20 maj 2021 till 21 maj 2021 kl. 10.00-13.00

Styra och leda i förändring – program för toppolitiker

Ett fördjupningsprogram för dig som är ledande förtroendevald och önskar verktyg för att leda i förändring. Kanske har du ett behov av att tänka nytt för att klara utmaningarna efter pandemin. SKR bidrar med jämförelser och analyser. Vi träffas vid tre olika tillfällen med start i maj.

Anmäl dig

Programinnehåll och aktuellt datum för varje tillfälle

Observera! Datum kan påverkas av restriktioner i samband med coronapandemin. SKR kontaktar alla anmälda via e-post om förändring kommer att ske.

20 - 21 maj 2021: Hantera utmaningarna och leda utveckling

  • Utmaningar i kommuner och regioner
  • Leda komplexa förändringar som bidrar till utveckling och resultat.

2 – 3 september 2021: Uppnå resultat och effektivitet

  • Att styra för bättre effektivitet
  • Samverkan och samspel

28 – 29 oktober 2021: Skapa delaktighet

  • Att bygga legitimitet och tillit
  • Innovation och utveckling av välfärdstjänster

Er utveckling i regionen eller kommunen är den röda tråden i programmet. Med identifierade utmaningar och analyser som grund skapas möjligheter att bygga delaktighet, inflytande och tillit både internt i organisationen och externt gentemot brukare och medborgare. Samt möjligheter att tillvarata den positiva förändringskraft som finns i din kommun eller region. Tillsammans i programmet utforskar vi verktyg för att styra och leda långsiktiga komplexa förändringar för att skapa genomslag och resultat av din politik.

Programledare

Lena Lindgren och Christine Feuk, SKR, Sektionen för demokrati och styrning

Din utmaning är den "röda tråden"

Vilka är de stora utmaningarna och behov av förändring i min kommun eller region de närmaste åren, fram till 2023? Det krävs att du avsätter lite tid och fokus mellan träffarna.

Mål och syfte med programmet

Målet är att du ska bli bättre på att leda den utveckling som behövs utifrån dagens förutsättningar för att leverera välfärdstjänster av god kvalité utifrån dagens ekonomiska förutsättningar och behov.

Syftet är att stärka uppdraget och ledarskapet för att öka genomslag och resultat genom, effektivitet, delaktighet, utveckling och demokratiska processer.

Programmet bygger på innehållet i uppdraget

För att kunna ta ett helhetsansvar för att leda samhällsutvecklingen inom en kommun eller en region krävs en långsiktig vision. Den konkretiseras genom mål och aktiviteter som förverkligas under en begränsad tidsperiod. Tillsammans bildar vision, mål och aktiviteter en tydlig gemensam berättelse och skapar förutsättningar för genomslag. Till detta behövs beslutsunderlag som underbyggs med uppföljningar och analyser och där kunskap och fakta utforskas genom dialog med olika berörda parter.

Det handlar om att fråga och ställa krav, lyssna och berätta. Det behövs mod för att prioritera och tänka nytt genom att inspirera, utmana, testa och belöna. Riskanalys behövs också för att kalkylera och bedöma konsekvenser och hinder. På vägen behöver uppdrag, ansvar och spelregler tydliggöras. För att få genomslag och resultat är viktiga nycklar kommunikation och dialog i det egna partiet, med andra partier, medborgare, chefer, medarbetare, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. Att leda möten och utveckling i komplexa frågor kräver träning.

Processinriktat arbetssätt

SKR arbetar processinriktat vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på.

  • Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
  • Medverkande bidrar med inspiration och kunskap.
  • Vi arbetar med att omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
  • Vi skapar ny kunskap tillsammans, erfarenhetskunskap.

Målgrupp

Kommunstyrelsens- och regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lena Lindgren, Projektledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset