18 oktober 2022 till 19 oktober 2022 kl. 00.00-00.00

Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet

En kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa och social hållbarhet. Kursen vänder sig till personer i kommuner och regioner som på en strategisk förvaltningsövergripande nivå arbetar tvärdisciplinärt med fokus på jämlikhet i hälsa och social hållbarhet.

Anmäl dig

Kursens sista dag genomförs 8 november.

Kursens innehåll

Kursen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Den grundar sig också i organisationsteorier och pedagogik som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa. Fokus är stärka strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsöver-gripande, i arbetet för att minska skillnader i hälsa och dess bakomliggande orsaker. Ett tidigare arbetsnamn för kursen var ”Soft skills”.

Kursen ger stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och kursledarna. Kursmaterialet tar fasta på hur tjänstepersoner, med särskilt eller samordnande uppdrag för folkhälsofrågor kan fungera som brobyggare eller förändringsagenter mellan olika verksamheter. Det handlar bland annat om att utgå från förutsättningarna i olika aktörers specifika verksamheter, samarbeta och använda medskapande metoder i arbetet för jämlik hälsa.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar i en kommun eller region på strategisk nivå. Kanske heter din funktion folkhälso- eller social hållbarhets- strateg, -utvecklare, -samordnare, -chef, eller liknande. Din roll inkluderar att inspirera och engagera olika aktörer i arbetet med jämlik hälsa.

  • Du träffar ofta ledningsgrupper, politiska beredningar och nämnder inom många olika förvaltningar, verksamhetsområden och organisationer.
  • Du vill få nya redskap och utökad kompetens i just det tvärsektoriella arbetet.
  • Du vill gärna dela med dig av egen kompetens och erfarenhet, ta del av andras och få nya kunskaper och inspiration samt verktyg som du har nytta av i ditt arbete på hemmaplan.

Vi använder oss av intresseanmälan för att få en så bra sammansättning som möjligt av grupperna.
I anmälan får du några frågor om din funktion i organisationen och dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter – samt dina och din organisations förväntningar på kursen. Fråga gärna din chef vilka förväntningar som finns på dig efter kursen!

Kursens upplägg

Dag 1 och 2 : 18-19 oktober

De två första dagarna behandlas kursens fem moduler.

  1. Vad är jämlik hälsa – och vad orsakar skillnaderna i hälsa
  2. Sätta frågan på dagordningen
  3. Rollen som förändringsagent
  4. Intressentanalys
  5. Samarbete och partnerskap

Dag 3: 8 november

Den tredje dagen handlar om:

  • Styra och leda för bättre folkhälsa och minskade skillnader i hälsa
  • Hur får vi det att hända - leda i komplexitet, samt teorier om att driva utvecklingsarbete – utifrån deltagarnas erfarenheter och behov.

Varje modul innehåller mål och teori. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra. Du kommer även få reflektera/arbeta med kontext och lärandemiljö på din egen hemmaplan och med din egen organisation – dvs utifrån din roll och ansvarsområde.

Förberedelse

Du funderar ut ett område eller utmaningar inom din kommun (case) som du kan använda dig av under dagarna.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Elisbeth Skoog Garås, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

marie.koark@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR