8 juni 2022 kl. 09.30-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Socialtjänstens arbete i segregerade områden

Hur kan socialtjänsten arbeta i socioekonomiskt svaga och segregerade områden? Vad säger forskningen och vad säger praktiken om arbetet just i dessa områden? 

Anmäl dig

Innehåll

Segregationen är en av våra största utmaningar idag. Många aktörer behöver hjälpas åt för minska segregationen och dess negativa effekter, inte minst viktig är socialtjänstens insatser. Hur socialtjänsten kan arbeta på ett bra sätt i utsatta områden? Vad säger forskningen och praktiken? Förväntningarna på socialtjänsten är stora. Vi samlar under dagen forskare, praktiker och verksamhetsutvecklare för att reflektera över socialtjänstens roll och vilka arbetssätt som är framgångsrika.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och strateger inom socialtjänsten och angränsande områden.

Program

09:30 Inledning

Karin Falck, handläggare SKR

09:30-09:50 På gång på den nationella nivån

Karin Falck, handläggare segregationsfrågor SKR
Elin Almqvist, statssekreterare berättar om regeringens initiativ
Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrott och otillåten påverkan
Greta Berg, expert brottsförebyggande SKR

09:50-10:20 Segregationen i Sverige idag

Anders Kessling, direktör för delegationen mot segregation (Delmos), berättar om hur segregationen ser ut och hur den har utvecklats i Sverige. Anders presenterar även segregationsbarometern och ger sin bild av vad som är viktigt för att motverka segregation framåt.

10:20-10:35 Paus

10:35 -11:15 Avhopparverksamheten i Malmö

Den som lever under hot eller vill lämna ett kriminellt liv kan vända sig direkt till Konsultationsteamet i Malmö. Verksamheten drivs i nära samverkan med polisen och arbetar med att ge stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil genom att skräddarsy stöd och skydd efter individens behov. Arash Zinat Bakhsh, enhetschef Plattform Malmö, Jesper Abelin, sektionschef Konsultationsteamet samt Julia Kjellbom, samordnare Konsultationsteamet berättar om hur man arbetar i Malmö.

11:15-11:30 Paus

11:30-12:00 Påskkravallerna i Malmö – hur hanterade staden situationen?

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör Malmö stad, berättar hur man hanterade situationen.

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Socialtjänstens arbete i utsatta områden – vad säger forskningen?

Birgitta Persdotter, universitetslektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland forskar bland annat om frågor som rör socialtjänstens myndighetsutövning med särskilt fokus på omotiverade skillnader och risk för ojämlik behandling vid bemötande, bedömningar och beslut om insatser. I sin senaste forskning lyfter hon hur socialtjänsten gynnar respektive missgynnar vissa grupper. I inslaget diskuteras hur vi kan använda resultaten i utvecklingen av socialtjänstens arbete i segregerade områden.

13:30-14:00 Föräldrastödjare i det utökade hembesöksprogrammet

Alla förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC har sedan 2013 erbjudits ett utökat hembesöksprogram med sex hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten. Satsningen som från början var ett projekt har kallats för ”utökat hembesöksprogram” och har nu spridits till många städer i Sverige bland annat till Göteborg. Elin Alfredsson och Lisbeth Lindahl (båda leg. psykologer och fil dr i psykologi) har följt upp implementeringen av programmet i Göteborg utifrån tre perspektiv: föräldrarnas, personalens och utifrån implementeringsteori. En frågeställning handlar om socialtjänstens roll i det här förebyggande arbetet. Hur är det att arbeta i en helt ny roll som föräldrastödjare i en helt ny kontext hemma hos nyblivna föräldrar? Och hur fungerar samspelet med barnhälsovårdens sjuksköterskor?

14:00-14:15 Paus

14:15-14:50 Socialkontor i området

Vi besöker Anna Andersson, enhetschef för socialkontoret i Vivalla, Örebro där man 2016 valde att flytta ut socialkontoret i det särskilt utsatta området. Efter år av skadegörelse och hot har kontoret nu blivit en integrerad del av området och man ser stora fördelar med att finnas på plats. Numera har man också fått till en stabil personalgrupp. Vi får också träffa Christian Jerrestål, enhetschef myndighetsutövning samt Stefan Enekvist, enhetschef familjeenheten i Gottsunda som är ett utsatt område i Uppsala. Både Christian och Stefan har arbetet länge i Gottsunda och under den tiden har kontoret funnits på plats ute i området och man ser att närvaron fyller en viktig funktion. Gottsunda prövar också att använda sig av ett nytt arbetssätt som man kallar för BarnSäkert.

14:50-15:05 Paus

15:05-15:50 Klienter som riskerar att hamna i kläm

Klienterna kommer aldrig att följa organisationsgränser - det är vi som måste anpassa våra verksamheter och uppdatera vårt utbud av insatser. Det kan handla om klienter som har eller är i behov av insatser från flera förvaltningar (exempelvis socialtjänst, vård-och omsorg och/eller arbetsmarknad) eller klienter med insatser från flera avdelningar inom en och samma förvaltning. Veronica Götherström och Ola Odebäck rådgivare från konsultföretaget Startpoint Advisory berättar om hur både mindre och större kommuner som de arbetat med, angripit denna utmaning, exempelvis med medborgarnära kontor med service från flera delar av kommunen.

15:50 Avslut

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR