20 oktober 2021 kl. 10.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Riskorienterat arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro

SKR arrangerar en fördjupningsutbildning i riskorienterat arbetssätt. Målgruppen är HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Bakgrund

SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport från pilotprojektet, en metodhandbok och några utbildningar om hur ni
kan arbeta utifrån ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Några viktiga resultat från utvärderingen av pilotstudien i två regioner är att medarbetare och chefer var nöjda med arbetssättet samt att det också har lett till lägre sjukfrånvaro och
minskade kostnader. Riskorienterat arbetssätt är på många vis en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport

Metodhandbok

För vem?

För organisationer som har deltagit i introduktionsutbildning till riskorienterat arbetssätt.
Fortsättningen består av två utbildningar med fokus på arbetsplatsinriktade åtgärder respektive åtgärder riktade mot medarbetare. I dessa fördjupningsutbildningar får ni ta del
av alla tillhörande verktyg, handledning och forum för fortsatt erfarenhetsutbyte med andra kommuner/regioner som genomför utbildningen samtidigt. För att vara framgångsrik i
utvecklingsarbetet föreslår vi att några medarbetare per organisation bildar ett team och genomgår utbildningarna tillsammans.

Två valbara utbildningspaket

Ni kan välja mellan två olika paket. De har samma basinnehåll vid utbildningstillfällena, men
skiljer sig sedan åt vad gäller antal handledningstillfällen. I paket 2 finns också ett
fördjupningsmoment som handlar om att stärka samarbetet mellan arbetsgivare och hälsooch sjukvården kring sjukskrivna medarbetare.

Paket 1

- Del A: Utbildning om arbetsplatsinriktade åtgärder. Kostnad: 4000 kronor per deltagare.
- Del B: Utbildning om medarbetarinriktade åtgärder. Kostnad: 4000 kronor per deltagare.
- Två handledningstillfällen à 60 minuter, två träffar med gruppen för erfarenhetsutbyte samt
tillgång till material och verktyg samt projektplats för dialog. Kostnad: 15 000 kronor per
deltagande kommun/region.
Vid behov finns möjlighet att köpa ytterligare handledning.

Paket 2

- Del A: Utbildning om arbetsplatsinriktade åtgärder. Kostnad: 4000 kronor per deltagare.
- Del B: Utbildning om medarbetarinriktade åtgärder. Kostnad: 4000 kronor per deltagare.
- Fyra handledningstillfällen à 60 minuter, två träffar med gruppen för erfarenhetsutbyte
samt tillgång till material och verktyg. Tillgång till projektplats för dialog med övriga som
deltar i utbildningen. Kostnad: 25 000 kronor per deltagande kommun/region.
- Fördjupningsmoment: Stärka samarbetet mellan er som arbetsgivare och hälso- och sjukvården för att förbättra kontakten kring sjukskrivna medarbetare
- Vid behov finns möjlighet att köpa ytterligare handledning.

Delutbildning A - Arbetsplatsinriktade åtgärder

Datum: Onsdag 20 oktober 2021 kl 10.00-15.00 (paus för lunch)

Innehåll: Hur kan HR praktiskt arbeta för att hitta arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro och ge de arbetsplatserna stöd att hitta rätt åtgärder för just den arbetsplatsen?På utbildningen går vi igenom olika i nsatser på arbetsplatsnivå, processen steg för steg. Vi diskuterar hur arbetet kan läggas upp i praktiken för att få till ett bra processtöd till chefer och samverkansgrupper. En viktig del i utbildningen är också praktiska övningar med möjlighet att testa arbetssättet utifrån fallbeskrivningar.

Medverkande från SKR: Anna Östbom, Henrik Tunér och Eva Thulin Skantze.

Delutbildning B - Medarbetarinriktade åtgärder

Datum: Tisdag 16 november kl 10.00-15.00 (paus för lunch)

Innehåll: Det är viktigt att tidigt fånga upp medarbetare i risk för sjukskrivning och ge stöd för att förhindra långvarig sjukfrånvaro. På utbildningen går vi igenom en process för hur man kan arbeta för att hitta dessa medarbetare tidigt och tillsammans med chefen ge dessa
medarbetare ett anpassat stöd. Vi diskuterar olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken och diskussion kring fallbeskrivningar.

Medverkande från SKR: Anna Östbom, Henrik Tunér och Eva Thulin Skantze.

Upplägget för utbildningarna är baserat på dialog och erfarenhetsutbyte. Det gör att vi kan anpassa innehållet från era förutsättningar och möjliggör ömsesidigt lärande.

Vad händer efter utbildningarna?

Deltagande organisation avgör i samråd med SKR när de önskar genomföra handledningstillfällena.
Tidpunkt för erfarenhetsutbyte i grupper bestäms i dialog med de som deltar i utbildningarna.

De som valt Paket 2 kommer efter samråd med SKR bestämma tid för
fördjupningsmomentet om stärkt samarbete mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvården för att förbättra kontakten kring sjukskrivna medarbetare.

Målgrupp

 HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Medverkande

 Anna Östbom, Henrik Tunér och Eva Thulin Skantze från SKR.

Kursledare

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Eva Thulin Skantze

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR