14 juni 2022 till 15 juni 2022 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

SKR:s kulturkonferens 2022

SKR:s kulturpolitiska konferens 2022 genomförs i Helsingborg tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne. Konferensen tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt? I Helsingborg pågår under dagarna även H22 City Expo, som är en del av kommunens fleråriga satsning på innovation för en smartare och mer hållbar stad.

Anmäl dig

Målgrupp

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstepersoner från kommuner, regioner och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Anmälan

Anmäl dig via knappen "Anmäl dig".

Pris

Medlem i SKR

  • Innan 11 maj: 4 200 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 4 900 kronor exklusive moms.

Ej medlem i SKR

  • Innan 11 maj: 4 700 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 5 400 kronor exklusive moms.

Ideella organisationer

Möjlighet till subventionerat deltagande finns för ideella organisationer och yrkesverksamma konstutövare.

  • Innan 11 maj: 3 200 kronor exklusive moms.
  • Efter 11 maj: 3 900 kronor exklusive moms.

Kontakta Erik Peurell för att anmäla intresse för subventionerat pris.

erik.peurell@skr.se

Program, måndag 13 juni

19.15 Välkomstmingel för tidigt anlända.

Dunkers kulturhus, Bistron


Program, tisdag 14 juni

08.00–10.00 Registrering

Registrering på Dunkers kulturhus.

10.00–10.30 Välkomna!

Konferensen öppnas av Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden, Helsingborgs kommun och Magnus Lunderquist (KD), ordförande i kulturnämnden i Region Skåne samt Catrin Hulmarker (M), ledamot av SKRs kultur- och fritidsberedning.

10.30–11.15 Understanding Everyday Participation

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Andrew Miles, Professor of Sociology and Director of Research in the School of Social Sciences at the University of Manchester.

In this talk Andrew Miles will consider how, why and with what effects UK cultural policy continues to overlook the significance of informal ‘everyday’ cultural practices. Drawing on the approach and findings of the multi-site Understanding Everyday Participation project. He will argue that understandings of cultural value needs to be ‘situated’, and go on to offer some observations about the current UK government’s policy of ‘levelling up’ in this regard.

Understanding Everyday Participation

11.15–12.00 Kulturens geografi i Norden och Sverige

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Malin Weijmer, Myndigheten för kulturanalys samt Kristoffer Soldal och Jessica Nordström Sikkar, Postkodstiftelsen. Kommentarer av professor Andrew Miles, University of Manchester. Samtalet leds av Erik Peurell, SKR. Seminariet hålls på engelska.

Tillgång till kultur varierar både inom och mellan de nordiska länderna. Medan landsbygd präglas av mindre variation i kulturaktiviteter och har en större sårbarhet för förändring utmärker sig huvudstadsområden med stor koncentration av kultur. Hur påverkar den ojämna tillgången möjligheter till kulturdeltagande och vilka bär egentligen upp grunden för kultur i hela landet? Myndigheten för kulturanalys presenterar resultaten av en nyligen publicerad rapport om kulturens geografi i Norden. Postkodstiftelsen presenterar projekt som minskar avståndet till kulturupplevelser och skapar bättre förutsättningar för kulturaktörer att verka i Sverige.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Parallella seminarier

A: Att planera för hållbarhet, tillit och livskvalitet – Agenda 2030 i praktiken

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Hanna Zetterberg, utredningssekreterare vid Nationella samordnaren för Agenda 2030, Marianne Dock, tidigare ordförande i Healthy Cities, Sveriges nationella temagrupp Hälsosam samhällsplanering, Helen Wiklund, hållbarhetsstrateg vid Helsingborgs stad. Samtalet leds av Erik Peurell, SKR.

Vad krävs för en socialt hållbar stadsplanering som erbjuder invånarna goda förutsättningar för livskvalitet nu och i framtiden? Hur påverkar den fysiska planeringen i staden värden som välmående och tillit? Vilken roll kan kulturen spela i arbetet med Agenda 2030 och vad behövs för att gå från ord till handling?

B: Grön omställning och hållbarhet i praktiken

Dunkers kulturhus Teatersalen

Erik Ridderstolpe och Lasse Arvidsson Musikens Hus i Göteborg, Thobias Johansson och Peter Widell, Föreningen Returkultur. Samtalet leds av Louise Andersson, SKR.

Hur kan kultursektorn vara en del av klimatomställningen och arbeta med miljömässig hållbarhet i praktiken? Under seminariet får du ta del av erfarenheter och idéer från några som försöker gå från ord till handling – vilka utmaningar och möjligheter ser de?

14.00–14.45 Parallella seminarier

A: Att bygga biblioteksverksamhet kring fri åsiktsbildning - ett samtal om biblioteken och demokratin

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek, Lars Hilmersson, Örebro bibliotek samt Emelie Wieslander och Ulrika Ahlberg, Dawit Isaak-biblioteket för förbjuden litteratur, Malmö. Samtalet leds av Biblioteksföreningens förra ordförande Johanna Hansson.

I Sverige byggs nya bibliotekshus där demokrati och fri åsiktsbildning prioriteras högt i planerna för verksamheterna. Samtidigt är det fria ordet hårt ansatt på flera håll och frågor om vem som ska få ta till orda eller vems ord som ska få ta plats är mer aktuella än på länge.

B: Kulturens roll för regional utveckling.

Dunkers kulturhus Teatersalen

Magnus Jörgel, enhetschef vid kulturförvaltningen hos Region Skåne. Samtalet leds av Nils-Olof Zethrin, SKR.

Med utgångspunkt i en presentation om Region Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030, där kultur redan nämns i dess första stycke, diskuterar vi hur kulturen kan nyttjas för utveckling.

14:45–15:15 Paus

15:15–16:00 Parallella seminarier

A: Museisektorns betydelse för en hållbar framtid.

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Karl Magnusson, Statens museer för världskultur, Kirse Junge-Stevnsborg Malmö Konstmuseum, Ulrica Söderström Forskaskolan GRASCA/Kalmar läns museum. Samtalet leds av Linda Lundberg, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd.

Hur kan museisektorn bidra till samt främja en hållbar framtid och hur arbetar vi med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 idag? Hur kan kulturmiljöer vara en resurs i detta arbete? Programpunkten sker i samverkan med Riksförbundet Sveriges museer.

B: Helsingborgs lekplatsstrategi

Dunkers kulturhus Teatersalen

Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör och Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare Helsingborgs stad. Samtalet leds av Mats Hallberg, biträdande förvaltningschef, kulturförvaltningen Helsingborgs stad.

I samband med utbyggnaden av Oceanhamnen i Helsingborg har den gamla varvsdockan varsamt omvandlats till en park med en utflyktslekplats. I framtagandet av lekplatsen har barnen bjudits in att bestämma temat vilket gett förutsättningar för en annorlunda lekplats för alla sinnen. Anna Möller och Martin Hadmyr berättar om Helsingborgs lekplatsstrategi och varför stadens platser för barn är så viktiga.

18.30 Mingel

Mingel och efterföljande konferensmiddag på Parapeten.

Program, onsdag 15 juni

08.30–08.45 Introduktion till konferensens andra dag

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Alex Bergström (S), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid samt Conny Brännberg (KD), vice ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid.

08.45–09.30 Mapping Roles for Social Change

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Deepa Iyer, South Asian American writer, lawyer and activist. Director of Strategic Initiatives at the Building Movement Project.

We are living in times of urgency and possibility. Now more than ever, leadership for social transformation requires us to become aware of cross-cutting issues, hone our skills, and connect with different communities. In her keynote presentation, Deepa Iyer will present a tool called the Social Change Ecosystem Map that can be used by individuals and organizations to promote sustainability, equity and inclusion.

09.45–11.30 Politiska överläggningar i partigrupper

Dunkers kulturhus Galoschen och Tennisbollen våning 1 + Gummibandet våning 4

09.45–10.30 Parallella seminarier

A: Your Turn: Mapping Social Change Roles Workshop

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Deepa Iyer, South Asian American writer, lawyer and activist. Director of Strategic Initiatives at the Building Movement Project and Louise Andersson, SKR.

Join the interactive workshop where participants together with keynote speaker Deepa Iyer will identify their organization’s roles, values, and skills. We will discuss gaps and needs as well as how to maximize opportunities to promote sustainability, equity and inclusion.

B: Ljudmiljöer, om arbetet med kulturljudzoner i Malmö och akustiska parkprojekt i Helsingborg

Dunkers kulturhus Teatersalen

Annika Arvidsson, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Malmö kommun, Clara Göransson, akustiker hos Tyréns Malmö samt Manne Friman, akustiker på Efterklang som arbetat tillsammans med Helsingborgs stad kring ljudmiljöer. Samtalet leds av Nils-Olof Zethrin, SKR.

Genom kulturljudzonen lämnas plats för aktörer inom kultur och idrott i Sofielunds industriområde i Malmö att i samexistens med industriverksamheter möjliggöra oväntade inslag av upplevelser i en miljö som inte går att hitta någon annanstans i Malmö. Frågan är hur man hanterar de utmaningar som finns för befintliga bostäder? Från Helsingborg berättas om balansen av stadens ljud och att designa en ljudmiljö i staden som människor trivs i. Meningen är att ge åhöraren ett nytt sätt att tänka på stadens ljud och hur man kan planera staden med avseende på ljudmiljö.

C: Fristäder för yttrandefrihet och långsiktig utveckling av det lokala kulturlivet

Stadsteaterns foajé

Kajsa Ravin, GD för Statens kulturråd, Anna Hjerpe, Lunds kommun, Johanna Lindström, Västra Götalandsregionen och Per Lenndin, Piteå kommun. Samtalet leds av Karin Hansson, nationell samordnare för Sveriges fristäder inom ICORN.

Genom det internationella fristadsprogrammet ICORN kan hotade konstnärer från olika delar av världen få en fristad i en svensk kommun. Seminariet ger inblick i arbetet som görs på flera platser i landet och med inriktning på olika konstområden. Du som är intresserad av programmet får möjlighet att samtala med representanter från fristadskommuner och en fristadsregion.

10.45–11.30 Parallella seminarier 

A: Folkbildningens betydelse för Sveriges landsbygder

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Lina Bjerke, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Lina Bjerke presenterar resultaten av en utvärdering som hon gjort tillsammans med professor Charlotta Mellander på uppdrag av Folkbildningsrådet. I utvärderingen beskrivs studieförbundens och folkhögskolornas betydelse för kompetensförsörjningen nationellt och i landets regioner. Det tycks finnas en geografisk dimension på folkbildningens betydelse för individers karriärvägar. I de kommuntyper som kategoriseras som landsbygder är det mer sannolikt att individer förvärvsarbetar tre och fem år efter att ha deltagit i studieförbundens verksamheter än i mer tätbefolkade kommuner. Vilka slutsatser kan dras av detta?

B: Varför ska vi komma överens? Om överenskommelser mellan civila samhället och kommuner och regioner

Dunkers kulturhus Teatersalongen

Anna Fogel, Örebro kommun, Tina Fingal, Örebro Föreningsråd, Margareta Clarén, Sensus Skåne-Blekinge/ SISAM – Skånes studieförbund i samverkan, Susanne Nilsson, Östra Grevie folkhögskola/Skånes folkhögskolor, Ann Lundborg, Kulturförvaltningen, Region Skåne, Tobias Hedkvist, Regional utveckling, Region Skåne.

I Örebro gjordes 2010 den första överenskommelsen i landet mellan civilsamhället och en kommun. Sedan 2016 har folkbildningen och Region Skåne en överenskommelse. Hur har man arbetat fram överenskommelserna, vad innehåller de och hur gynnar samverkansformerna utvecklingen i kommun och region på kort och lång sikt?

C: Utan politiker stannar kulturpolitiken

Stadsteaterns foajé

Nick Johnson Jones, verksamhetschef konst och bibliotek, Huddinge, Mikael Palo, förvaltningschef kultur & utbildning, Region Sörmland, och Carl Liungman, regionalpolitisk strateg, KLYS. Samtalet leds av Erik Peurell, SKR.

Finns det sammanhang i kulturpolitiken då politisk styrning är viktig? Kan offentligt finansierad kultur med kulturstödsanslag och drift av offentliga kulturinstitutioner styras utan politiker? Här presenteras perspektiv på frågorna från tjänstepersoner vid kulturförvaltning och konstnärsorganisation. Samtalet förs mot bakgrund av den förnyade diskussionen om armlängds avstånd inom kulturpolitiken, aktualiserad av förra årets rapport från Myndigheten för kulturanalys Så fri är konsten.

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.15 Panelsamtal: De förtroendevaldas perspektiv - lokalt och regionalt utvecklingsarbete med kulturen i fokus

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Helene Börjesson (MP), kulturnämndens ordförande Gävle kommun, Per Eriksson (C), ordförande nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Region Jönköpings län, Magnus Lunderquist (KD), kulturnämndens ordförande Region Skåne samt Frida Trollmyr (S), kulturnämndens ordförande, Malmö kommun. Samtalet leds av Alex Bergström (S), ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid samt Conny Brännberg (KD), vice ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid.

I flera kommuner och regioner har politiska beslut fattats under senare år som satt kulturfrågor i fokus för lokal och regional utveckling. Frågor om till exempel gestaltad livsmiljö och åsiktsfrihet kommer högt på agendan på många håll. Här samtalar presidiet för SKR:s beredning för kultur och fritid med ordförandena i de ansvariga nämnderna i fyra av de kommuner och regioner som arbetar aktivt med dessa frågor.

13.20–14.05 Att förstå krisen och motverka den

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö.

Föredraget tar avstamp i de kriser som ägt rum den senaste tiden - pandemin, kriget i Ukraina, påskupploppen. Men också den lågintensiva krisen i Sverige - ökande ojämlikhet, fattigdom, polarisering. Hur kan vi förstå kriser? Hur kan vi arbeta för att motverka dem? Hur kan vi - i praktiken - skapa ett hållbart samhälle? Organisationen Helamalmö arbetar med att skapa bättre levnadsförhållanden för människor i så kallade utsatta områden. Nicolas redogör för exempel på hur organisationen ökade den upplevda tryggheten i ett utsatt område rekordartat på bara ett år.

14.05–14.20 Konferensen avslutas

Dunkers kulturhus Konsertsalen

Avrundningsord av Cecilia Engström (KD), ordförande i kulturnämnden, Helsingborgs kommun och Magnus Lunderquist (KD), ordförande i kulturnämnden i Region Skåne.

Övrig information

Arrangörer

Kulturkonferens 2022 arrangeras av SKR, Helsingborg stad och Region Skåne.

Logi

Deltagare på Kulturkonferens 2022 har möjlighet att övernatta i Helsingborg till ett rabatterat pris.

Hotell i Helsingborg under Kulturkonferensen

Stadsmässan H22

Årets kulturkonferens genomförs mitt under den internationella stadsmässan H22 med en mängd spännande evenemang runt om i stan.

H22 City expo

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Louise Andersson, expert kulturpolitik

Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola

Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR