OBS! Evenemanget är avslutat!5 maj 2021 kl. 09.30-15.45

Regional utveckling 2021

Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.

Anmäl dig

Innehåll

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Coronapandemin har haft stora effekter på världens tillväxt samt näringslivets tillstånd och förutsättningar både lokalt som regionalt. Den offentliga sektorns arbete behöver därför utformas för att möta dessa effekter och utmaningar. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet.

Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Detta för att skapa bilder över hur det ser ut regionalt, lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.


Program

Moderator: Helena Gidlöf, SKR och Karin Flordal, SKR.

09.30–12.00

Välkommen

Tillväxtverket, SCB och SKR hälsar välkommen.

Pandemins påverkan på den svenska ekonomin

Ur ett statistiskt perspektiv får vi en insyn i den nationella och regionala ekonomiska utvecklingen i spåren av pandemin. Vi gör även ett nedslag i hur pandemin har påverkat gränshandeln.

Fredrik W. Andersson, nationalekonom, fil.dr, SCB och Daniel Lennartsson, ekonom och statistiker, SCB.

Globalisering, omvandling och ekonomisk-politiska paradigmskiften

Finansialisering och marknadisering – vad betyder det? Internationell ekonomi i ett historiskt perspektiv från 30-talskrisen och framåt, med en tyngdpunkt på det senaste halvseklet.

Jonas Ljungberg, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Sverige efter covid-19 krisen – vad kan vi lära av tidigare kriser och från våra grannar?

Varje kris har sitt akuta förlopp liksom konsekvenser på längre sikt. Redan nu är det uppenbart att den pågående Coronapandemin medfört stora ekonomiska konsekvenser där vissa branscher drabbats hårdare än andra. Till det kommer följdverkningar efter krisens akuta fas. Framtiden är oklar. Finanskrisen och 1990-talskrisen – vad kännetecknar dessa kriser och vilka näringspolitiska insatser vidtogs?

Jörgen Lithander, analytiker, Tillväxtanalys.

Konkurrenskraft i skuggan av covid-19 – hur kan regioner ”build back better”?

Pandemin har skapat en ekonomisk kris som i sitt djup, bredd och struktur är unik i vår tid. Världen kommer att ha förändrats när pandemin är över. Dessa förändringar kommer påverka strukturen på den globala och svenska ekonomin, vilket kräver en ny analys av vilka politiska åtgärder som är bäst lämpade att stödja konkurrenskraft i framtiden. Hur var Sveriges konkurrenskraft när pandemin kom och vilka trender kan vi förvänta oss nu? Vad kan regioner göra för att stärka konkurrenskraften? Till exempel ställer den ökade digitaliseringen nya krav, men finns det regionala skillnader i den digitala infrastrukturen?

Christian Ketels, forskare, Harvard Business School och Pernilla Johansson, doktor i nationalekonomi och seniorekonom, Swedbank.

12.00–13.00

Lunchpaus

13.00–15.30

Vi behöver en ny giv för den regionala kompetensförsörjningen

I och med den evolutionära ekonomiska forskningen har bilden av humankapitalet som den viktigaste resursen för regional utveckling klarnat. Forskningen pekar på behovet av en delvis ändrad syn på strategier för regional kompetensförsörjning. För de individer, företag och regioner som drabbats av Corona-krisen kan kompetens- och omställningsfrågorna inte vänta. Vilket scenario står vi inför och vad behövs göras?

Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborg universitet.

Hur regionala aktörer har påverkat utvecklingen av deras regioner

Strukturella förutsättningar i form av regionstorlek, infrastruktur, branschstruktur, kapitaltillgång och humankapitalets sammansättning spelar en viktig roll. Vilken roll kan icke strukturella förutsättningar – främst i form av lokala aktörers engagemang, lokalt handlingsutrymme samt lokal samverkan – spela för en regions eller kommuns framgång? Jämförande av resultat från fallstudier mellan Sverige, Norge och Finland som visar olika sätt hur regionala aktörer har påverkat utvecklingen av deras regioner.

Marcus Grillitsch, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund universitet.

Kris – vilken kris?

Vi talar dagligen om "krisen" och inte minst hur det ska bli "efteråt". Men vad menar vi egentligen? Den historiska erfarenheten av kriser är att mycket kan bli annorlunda. Vilken kris är det egentligen vi talar om? Coronakrisen är en nu pågående akut kris med ännu oklar utgång. Hur tar vi bäst ansvar - genom att återställa eller genom att ställa om?

Sverker Sörlin, professor, KTH, idéhistoriker och författare.

14.30–14.45

Fikapaus

14.45

Regional utveckling – regionernas tillstånd

Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några framgångsfaktorer. Det visar Tillväxtverkets nya rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020.

Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket.

15.00–15.45

Avslutande panelsamtal – reflektioner från dagens föredrag och samtal kring regional utveckling mot bakgrund av ny nationell strategi för hållbar regional utveckling

Medverkande:

  • Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen
  • Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket
  • Jennie Nilsson, statsråd på Näringsdepartementet
  • Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner

15.45

Konferensen avslutas

Målgrupp

Politiker och tjänstemän regionalt och lokalt.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Helena Gidlöf

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR