29 april 2021 kl. 09.00-14.30

Social bostadspolitik eller en politik så att alla kan bo bra

Hur bör en politik utformas och vilka åtgärder behövs så att alla kan beredas ett godtagbart boende. Denna fråga försöker vi besvara vid detta seminarium.

Anmäl dig

Målgrupp

Chefer, strateger, planerare/utredare i kommuner och regioner

Program

09.00-11:00

Inledning

Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR

Vad sker i utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning?

Utredningen har i uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet, dels vissa bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras effektivitet. Halvvägs in i utredningens arbete får vi en inblick i vart utredningen är på väg och vilka som är de stora knäckfrågorna. Kanske finns också någon idé som utredningen vill diskutera i detta forum!

Karolina Skog, särskild utredare

Jämlikhetskommissionen om boende och grannskap

Kommissionens övergripande uppdrag har varit ”att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. I kommissionens slutbetänkande, En gemensam angelägenhet (SOU 20020:46) finns en rad förslag som sammantaget syftar till att minska de ekonomiska klyftorna och åtgärda skevheter som rör byggande, planering och boende. Här ges en bild av bakomliggande motiv till förslagen, utgångspunkter, problem och slutsatser.

Per Molander, ordförande i Jämlikhetskommissionen

11.00-12:00

Kort paus

Vad kan vi förvänta oss från utredningen som har i uppdrag att lämna förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Utredningen har i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad. Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Utredningen ska även kartlägga bankernas och andra kreditgivares villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper i olika delar av landet. Utredningen är fortfarande i ett inledande skede, men vi är nyfikna på hur tankegångarna går, hur utredningen tar och tänker ta sig an de olika uppgifterna och om det redan nu finns några uppslag om hur inträdet på den ägda bostadsmarknaden kan underlättas.

Robin Svensén, sekreterare i utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

12.00-12:45

Lunchpaus

12.45-14:20

Kommunal bostadsförmedling och förtur som verktyg för bostadsförsörjningen

Konsultbolaget WSP har på uppdrag av SKR tagit fram ett underlag som visar på hur kommunerna i praktiken valt att nyttja bostadsförmedlingsverktyget och hur kommunerna använder förturer som kompletterande instrument för att mer precist förmedla bostäder till prioriterade hushållskategorier. WSP har också haft i uppdrag att peka på problem och hinder för att bedriva verksamheten effektivt och med god kvalitet och vid behov lämna förslag till förändringar av regelverk m.m. om så bedöms erforderligt för att underlätta kommunernas arbete.

Linda Lövgren, senior bostadsanalytiker WSP

Hur en kommun kan nyttja hyresgarantin för att främja bostadssociala mål

Hyresgarantin var tänkt som ett kommunalt stöd för den som av olika ekonomiska skäl har svårt att få ett förstahandskontrakt. Men intresset från kommunerna har varit svalt. Marks kommun är dock en av de kommuner som nyttjar garantin. Här får vi veta hur kommunen valt att använda garantin som ett av flera bostadssociala verktyg.

Jenni Gustafsson, verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen Marks kommun

En nationell hemlöshetsstategi – varför en sådan behövs och vad den bör innehålla

I rapporten Hemlös 2020 konstaterar Sveriges stadsmissioner att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Organisationen har därför tagit saken i egna händer och arbetat fram grunden till en nationell hemlöshetsstrategi. Rapporten har tagits fram i ett samarbete med docent Markus Knutagård som här förklarar varför det behövs en sådan strategi och redogör för vad den bör bestå i.

Marcus Knutagård, docent i socialt arbete Lunds universitet

14.20

Summering och avslut

Vad har vi lärt oss under dagen och vad kan det finnas behov av att fördjupa sig kring framöver?

Jan-Ove Östbrink, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jan-Ove Östrbrink, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset