OBS! Evenemanget är avslutat!13 mars 2023 kl. 09.00-16.00

Idékonferens med fokus på arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd

Välkomna till en konferens där vi presenterar konkreta arbetssätt som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i egen försörjning samt arbetssätt och förutsättningar kring ekonomisk bistånd.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har årligen arrangerat två separata konferenser, en idékonferens för arbetsmarknadsfrågor och en konferens med fokus på ekonomiskt bistånd. Under 2023 samordnar vi dessa två konferenser. Vi ser att det finns många gemensamma ämnen, men också delar som skiljer sig.

Vi får bland annat ta del av lärande exempel på lokal nivå som visar vad kommuner och samverkansparter gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser för arbetslösa.

Förmiddagens program är gemensam för de båda verksamhetsområdena. Under eftermiddagen har du möjlighet att välja inriktning - arbetsmarknad eller ekonomiskt bistånd. Samtliga pass kommer att finnas tillgängliga att se i efterhand.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsområdet eller närliggande områden.

Program

09.00 Inledning

Roy Melchert, Sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner

Ylva Källman, moderator

Konsten att göra skillnad på riktigt för dem som vi är till för

Pernilla Krasser, Enhetschef, Individ- och familjeomsorgen Timrå kommun och Andreaz Strömgren, tidigare kommunchef i Timrå kommun. Hur hittar vi fungerande lösningar när problemen är komplexa? Tillsammans går vi från detaljstyrning och kontroll till systemsyn med fokus på vårt gemensamma syfte. I spåren skapas handlingsutrymme hela vägen från ledning till den enskilda individen.

Från individ till kompetensförsörjningsperspektiv – hur arbetsgivarsamverkan möjliggör för personer med försörjningsstöd att komma i arbete

Valmir Jusufi, enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborgs stad. Med utgångspunkt i kompetensförsörjningsbehovet samverkar vi kring samhällsutmaningar som kräver långsiktiga lösningar. För att lyckas behöver vi utveckla hållbara relationer med det privata näringslivet och välfärdssektorn.

Vi berättar hur vi arbetar processinriktat för att möta utvalda branschers kompetensbehov genom att höja försörjningsstödstagares kompetens. Branschveckor, Yrkesspår och Jobbprojekt är några av de aktiviteter som används för att skapa hållbara lösningar för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

10.30 Paus

En hållbar modell från mottagning till egen försörjning med samsyn i fokus

Klara Eck, projektledare/verksamhetsutvecklare samt Elvira Sirvica och Karolina Boström båda delprojektledare/gruppchef, Haninge kommun presenterar ett ESF finansierat metod- och utvecklingsprojekt i samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.

Vi har utvecklat en sammanhållen kedja av insatser för personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden för att möjliggöra ett självständigt liv. I processen som stödjer individens progression har nya arbetssätt, insatser och roller tagits fram.

Öppna förskolan som brygga till integration och etablering

Nadja Boucheloukh, pedagog/iHUB-samordnare Utbildningsförvaltningen, Andreas Christofersson, områdeschef Arbetsmarknadsförvaltning och Anna Hanning, chef öppna förskoleverksamhet, Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun.

Vi har utvecklat öppna förskolan till en integrationshub för nyanlända familjer. Avsikten är att tillhandahålla ett sammanhållet stöd för att underlätta integration och etablering i arbete och samhällsliv. Stödet tillhandahålls genom kurser inom fem teman (Förskola och skola, Hälsa, Kultur och fritid, Påverkan samt Utbildning och arbete). Ta del av lärdomar och resultat av utvecklingsresan.

12.00 Lunch

13:00 Kungsbackas unika arbetsmarknadsperspektiv - en förändringsresa

Karin Zetterman, verksamhetschef, gymnasium och arbetsmarknad, Anette Skårvik, enhetschef arbetsmarknadsenheterna och Pernilla Börjesson, enhetschef, enheten för myndighet, Kungsbacka kommun. År 2018 tog Kungsbacka kommun ett beslut och gjorde ett organisatoriskt ställningstagande om att gå från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknads-perspektiv. Det här är berättelsen om den resan.

Stegförflyttning genom validering eller tid?

Ulrika Larsen, verksamhetsutvecklare projektkoordinator Filipstad kommun. Projektet Stepstones hypotes var att stegförflyttning av personer kunde ske genom att validera deras kunskaper och i kombination med individanpassade insatser. Arbete, studier, ökat innanförskap och egen försörjning var centrala delar i stegförflyttningen. Vi berättar hur det gick och lyfter viktiga lärdomar om målgrupper, validering, samverkan och integration.

Stepstone var ett ESF-finansierat projekt som bedrevs i sex kommuner i två län med Filipstads kommun som projektägare.

14.20 Paus

Malmökraften ger aldrig upp

Sara Sunning Bhatti, projektledare Malmö stad och Nina Aronsson, Arbetsförmedlingen.

2018 bestämde sig Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan och Region Skåne för att ta ett gemensamt krafttag för att bekämpa den höga långtidsarbetslösheten i Malmö. Sedan dess har parterna tillsammans drivit Malmökraften - ett operativt samverkansprojekt med Malmöbon i fokus.

Malmökraften är organiserad i tio multikompetenta team bestående av arbetsförmedlare, socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare, studie- och yrkesvägledare, FK-handläggare och rehabkoordinatorer som, utifrån sina respektive roller och ansvar, tillsammans samordnar individens arbetsmarknadsplanering och erbjuder vägledande, rustande och matchande insatser.

I detta seminarium kommer vi framför allt att fokusera på de multikompetenta teamen och hur de olika yrkesrollerna jobbar ihop och kompletterar varandra.

Kommuners samverkan med sociala företag – för en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad

Åsa Bengtsson, Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Mikael Damberg, Hudiksvalls kommun.

Samverkan och affärer med sociala företag och andra aktörer från civilsamhället kan visa vägen till innovativa lösningar på lokala samhällsutmaningar på samma gång som de bidrar till en breddad arbetsmarknad och ett mer delaktigt samhälle. Vi berättar om lärdomar från SKR:s nyligen avslutade ESF-projekt ”Utvecklingsnätverk sociala företag”. Ni kommer även få höra konkreta exempel på hur Hudiksvalls kommun har organiserat sig för att skapa en hållbar organisation för samverkan med de sociala företagen och vilka visioner de har med sitt framtida arbete.

Moderator avslutande ord

16.00 Tack


Eftermiddagen ekonomiskt bistånd (parallell sändning i annan studio)

12:45 Moderator Ulrica Runemar och Johanna Kreicbergs hälsar välkomna

Ekonomiskt bistånd i politiken

Gustav Johansson, politisk sakkunnig till Socialtjänstministern på Socialdepartementet samt Roy Melchert, sektionschef SKR.

Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande.

Maria Hemström Hemmingsson, Generaldirektör IFAU Under 2023 och 2024 pågår en utredning med syfte att identifiera åtgärder som bidrar till att personer snabbare når arbetsmarknaden, underlättar integrationen för utrikes födda kvinnor och män samt bryter segregationen och långvarigt biståndsmottagande. Regeringens särskilda utredare berättar om utredningen och hur de arbetar.

Språk och hälsa - vägen till egen försörjning

Alexander DeCerein, planeringsledare Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och Anette Moberg verksamhetsutvecklare Socialförvaltningen Hisingen Göteborgs stad. Vi kommer att beskriva vårt arbete med personer som uppbär försörjningsstöd och som behöver utveckla såväl språk som hälsa för att närma sig egen försörjning. Ett arbete som genomförs i moduler baserade på EU:s åtta nyckelkompetenser med betoning på språklig utveckling, hälsa samt progression mot arbetsmarknaden. Personerna deltar på heltid, och arbetet syftar till att stegförflytta deltagare närmare arbetsmarknaden eller studier.

Arbetet bedrivs i projektform, i egen regi, i samverkan mellan socialtjänsten Hisingen och Arbetsmarknad & vuxenutbildningsförvaltningen. Projektet har pågått sedan april 2021 och kan nu uppvisa bra resultat för en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.

14.20 Paus

Ett smidigt informationsflöde för ekonomiskt bistånd, vad gör SKR och vad kan vi göra tillsammans?

Annika Londono Öst, utredare och Maja Bjarneby, utredare, SKR tillsammans med Malin Söderqvist, enhetschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Trollhättans Stad. Vi berättar om pågående arbete på SKR kring utökade informationsmängder i SSBTEK (Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) och införande av SDK (Säker digital kommunikation). Vi ägnar också en stund till att prata om arbetet med kundgrupperna där syftet är att möjliggöra en bättre samverkan kommuner emellan för att skapa bättre förutsättningar i kommunikationen med verksamhetssystemleverantörerna. Målet är en enklare och snabbare utveckling av automatiserade processer.

Kunskapsstöd och aktuella frågor

Anna-Karin Sandén, utredare på Socialstyrelsen och Maja Bjarneby utredare, SKR. Både Socialstyrelsen och SKR ger kommuner och andra stöd i frågor som rör ekonomiskt bistånd. Hur ser stödet ut och vilka frågor är aktuella?

Moderator avslutande ord

16.00 Tack

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.