15 december 2021 kl. 13.00-14.30

Mötesplats Digital omställning: Digital utveckling inom samhällsbyggnadssektorn -hur kan vi lära av varandra?

SKR genomför en digital mötesplats under 2021 som fokuserar på förutsättningar som möjliggör för digital omställning inom samhällsbyggnadsprocesserna. Tema: Hur sömlöst kan det bli?

Anmäl dig

Innehåll

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att skapa en ny nationell infrastruktur för geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunerna spelar en viktig roll i den nya infrastrukturen då man från 2022 åläggs att tillgängliggöra digital planinformation nationellt, på ett standardiserat sätt. Att arbeta med digital detaljplaneinformation kommer delvis att kräva en annan organisation och andra arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen. Förutsättningarna för arbetet skiljer sig åt beroende på både kommunstorlek och geografiskt läge och hur stor omställningen blir kan kommunen själv till viss del bestämma. Alla kommuner omfattas dock av omställningsarbetet och det finns ett stort värde i att lära av varandra.

Mötesplatsen hålls via Zoom och arrangeras i samarbete med Geoforum.

Målgrupp

Aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna.

Tema: Hur sömlöst kan det bli?

Visionen om ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandsprocessen fungerar som en ledstjärna i det omställningsarbete som nu pågår på både lokal nivå och i de nationella uppdragen kring en ny plattform för geodata. Men hur sömlöst kan det egentligen vara och vad ser vi framför oss när vi blickar framåt? Hur tänker vi kring framtida teknisk utveckling? Vad kräver sömlöshet i form av ändrade arbetssätt, juridisk utveckling, nya samarbete med mera? Och vad kan vi faktiskt redan göra med de resurser vi har? Möt tre kommuner som på olika sätt har funderat över dessa frågor på hemmaplan.

Program

Processer och informationsflöden – utveckling av arbetssätt som grund för omställning

Malmö stad började tidigt med att undersöka möjligheterna med digitalisering – och i samband med att en digital agenda togs fram, inleddes också ett arbete med att utveckla stadsbyggnadskontorets processer och kartlägga informationsflöden. Detta arbete har sedan legat till grund för kommunens digitaliseringsresa, inte minst inom omställningen till en digital detaljplaneprocess. Mikael berättar om hur arbetet startade upp samt vilka nyttor som de ser av det arbete som kommit ur processutvecklingen.

Mikael Ström Remin, Processamordnare Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess med utgångspunkt från befintliga system

Emma arbetar som projektledare för Östersunds kommun med att digitalisera samhällsbyggnadsprocess, med särskilt fokus på bygglovsprocessen. I arbetet har det varit viktigt att utgå från kommunens nuläge och befintliga system, och undersöka hur kommunen i dialog med systemleverantörerna kan verka för ett sömlöst informationsflöde mellan de olika verksamheternas IT-verktyg. Ett arbete med både möjligheter och utmaningar.

Emma Ödeen, Verksamhetsutvecklare Plan och bygg, Östersunds kommun

Verksamhetsplattform - ett projekt för bättre informationshantering, öppna IT-system och effektivare samverkan

Linköpings kommun driver ett projekt för att ta fram en verksamhetsplattform som ett stöd för medarbetarna i samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till förvaltning. Projektet utgår ifrån handläggarnas behov samt de nyttor och effekter av digitaliseringen som kommunen har identifierat och arbetar för att realisera. Plattformen är tänkt att öppna upp för en bättre informationshantering och en ökad samverkan mellan såväl enheter och förvaltningar internt på kommunen som med externa aktörer.

Patrick Maskåll, Nina Gruffman och Oscar Lindgren, Linköpings kommun

Moderatorer: Christina Thulin, SKR, Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Thulin, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset