6 maj 2021 kl. 13.00-16.30

Socialtjänstens ansvar för barn i internationella situationer

Seminariedagen ska ge ökad kunskap om de internationella regelverk som aktualiseras när socialtjänsten handlägger ärenden med internationell koppling, exempelvis barn som är föremål för vård enligt LVU i Sverige och avviker till utlandet.

Anmäl dig

Innehåll

Rörligheten i Europa och världen ökar, vilket medför att socialtjänsten i vissa fall ställs inför frågor som kräver tolkning och tillämpning av EU-förordningar och internationella konventioner. Under denna halvdag fördjupar vi oss i bestämmelser i socialtjänstlagen och LVU samt de internationella regelverk, främst Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention, som aktualiseras när barn som behöver vård har koppling till utlandet.

Program

13.00-13.50 - Allmänt om socialnämndens ansvar för barn i internationella situationer

SKR:s förbundsjurister beskriver socialnämndens juridiska förutsättningar i ärenden med internationell koppling, bl.a. i fråga om

  • barn som avviker från en placering i Sverige och reser eller förs utomlands
  • placering av barn över nationsgränserna enligt SoL, samt
  • barn som befinner sig i Sverige utan att ha hemvist här och behörighet att agera med stöd av exempelvis LVU.

13.50-14.00 - Paus

14.00-14.45 - Internationella regelverk som aktualiseras i gränsöverskridande situationer samt Utrikesdepartementets roll som centralmyndighet

Utrikesdepartementet redogör för bl.a. de juridiska verktyg i Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonventionen som kan aktualiseras i gränsöverskridande situationer samt vilken roll UD har som centralmyndighet i dessa fall.

Erika Neiglick, Ämnesråd och gruppchef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet.

14.45-15.00 - Paus

15.00-15.35 - Internationella regelverk som aktualiseras i gränsöverskridande situationer samt Utrikesdepartementets roll som centralmyndighet, fortsättning

15.35-15.45 - Paus

15.45-16.15 - Utlämning och internationellt samarbete inom polisen

Polismyndigheten redogör för de juridiska förutsättningarna för samarbete över nationsgränserna samt vilka möjligheter polisen har att agera i situationer där barn förs eller avviker utomlands.

Hans-Olof Sandén, Rättschef vid Rättsenhet Väst, Polismyndigheten.

16.15-16.30 Avslutning


Målgrupp

Socialsekreterare och kommunjurister som arbetar med frågor om vård och omhändertagande av barn och unga.

Medverkande

Under dagen deltar bland annat några av SKR:s förbundsjurister samt representanter från Utrikesdepartementet.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mia Hemmestad, Förbundsjurist

Ylva Lindblom, Förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset