29 september 2021 kl. 13.00-16.00

Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt

Hur kan vi arbeta för att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser? SKR arrangerar en utbildning om riskorienterat arbetssätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar om att arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Det viktigaste resultatet när SKR utvärderat arbetssättet i två regioner, är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader.

Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskorienterade arbetssättet. Du får samtidigt vägledning i att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i er organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

Målgrupp

Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner.

Programinnehåll

  • Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt
  • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner
  • Vad innebär ett riskgruppsorienterat arbetssätt?
  • Resultat och lärdomar från pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne
  • Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i organisationen
  • Självtest för att utvärdera det nuvarande arbetet och få stöd i en möjlig väg framåt
  • Översikt av konkreta metoder och verktyg
  • Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken
  • Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro

Medverkande

Eva Thulin Skantze, Anna Östbom, Henrik Tunér SKR

Utbildningen genomförs via Zoom.

Fortsättningskurs riskorienterat arbetssätt

Kommuner och regioner som har genomgått introduktionsutbildningen och är intresserade att arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt erbjuds att delta i en fortsättningskurs. Den innehåller två utbildningar med tillhörande verktyg, handledning och forum för fortsatt erfarenhetsutbyte med de kommuner/regioner som går samma utbildningar. För att vara framgångsrik i arbetet rekommenderar vi att det är ett antal medarbetare per kommun/region som bildar ett team och som genomgår utbildningarna och deltar tillsammans i det fortsatta arbetet.

Kursledare

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Östbom, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset