoger testats. Sammanfattningsvis går det att konstatera att digital dialog och kommunikation i infrastrukturprojekt leder till ökat deltagande och enklare återkoppling vilket sin tur stärker demokratin i planprocessen.

Martin Menke, Tyréns och Susanne Rundström,Trafikverket

Spår 2 - Enskilda vägar - är det en kommunal angelägenhet ?

Göteborg gör en översyn av bidrag till, ägandeskap och drift av enskilda vägar. En ur många perspektiv komplicerad förändring. Föredraget fokuserar på ställningstaganden och erfarenheter.

Michael Ernfors, Göteborgs stad

Spår 3 - Drönare i kommunal verksamhet - Regelverket ger nya utmaningar men möjligheter till utveckling

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för drönare och hur de får användas. För att hjälpa kommunerna har SKR tagit fram en handbok kring drönare i kommunal verksamhet som presenteras vid detta pass. Leksands kommun berättar om hur de arbetar med drönare i sin verksamhet och hur man valt att förändra sitt arbetssätt utifrån förutsättningarna i regelverket. Som avslutning kommer det finnas möjligheter att ställa frågor.

Andrew Steuernagel, Leksands kommun samt Ulrika Appelberg, SKR

10.30 Paus

10.50-11.20 Valbara spår

Spår 1 - Samordnad bebyggelse och transportplanering

Under det här passet så kommer representanter från två kommuner, Gävle och Östra Göinge, att presentera lärande exempel kring hur en god samordning mellan bebyggelse- och transportplanering kan komma till stånd i praktiken. Vidare redovisas resultat och slutsatser från SKR:s arbete som syftat till att belysa hur en bättre sådan samordning kan åstadkommas mellan aktörer inom/på olika samhällsnivåer.

Jan-Ove Östbrink, SKR, Tommy Johansson, Östra Göinge och Christoffer von Bothmer, Botniska Korridoren (tidigare Region Gävleborg).

Spår 2 - High Capacity Transports – hur tät dialog och samarbete halverade antalet lastbilstransporter och sänkte koldioxidutsläppen

Under det här föredraget kommer representanter från metallpulverföretaget Höganäs AB, kommunerna i Helsingborg och Höganäs samt Trafikverket att berätta om hur de gemensamt gjorde det möjligt för Höganäs AB att halvera antalet transporter och kraftigt minska koldioxidutsläppen vid transport av färdigt gods från fabriken i Höganäs till hamnen i Helsingborg.

Oscar Grönvall, Helsingborgs kommun, Mattias Holmqvist, Trafikverket och Johan Walther, Höganäs AB

Spår 3 - Vägledning för framtidens samhällen - IoT, säkerhet & datadriven innovation

Innovationsprojektet City as a Platform har samlat 18 svenska kommuner, som tillsammans utforskat, implementerat och samverkat kring gemensamma frågeställningar för införande och förvaltning av IoT-plattformar som stöd för smartare samhällstjänster. Vi delar praktiska exempel och viktiga insikter samt för ett resonemang kring vad som krävs på kommunal, regional, nationell respektive internationell nivå för att vi tillsammans ska kunna realisera vår målbild för framtidens samhällen.

Bo Baudin, SKR, Maya Mitell och Claus Popp Larsen, RISE

11.20 Paus

11.40-12.25 Panel debatt om samordnad bebyggelse- och transportplanering

En väl integrerad bebyggelse- och transportplanering behövs för en hållbar samhällsutveckling, både för att skapa ett transporteffektivt samhälle och för att utveckla attraktiva bebyggelsemiljöer. Hur kan kommuner och regioner samverka bättre med Trafikverket kring utvecklingen av bebyggelse och transportsystemet? Hur kan mindre kommuners förutsättningar tas bättre tillvara i frågor som rör lokal utveckling, transportinfrastruktur och kollektivtrafikförsörjning?

SKR har i en nyligen genomförd studie lyft goda exempel på samordning mellan infrastrukturplanering och bebyggelseplanering. Exemplen visar att det går att hitta nyckelfaktorer som är viktiga förutsättningar, och att en lyckad samverkan i grunden bygger på en gemensam omsorg om samverkansprocessen. I Gävleborg blev t.ex. en gemensam målbild en viktig grund för samverkan mellan regionen, Gävle kommun och Trafikverket. Och Östra Göinge blev ett gediget lokalt förankringsarbete början till ett lyckat samverkansprojekt. Lyssna på diskussioner mellan Boverket, Regeringskansliet och Trafikverket.

Mattias Schriever-Abeln, Regeringskansliet, Henrik Zetterquist, Trafikverket, Magnus Jacobsson, Boverket och Patrik Tornberg, WSP.

Moderator: Ulrika Palm, SKR

12.30 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Selda Taner, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR