OBS! Evenemanget är avslutat!20 juni 2022 till 21 juni 2022 kl. 10.30-16.00

Mötesplats samhällsbyggande

På Mötesplats samhällsbyggande fokuserar vi på det breda perspektivet. Under två dagar kan du ta del av intressanta talare och diskutera både dagens och morgondagens samhällsutmaningar inom en rad olika ämnen. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök.

Anmäl dig

Välkommen till Mötesplats Samhällsbyggande, där vi under två dagar tar oss an samhällsutmaningar på bredden.

Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera.

Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande.

Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats.

Välkommen!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till strateger, ledande tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner. Vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

Program, 20 juni

09.30: Registreringen öppnar

10.30: Välkommen

Lokal: Auditoriet

SKR:s vd, Staffan Isling och Gunilla Glasare, avdelningsdirektör Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

11.00: Varje utmaning är en möjlighet

Lokal: Auditoriet.

Per Callenberg, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

11.40: Reflekterande kommentar

Samhällets digitalisering förändrar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Vad säger samtalet med ministern om vår tid och aspekter som demokrati, digitalisering och tillgänglighet?

Elin Wihlborg professor i statsvetenskap Linköpings universitet.

12.00: Lunch

En enklare mingellunch serveras.

13:00: Parallella spår

1A: Samordnad bebyggelse- och infrastrukturplanering

Lokal: Auditoriet

Att lyckas med uppgiften att i samhällsplaneringen på lokal och regional nivå samordna planeringarna för bebyggelseutvecklingen och utvecklingen av transportsystemet är inte enkelt. SKR har fördjupat sig i vad som krävs för att lyckas i denna komplexa fråga, vilka är framgångsfaktorerna och vilka hinder behöver undanröjas för att åstadkomma ett gott resultat. Under detta pass ges tillfälle att ta del av några slutsatser från arbetet samt exempel på hur en process kan se ut för en mer långtgående samordning av bebyggelse- och infrastrukturplanering.

Tommy Johansson, Östra Göinge kommun, Julia Cederstrand, Infrastrukturstrateg, Region Gävleborg, Henrik Zetterquist, Utvecklingsledare Trafikverket, Inger Sellers, Region Skåne, Sonia Andersson, enhetschef strategisk planering Boverket.

Moderator: Ulrika Palm, SKR

1B: Workshop: Framtidens verksamhetsområden - för ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet

Lokal: Zon

Det kommer ställas andra krav på verksamhetsområden i framtiden. Såväl material- som energianvändning behöver bli mer effektiv och i större utsträckning ske mer cirkulärt. Detta är utgångspunkten för arbetet med industriell och urban symbios (IUS). Genom samarbete mellan aktörer kan vi öka resurseffektiviteten. Målet är ekonomisk, miljömässig och social nytta, samtidigt som vi stärker konkurrenskraften för både enskilda aktörer och kollektivet.

Men hur kan och bör vi arbeta lokalt och regionalt och vad krävs då av intern och extern samverkan för att främja en mer hållbar industri genom symbios? Vi tar del av kunskaper från Chalmers Industriteknik som arbetat länge med IUS och som presenterar ny kunskap utifrån intervjuer med företag, kommuner och regioner. Vi får också ta del av erfarenheterna från de stora investeringarna i Regenergy Frövi, som nu blir verklighet i Lindesberg. De kommunala och regionala erfarenheterna blir utgångspunkt för att diskutera såväl utmaningar som möjligheter för att ta stegen mot framtidens verksamhetsområden.

Jessica Hjerpe Olausson, Senior Project Manager, Chalmers Industriteknik, Wilhelm Magnusson, Näringslivschef, Lindesbergs Kommun, Victor Sunnliden, Investering och Etableringsansvarig, Business Region Örebro.

Moderator: Anders Gunnarsson, SKR

14.00: Paus

14.15: Parallella spår

2A: Samlokalisering av verksamheter, lokalförsörjningsperspektivet

Lokal: Auditoriet

Samlokalisering av verksamheter är högaktuellt i kommuner och regioner. Att samla olika verksamheter i samma lokaler ger möjlighet till effektivare och mer hållbart lokalutnyttjande och utökad samverkan mellan verksamheterna. Men det gör också lokalförsörjningen mer komplex och kräver ett delvis annorlunda tillvägagångssätt. Under passet får vi ta del av erfarenheter från projektet Campus Dalsland. Campus Dalsland ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter och Dalslandskommunerna, där ett utbildningscentrum planeras att lokaliseras vid Dalslands sjukhus. Eventuellt tillkommer också ytterligare projekt som presenteras.

Roger Olausson, Fastighetschef, Västfastigheter, Kristina Sandström, Campus Dalsland, Linda Andersson, EY.

Moderator: Fredrik Johansson, SKR

2B: Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och en introduktion till pågående utveckling av det civila försvaret

Lokal: Biografen

Hur kan man förstå och hantera olika typer av risker och intressen inom en detaljplan? Vi lyfter aktuell forskning kring vilka problem och utmaningar som finns kring riskhantering i detaljplaneprocessen, utifrån olika aktörers perspektiv.

I skenet av kriget i Ukraina har upprustningen av det civila försvaret växlats upp i Sverige. Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram förslag på hur en upprustning av Sveriges civila försvar kan ske snabbare än vad som tidigare varit beslutat. Nu pågår diskussioner inom många statliga myndigheter. Länsstyrelserna ska ta fram underlag för de behov som kommunerna har. Mycket av det i samhället som behöver fungera under kris och ytterst krig är sådant som kommuner ansvarar för.

Anna Ståhle Bofjäll, Industridoktorand och brandingenjör, Markus Planmo, expert krisberedskap och civilt försvar SKR.

Moderator: Johan Gert

15:15: Fikapaus

15.45: Framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete gör vi tillsammans

Lokal: Auditoriet

Att driva samhällsutveckling är inget en enskild organisation gör ensam – det gör vi i samverkan. Samverkan mellan kommuner, regioner och berörda myndigheter men också det civila samhällets organisationer och näringslivet. De lokala förutsättningarna kan innebära att de bästa konstellationerna ser olika ut över tid och i olika frågor. Hur detta kan gå till i praktiken vill vi utforska utifrån Region Kronobergs arbete med Bymässa 2030 med reflektioner från andra delar av landet.

Eleonore Åkerlund, Regional utvecklingsdirektör, Region Värmland, Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg, Anna Lindberg, Kommunchef, Älvsbyns kommun, Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan Göteborg.

Moderator: Jan-Ove Östbrink, SKR

16.30: Mingel

Lokal: Moderna museet

Vi avrundar dagen med mingel, snittar och lite skön jazz.

Program, 21 juni

09.00: Pågående och framtida ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och regioner

Lokal: Auditoriet

Kriserna avlöser varandra vilket drabbar kommuner och regioner på olika sätt. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog spanar och reflekterar.

Annika Wallenskog, SKR

Moderator: Peter Haglund, SKR

09:45: Hur ställer samhällsbyggandet om för klimat och energiförsörjning?

Lokal: Auditoriet

Kommuner och regioner är viktiga aktörer för att trygga energiförsörjning, minska utsläpp och anpassa städer och samhällen till ett förändrat klimat. SKR:s särskilda programberedning för hållbar omställning har idéer till vad som behövs för att kommuner och regioner mer kraftfullt ska bidra till omställningen. Bland annat hur kommuner kan samverka med energibolag. Detta diskuteras med inbjudna gäster.

Linda Larsson, ordförande SKR:s programberedning för hållbar omställning, Erik Kornfeld, VD Karlstads energi, Klas Gustafsson, vice VD, Tekniska Verken Linköping AB.

Moderator: Gunilla Glasare, SKR

10.15: Fikapaus

10.45: Parallella spår

3A: Hållbarhet och klimat kopplat till idrott och kultur

Lokal: Auditoriet

En grundläggande förutsättning för idrotts- och kulturaktiviteter är platser att utöva dem på. Idrott- och kulturpolitiska mål har en direkt koppling till hållbarhet i samhällsbyggandet. Transporter, tillgänglighet och anläggningar som inte påverkar miljö och klimat diskuteras med experter inom regional planering, innovation, klimat och idrott.

Anders Larsson, Docent kulturgeografi, Göteborgs universitet, leder bland annat temat ”hållbara transporter” inom forskningsprogrammet Mistra Sports & Outdoor.

Marina Högland, chef idrottsförvaltningen, Stockholms stad, arbetar med utgångspunkt i översiktsplanen, stadens strategi för idrottsanläggningar, kaj- respektive spontanidrottsstrategi för att bygga en attraktiv stad för aktiva invånarna som samtidigt ska bidra till miljö och klimatmässig hållbarhet.

Martina Persson, Utveckling och ekonomistyrning, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad. Stadens mål fler i rörelse måste vägas mot miljö och klimatfrågor till exempel hur man ska handskas med idrottsanläggningarnas positiva påverkan på möjligheterna till idrott men negativa påverkan på miljön.

Erik Peurell, expert kultur, SKR, ger perspektiv utifrån SKR:s nyligen genomförda kulturpolitiska konferens som högst på sin agenda hade frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030.

Moderator: Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKR

3B: Infrastruktur för smart uppkopplad stad 

Lokal: Biografen

Digital och uppkopplad infrastruktur skapar förutsättningar för att arbeta strategiskt med både hållbarhet och klimatmål. Teknikutvecklingen sker i snabb takt och möjliggör för nya sätt att planera, förvalta, leva och bo i en stadsdel. Lika självklart som vi planerar för en teknisk infrastruktur för VA, energi- och transporter kommer våra städer behöva en digital infrastruktur, som möjliggör uppkoppling, datainsamling och ett digitalt tjänsteutbud för de som bor och arbetar i samhället. Hur kan kommuner tänka kring teknisk och uppkopplad infrastruktur, datainsamling och ägandeskap. Och hur kan vi planera för detta redan i tidiga skeden av nya stadsbyggnadsprojekt?

Thomas Ekvall, CIO, Uppsala kommun, Johanna Wiklander bitr. programledare Uppsalapaketet, Ulrika Jonsson projektledare ÖP-arbetet, Uppsala kommun, Lisa Fernius, Uppsala Vatten, Jenny Carlstedt, digital strateg, Sweco.

Moderator: Felix Krause, SKR

11:45: Lunch

En enklare mingellunch serveras.

13:00: Studiebesök

Konferensen avslutas med studiebesök som belyser olika aktuella samhällsutmaningar. I samband med anmälan väljer du vilket studiebesök du vill delta i. Notera att antalet platser per studiebesök är begränsat.

1: Slussen- från trafiklösning till mötesplats

Uppsamling kl. 12:50 utanför Moderna Museets huvudentré för gemensam båtfärd över till Slussen kl. 13:14. Medtag eventuellt bagage.

I detta studiebesök tittar vi närmare på omvandlingen av slussen och diskuterar trafik, klimatanpassning och arkitektur.

2: Arkdes, om arkitektur och urbanism i Sverige

Samling i huvudentrén vid trappan.

Lär känna ArkDes, nationellt center för arkitektur och design och särskilt ArkDes Think Tank – en arena för debatt och praktiknära forskning om arkitektur, form och design samt urbanism i Sverige.

ArkDes Think Tank arbetar genom teman och utforskande praktiknära samarbetsprojekt, bland annat med kommuner. Projekten ger ny kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar professionen och de ytor, platser och situationer där utövare verkar. De har som mål att bidra till att uppfylla Agenda 2030. Aktuella projekt är bland annat Visioner i Norr i samverkan med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå kommuner med flera.

3: Moderna museet, konst och hållbar utveckling

Presentation av Moderna museets arbete med fokus på museets roll för hållbar samhällsutveckling. Besöket inleds av Gitte Ørskou, överintendent på Moderna museet sen 2019, och därefter vidtar presentation av aktuella projekt och utställningar.

4: Hus, arkitektur, handel, folkliv och skvaller.

Uppsamling kl. 12:50 utanför Moderna Museets huvudentré för gemensam båtfärd över till Slussen kl. 13:14. Medtag eventuellt bagage.

Begreppet ”skeppsbroadel” var ursprungligen en ironisk benämning på förmögna och socialt uppåtsträvande handelsmän och grosshandlare. Många av dem hade sina kontor och bostäder samt lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan, där fartyg lastade varor till och från Sverige. Skeppsbroadeln dominerade utrikeshandeln i Sverige, framför allt genom export av järn. Följ med oss på en guidad tur av Gudrun Wessnert, museipedagog, på en tur till Skeppsbroadelns kvarter i 1600-1700-talets Stockholm.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Greta Berg, expert, SKR

Emma Ström, expert, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR