Artikeln publicerades 31 mars 2021

Lokal och regional workshop inom digital kompetensutveckling

SKR erbjuder regionala och lokala workshops inom digital kompetensutveckling 2019 fram till och med maj 2021. Målgruppen är politiker, ledande tjänstemän och andra nyckelpersoner inom kommuner och regioner. Innehållet anpassas efter behov samt var ni befinner er på digitaliseringsresan.

SKR förlänger erbjudandet

På grund av Coronapandemin förlängs erbjudandet om regionala och lokala workshops inom digital kompetensutveckling fram till och med den 31 maj 2021.

SKR ställer om till digitala mötesformer

Eftersom vi med stor sannolikhet kommer att ha begränsade möjligheter för större fysiska möten under hösten 2020 erbjuder SKR workshops också på distans.

Distanstekniken gör det också möjligt att vi kan lägga samman aktiviteter så att flera kommuner deltar samtidigt vilket också kan öka utbytet kommuner emellan. Innehållet lägger vi upp tillsammans med er så att ni får ut största möjliga nytta. Vi utgår fortfarande ifrån de huvudområden vi presenterar nedan.

Intresseanmälan och frågor

Kommunen eller regionen bekostar, lokal och eventuell förtäring samt kostnader för egna deltagares möjlighet att delta. Kostnader för föreläsare och material täcks av projektet.

Den intresseanmälan du skickar in kommer att hanteras av Anders Nordh som ocksåvid behov svarar på dina frågor.

Intresseanmälan för lokal eller regional workshop

Förutsättningar

Syftet med satsningen är att öka ledningens kraft att leda och styra digital transformation samt att leda och styra i den digitala vardagen för en smartare välfärd. Vi blandar föreläsningar med övningar och ger utrymme för diskussion. Det är möjligt för er att presentera egna exempel och projekt som en del i workshops.

 • Vi ser gärna att både förtroendevalda och tjänstepersoner deltar i en workshop.
 • Alltfler kommuner samverkar kring digitalisering i olika former, med några grannkommuner, inom en region eller i andra kluster. Vi träffar er gärna i sådana konstellationer om det är möjligt.

Teman i erbjudandet

Ledning, styrning och organisation

 • Vikten av att det finns tydliga målsättningar på högsta politiska nivå som anger färdriktningen samt konkreta verksamhetsmål som följs upp.
 • Vikten av att digitalisering blir en återkommande fråga hos den politiska ledningen.
 • Vikten av att se digitaliseringen som en del i den systematiska styrningen och ledningen.
 • Nödvändigheten av samverkan inom den egna organisationen och med andra för att minska kostnader och öka nyttan med digitaliseringen.

Utveckling och innovation

 • Behovet av att organisationen utvecklar en öppen och medskapande kultur där fler involveras för att möjliggöra utveckling och innovation.
 • Vikten av ett systematiskt arbete med utveckling och ifrågasättande av befintliga arbetssätt för att lyckas med den digitala transformationen.
 • Vikten av att stärka digital förståelse och omvärldsbevakning inom organisationen.
 • Behovet av att titta på digital arbetsmiljö som en viktig del i arbetet med utveckling och innovation.

Teknologi och information

 • Vikten av bra grundläggande digitala plattformar och digital infrastruktur för att utveckla nya arbetssätt.
 • Vikten av upphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa bättre digitala lösningar.
 • Betydelsen av informationssäkerhet som en ledningsfråga.
 • Nödvändigheten av att se kommuner och regioner som en del i ett digitalt eko-system där det krävs följsamhet till nationell arkitektur och nationell grundläggande infrastruktur.
 • SKR:s strategi för grundläggande förutsättningar ”Utveckling i en digital tid” som en viktig utgångspunkt för att underlätta samverkan och utveckling.

Lägesbild

Som ett stöd för planering av innehållet i regionala och lokala workshops erbjuder vi ett enklare verktyg för att ta fram en lägesbild över vilka områden som är särskilt viktiga att fokusera på inför- eller i samband med våra workshops.

Digital kompetensutveckling för ledning i kommuner och regioner

Kursledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR