7 oktober 2021 kl. 09.30-16.00

Översvämningskurs - ansvarsfrågor vid översvämningsskador

Under dagen behandlar vi bland annat kommuners ansvar för lokalisering och utformning av bebyggelsen, ansvaret för översvämmade vattendrag, väghållares ansvar vid översvämning från gata/väg/park och VA-huvudmännens ansvar för skador orsakade av brister i det allmänna avloppsnätet.

Anmäl dig

Innehåll

Under sommaren har svåra översvämningar med allvarliga skadeverkningar inträffat både i Sverige och i flera andra länder. Detta har medfört svåra påfrestningar för enskilda och för lokalsamhället och har också fått stor medial uppmärksamhet. Klimatförändringar riskerar att leda till fler och kraftigare översvämningar. Frågan är vad som kan göras för att förhindra eller i varje fall minska risken för översvämningsskador och vem som bär ansvaret för detta? Hur ser ansvarsfördelningen ut i lagstiftningen, vilka krav ställs på kommunerna i samhällsplaneringen och vilka instrument har kommunerna för att ställa krav på byggherrar och fastighetsägare?

Kostnaderna för att åtgärda översvämningsskador kan uppgå till stora belopp. När enskilda drabbas av skador regleras skadorna i många fall av försäkringsbolagen. Men inte sällan framställs ersättningsanspråk mot kommunen eller va-huvudmannen med anledning av uppkomna översvämningsskador. Sådana krav kan komma både från drabbade fastighetsägare och andra boende och från försäkringsbolag i form av återkrav (regress) för utbetald försäkringsersättning. En viktig fråga är därför vilket skadeståndsansvar kommunerna och/eller va-huvudmännen har i sådana situationer.

Bilden här är komplex. Ansvarsförhållandena beror på vad som orsakat eller riskerar att orsaka översvämningsskador. Handlar det om långsamt stigande vattennivåer, om hastiga förlopp i samband med kraftiga skyfall som leder till att vattendrag svämmar över, om underdimensionerade dagvattensystem eller om bristande samhällsplanering? Vilket ansvar har kommunen och byggnadsnämnden när det gäller den översiktliga planeringen, vid detaljplaneläggning och vid bygglovgivning? Vad krävs av kommunen som gatu- och väghållare för att minska risken för skador på kringliggande bebyggelse. Vilka krav ställs på de allmänna avloppvattenanläggningarna enligt lagen om allmänna vattentjänster. Och vilket ansvar ligger på de enskilda fastighetsägarna?

Under dagen behandlar vi bland annat kommuners ansvar för lokalisering och utformning av bebyggelsen, ansvaret för översvämmade vattendrag, väghållares ansvar vid översvämning från gata/väg/park och VA-huvudmännens ansvar för skador orsakade av brister i det allmänna avloppsnätet. Vi går också igenom de grundläggande principerna om ersättningsgilla skador och hur uppkomna skador ska värderas. Utrymme kommer att ges för diskussion om fastighetsägarnas självrisker och försäkringsbolagens regresskrav och om förutsättningarna för jämkning av skadeståndskrav. Under dagen kommer vi också att ta upp utrednings- och bevisbördefrågor.

Målgrupp

 • Främst till tjänstemän i kommuner och kommunala företag som kommer i kontakt med frågor som rör översvämningsskador eller som handlägger skadeståndskrav eller annars har att ta ställning till ansvaret för uppkomna skador
 • Chefer och handläggare inom stadsbyggnadskontor och teknisk förvaltning, kommunjurister och försäkringshandläggare samt chefer och handläggare på va-bolag.

Preliminära hålltider och programpunkter

09.30-12.00

 • Ökade risker och ökade krav – vad blev det av klimatutredningen och klimatanpassningsutredningen?
 • Översikt över ansvarsfördelningen och ansvarsregler som kan aktualiseras
 • Var står vi när det gäller hantering av översvämningsrisker i samhällsplaneringen?
 • Vilka instrument har byggnadsnämnden till sitt förfogande?
 • Kommunens skadeståndsansvar som plan- och byggmyndighet
 • Ansvaret för översvämmade vattendrag
 • Kommunens/väghållarens ansvar vid översvämning till följd av inströmmade vatten från gata/väg/park.

12.00 Lunch

13.00-14.40

 • VA-huvudmannens ansvar för översvämningsskador orsakade av den allmänna va-anläggningen
  • Uppdämning i separerade spillvattenledningar kontra dagvattenförande ledningar.
  • Läckande dricksvattenledningar

14.40 Paus

14.50-16.00

 • Vissa försäkringsfrågor: självrisk – försäkringsbolagens regresskrav
 • Utredningsansvar och bevisbörda
 • Ersättningsgilla skador – skadevärderingen
 • Jämkningsgrunder

16.00 Kursen avslutas

Medverkande

 • Chefsjurist Germund Persson, avdelningen för juridik, SKR
 • Förbundsjurist Olof Moberg, avdelningen för juridik, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Olof Moberg, förbundsjurist SKR

Germund Persson, chefsjurist SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset