4 oktober 2023 kl. 09.30-15.45

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta

Vilka insatser och arbetssätt är effektiva för att nå målet om ett liv fritt från våld? Under en heldag får du fördjupad kunskap och nya perspektiv på socialtjänstens arbete med våldsutsatta.

Anmäl dig

Få 500 kronor i rabatt på avgiften

Du som också anmäler dig till SKR:s konferens om våldsutövare 18 oktober får 500 kronor i rabatt. Kostnad för båda konferenserna är 3 700 kronor. I anmälan ovan anger du om du vill delta på en eller båda konferenser.

Konferens 18 oktober: Socialtjänstens arbete med våldsutövare

Innehåll

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar att stödja våldsutsatta, men trots att ansvaret inte är nytt saknas fortfarande forskning om vad som är hjälpsamt och vilka metoder som är effektiva. Vad kan vi lära av experter och yrkesverksamma med lång erfarenhet på fältet? Under dagen lyfts forskning, kunskap och olika perspektiv kring vilket stöd våldsutsatta behöver, och hur socialtjänsten på bästa sätt kan stödja klienten att nå målet med insatserna – ett liv fritt från våld.

Konferensen arrangeras av SKR:s kvinnofridssatsning, som stödjer socialtjänsten att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck.

Målgrupp

Chefer, förtroendevalda, strateger, socialsekreterare, behandlare och andra yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänsten

Program

09.30–09.40 Inledning

Elin Holmgren och Renée Andersson, handläggare SKR:s kvinnofridssatsning

09.40–10.15 Vad vet vi om våldsutsatta vuxna i socialtjänsten och hur går det för dem?

I SKR:s projekt SU-Kvinnofrid får kommuner stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna på individnivå – före, under och efter insats. Vad kan uppföljningen lära oss om målgruppen? Vilka insatser får de? Hjälper stödet de får? Renée Andersson och Mia Ledwith, handläggare på SKR, berättar om resultaten.

10.15–10.30 Paus

10.30–11.10 Pass 1: Tryggt liv fritt från våld – vad behöver socialtjänsten göra?

För att sätta in rätt insatser behöver socialtjänsten förstå våldets komplexitet och konsekvenser på kort och lång sikt. Linn Moser Hällen är socionom, handledare och författare, och har lång erfarenhet av arbete med klienter och att handleda socialtjänsten. I det här passet lotsar hon oss igenom den process våldsutsatta genomgår, och visar på framgångsfaktorer och vanliga fallgropar när socialtjänsten ger stöd.

11.10 –11.20 Paus

11.20–12.00 Pass 2: Tryggt liv fritt från våld – vad behöver socialtjänsten göra?

Att utsättas för våld av närstående kan leda till långvariga hälsoproblem. Att få bearbeta våldet är därför av yttersta vikt och kan bidra till läkning och återhämtning. Hur kan socialtjänsten stödja våldsutsatta att bearbeta trauma och få tillbaka sin egenmakt? Linn Moser Hällen berättar vad som kan vara verksamt i samtal om våld, med fokus på vad socialarbetaren behöver för förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag.

12.00–13.00 Paus för lunch

13.00–13.45 Gruppverksamhet som verktyg

Att få bearbeta tillsammans med andra i liknande situation kan ofta vara ett effektivt sätt att läka på. Sedan 2004 har Linköpings kommun erbjudit gruppverksamhet till personer som utsatts för våld. Målgruppen har framförallt varit utsatta kvinnor, men under de senaste åren har allt fler män sökt stöd för utsatthet. Mikael Nilsson, leg gruppterapeut och enhetschef, berättar om erfarenheter från arbetet med grupp och vad som skiljer kvinnor och män.

13.45–14.00 Paus

14.00 – 14.40 Responsbaserat förhållningssätt i arbetet med våldsutsatta

Responsbased pratice, RBP, är en metod och ett förhållningssätt inom socialt arbete och i synnerhet i arbetet med personer som utsatts för våld. Metoden lägger fokus på den våldsutsattas motstånd och betydelsen av sociala responser på våldet. Emma Karlsson Filbey, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Örebro, berättar om grunderna i RBP.

14.40–15.00 Paus

15.00–15.30 RBP som verktyg i utredningsarbetet

Relationsvåldsteamet Järva har implementerat RBP i utredningsarbetet. Biträdande enhetschef Angelica Heikkinen berättar om arbetet och vilka effekter det har fått.

15.30–15:45 Reflektioner och avslut

Elin Holmgren och Renée Andersson, handläggare SKR:s kvinnofridssatsning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.