8 juni 2023 kl. 09.30-16.00

Skyddat boende – hur förbereda inför kommande ny reglering?

Regeringens förslag till reform för skyddat boende innebär stora förändringar för socialtjänsten. Lär dig mer om kommande lagstiftning och ta del av arbetssätt som kan stärka stödet till våldsutsatta vuxna och barn.

Anmäl dig

Innehåll

Regeringen avser att reglera skyddat boende för våldsutsatta inom en snar framtid. Reformförslaget omfattar ett tiotal lagändringar och syftar till att stärka rättigheterna för våldsutsatta vuxna och barn. Bland annat ska barn som följer en vuxen till skyddat boende få egna beslut och uppföljning. Samtidigt införs skyddat boende som en ny placeringsform i socialtjänstlagen och omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav.

Den här konferensen fokuserar på vad den nya regleringen innebär för socialtjänsten, och ger kunskap, inspiration och exempel på arbetssätt som kan underlätta för kommuner att genomföra reformen.

Konferensen arrangeras inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning, där ett av målen är att stödja socialtjänsten att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp

Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänsten

Program

9.30 Inledning

Renée Andersson och Elin Holmgren, handläggare, SKR

9.40 Reformen – lagändringarna och ekonomin

Hur ser läget kring lagstiftningsprocessen ut? Och vad vet vi om innehållet? Elin Persson, förbundsjurist SKR, berättar om vad vi vet nu. Redan nu finns viss ekonomisk kompensation för kommunerna i det generella statsbidraget. Per Sedigh, ekonom på SKR, berättar mer.

10:55 Kvalitetssäkrat stöd och skydd på Unizons skyddade boende

Unizon har tagit fram en kvalitetsstandard för vad ett skyddat boende är och ska erbjuda. Standarden är ett verktyg för att skapa hållbara skyddade boenden, och säkerställa att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och skydd av god kvalitet.

Josefine Guldbrand, verksamhetsledare på Kvinnohuset Örebro
Maria Björsson, sakkunnig i kvinnofrid och kvalitetsutveckling, Unizon

11:35 Kartläggning i Jönköping – möter de skyddade boendena behoven?

Under 2022 kartlade region Jönköpings län behovet hos våldsutsatta och deras barn. I arbetet ingick även att kartlägga de skyddade boendes resurser att möta behoven. Julia Lagerkvist, FoU-ledare våld i nära relationer, Jönköpings län, berättar om resultaten.

12:05 Paus för lunch

13:00 Stärkt samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

I Nybro kommun samverkar barn- och vuxenhandläggare i team runt barnfamiljer då det förekommer uppgifter om våld. Arbetssättet har lett till mer samsyn och tryggare insatser – både för barn och våldsutsatta föräldrar. Vad krävdes för att komma dit? Och vad är det man gör annorlunda nu?

Johanna Franzén, verksamhetschef IFO, Nybro kommun
Carola Gustlander, enhetschef IFO, Nybro kommun

13.55 Skyddat boende – upphandla eller inte?

Vad gäller egentligen vid upphandling av skyddat boende och behöver det alltid konkurrensutsättas? Magnus Ljung, förbundsjurist SKR.

14:25 Malmö stad: Skyddat boende för olika målgrupper – hur möter vi behoven?

Under 2022 genomförde Malmö stad ett projekt för att utforska hur de skyddade boendena motsvarar behoven av stöd hos olika målgrupper – till exempel personer med psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, äldre, och de som har LSS respektive SoL-insatser. Hur gick Malmö stad tillväga? Vilka behov framkom? Och vad blir nästa steg?

Ann-Helen Westerdahl, utvecklingssamordnare inom våld i nära relation, Malmö stad
Helen Deblond, anhörigkonsulent, stöd- och kontaktperson våld i nära relation, Malmö stad

15:05 Efter våldet – rättigheter för barn i skyddat boende

Hur kan vi stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter tiden i skyddat boende? Barnafrid har tillsammans med andra aktörer tagit fram en modellen Pusslet. Modellen syftar till att säkerställa barnrättsperspektiv i skyddat boende och öka barns skydd, delaktighet och stöd under vistelsen. Under passet fokuseras särskilt på delen "Våldsmedveten handläggning".

Natalie Söderlind, utredare, Barnafrid
Catarina Berndtsson, områdeschef Boende och behandling, Göteborgs stadsmission

15:50 Avslut

Renée Andersson och Elin Holmgren, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.