7 december 2022 kl. 09.30-16.00

Socialtjänstens arbete med unga kriminella

SKR anordnar en kunskapshöjande dag om hur socialtjänsten kan arbeta med kriminella barn och unga och hur samarbetet med polisen kan förbättras och stärkas.

Anmäl dig

Innehåll

I den offentliga debatten står unga lagöverträdare alltmer i fokus. Det paradoxala är att samtidigt som kriminaliteten bland unga har minskat över tid, så har det dödliga våldet eskalerat. Forskningen beskriver utvecklingen som att ett färre antal unga står för allt grövre kriminalitet. Här efterfrågas en tidig reaktion från samhället för att stoppa rekryteringen till kriminalitet. I det sammanhanget spelar socialtjänsten en viktig roll. Arbetet måste utgå från barn och ungas behov av skydd och stöd samt från befintlig forskning kring risk- och skyddsfaktorer.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och verksamma inom socialtjänsten och angränsande områden.

Program

09:30-09:35 Inledning

Karin Falck, handläggare SKR

09:35-10:00 På gång nationellt

Karin Lindström, handläggare SKR om aktuella utredningar på området samt Christina Kiernan, samordnare på SKR för otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet.

10.00-10:15 Nytt brottsförebyggande ansvar för kommunerna

Nästa år får kommunerna ett brottsförebyggande ansvar när en ny lag kring kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete träder i kraft. Vad innebär det för kommunerna? Greta Berg, expert SKR.

10:15-10:20 Paus

10.20-11:05 Vad betyder den sociala miljön för kriminaliteten hos ungdomar?

Marie Torstensson Levander, professor i hälsa & samhälle med inriktning mot kriminologi berättar om sin forskning om orsakerna till barns och ungdomars utveckling av kriminalitet. Vilka barn och ungdomar, dvs. med vilka egenskaper och erfarenheter, i vilka slags sociala miljöer, löper den största risken att utveckla kriminalitet och andra sociala problembeteenden? Studien är komparativ och baseras på data från två longitudinella studier i Malmö, Sverige och i Peterborough, Storbritannien.

11:05-11:15 Paus

11:15-12:10 Unga lagöverträdare i Sverige idag

Kriminaliteten bland unga har minskat över tid. Samtidigt har det dödliga våldet eskalerat. Forskningen beskriver utvecklingen som att ett färre antal unga står för allt grövre kriminalitet. Hur ser dessa ”persistenta lagöverträdare” ut och hur kan denna kunskap användas av socialtjänsten? Jerzy Sarnecki, forskare och professor i kriminologi.

12:10-12:50 Lunch

12:50-13:20 Olika sätt att arbeta med förstärkt samverkan kring unga kriminella

Samverkan mellan aktörerna runt barn och familj kommer i olika skepnader. Gemensamt för dem alla är att det handlar om samverkan runt individen. Christina Söderberg projektledare/utredare Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete BRÅ och Greta Berg, expert på SKR går resonerar kring hinder och framgångsfaktorer i arbetet med unga kriminella.

13:20-13:25 Paus

13:25-13:40 Att motverka normbrytande beteenden

Socialstyrelsen har publicerat kunskapsstödet ”insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”, ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn mellan 6–17 år. Ett arbete pågår just nu för att underlätta implementering av kunskapen och de rekommenderade insatserna. Hur kan vi tänka kring implementering och vad är på gång? Lisa Holmgren, handläggare SKR.

13:40-14:10 Att arbeta med riktigt unga i risk zon

Enisa Cuprija, familjebehandlare & SSPF Samordnare Enköping berättar om sina erfarenheter av att arbeta systemiskt runt riktigt unga barn i riskzonen för kriminalitet.

14:10-14:20 Paus

14:20-15:00 Sociala insatsgrupper (SIG) i Rinkeby/Kista

Maria Andersson, biträdande enhetschef samt samordnare mot våldsbejakande extremism. Idil Magan och Magdalena El-Sayed berättar om hur man arbetar med både unga och äldre kriminella i området. I samtalet berättar handläggarna hur samverkan mellan polis och socialtjänst går till och hur man löser bland annat sekretessfrågor.

15:00-15:10 Paus

15:10-15:55 Hur kan polisen bidra till socialtjänstens brottsförebyggande arbete?

Polisen i Sollentuna, Upplands Väsby och Märsta har en väldigt nära, operativ samverkan med socialtjänsten. I Järva har man arbetat aktivt mot skjutvapenvåldet i samverkan polisen, socialtjänsten och Kriminalvården Hur fungerar den sortens samverkan? Vilka är utmaningarna? Finns det lärdomarna över tid? Ett samtal om hur vi kan nå fler, förhindra mer och samarbeta bättre.

Christina Kiernan, SKR samtalar med områdespolisernas gruppchef Pär Carlsson och lokalpolisområdeschefen Stephan Kiernan.

15:55-16:00 Avslut

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR