OBS! Evenemanget är avslutat!31 maj 2023 kl. 09.30-16.00

Hur kan socialtjänsten bygga tillit där misstron är stor?

Socialtjänsten drabbas allt oftare av hot och desinformation. Hur ökar vi tilliten till socialtjänsten och stärker säkerheten för medarbetare? SKR bjuder in till en heldag om tillit, kommunikationsstrategier och arbetsmiljö.

Anmäl dig

Innehåll

Socialtjänsten drabbas allt oftare av hot och desinformation. Desinformationskampanjer får stora konsekvenser för socialtjänsten – både för medarbetarna och för de invånare som behöver socialtjänstens stöd. Att segregationen i Sverige ökat de senaste 30 åren ökar komplexiteten i frågan.

För de som kommit till Sverige med låg tilltro till samhälleliga institutioner, kan kampanjer som organiseras utifrån uppfattas mer trovärdiga än informationen från svenska myndigheter. Hur kan socialtjänsten nå ut och bygga tillit där misstron mot socialtjänsten är stor? Hur värnar vi medarbetares arbetsmiljö när hot kommer in på flera olika sätt?

Under dagen lyfter vi myndigheters perspektiv på påverkanskampanjer, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och ger praktiska exempel på kommunikationsstrategier för att öka tillgängligheten och möta behovet av information från oroliga familjer.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och verksamma inom socialtjänsten och angränsande områden. Kommunikationsansvariga, HR och säkerhetsfunktioner.

Program

09:30 Välkomna

Karin Falck, handläggare SKR

09:30–09:40 Aktuellt på nationell nivå

Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR

09:40–10:20 Vilka sprider desinformation mot Sverige idag?

Magnus Ranstorp, forskningsledare på Försvarshögskolan om kartläggning av aktörer inom påverkanskampanjer mot socialtjänsten.

10:20–10:30 Paus

10:30–10:40 Regeringens syn på arbetet

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall om vad hon anser behöver göras framåt för att stärka socialtjänsten.

10:40–11:00 Att tystna är inget alternativ

Svenska Institutet (SI) ansvarar Sveriges officiella kanaler på sociala medier, syftet med kommunikationen är att skapa intresse och förtroende för Sverige. I takt med att påverkanskampanjerna har ökat har SI besvarat en rad frågor och påståenden om Sverige och svensk socialtjänst. SI kommunicerar på flera språk, bland annat arabiska, och har med tiden utvecklat en god kompetens i hur man kan bemöter följarna och olika påståenden. Det är viktigt att svara på frågor och inte tystna trots att man inte kan svara på allt.

Lena Allerstam, chef Global kommunikation och Sofia Bard chef för Sverigbildsanalys på Svenska Institutet berättar om Sverigebilden och vad man kan göra för att motverka ryktesspridning och desinformation.

11:00–11:20 Att motverka ryktesspridning och bygga tillit

Socialstyrelsen har ett flerårigt regeringsuppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation. I uppdraget igår också att informera, föra dialog och att identifiera arbetssätt för att stärka tilliten i socialtjänsten.

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten ska fram till 2026 bistå Socialstyrelsen med kunskap om hur trossamfund eller civilsamhällesorganisationer kan involveras i arbetet mot ryktesspridning och desinformation.

Marie-Anne Karlsson, utredare Socialstyrelsen resonerar med Tanja Wiklund, handläggare för krisberedskapsfrågor på Myndigheten för stöd till trossamfund.

11:20–11:30 Koll på sociala medier

Socialstyrelsen arbetar med att öka sin närvaro på sociala medier, och aktivt verka för att korrekt information om socialtjänsten sprids. Den senaste kampanjen på Tik Tok väckte ett stort intresse. Materialet som tas fram av Socialstyrelsen kommer även att kunna användas av kommuner.

11:30–12:30 Lunch

12:30–13:10 Arbetsmiljöfrågor i en utsatt miljö

I Gottsunda, ett utsatt område i Uppsala, finns sedan 2004 ett utlokaliserat socialtjänstkontor i området. Här arbetar individ- och familjeomsorg (IFO) bland annat med myndighetsutövning, familjeenhet och ungdomsjour. Inom området bor människor med stort våldskapital. Christian Jerrestål, enhetschef Uppsala, berättar om hur man proaktivt tänker på arbetsmiljö för handläggare samtidigt som man arbetar nära medborgarna.

Gunnar Sundquist, handläggare på SKR, deltar i samtalet och berättar om vad arbetsgivaren har för skyldigheter och också vad det finns för stöd att få för chefer.

13:10–13:30 Säkerhetstänk i Skäggetorp, Linköping

I Linköping arbetar man hårt för att återta det offentliga rummet och vara närvarande i områden där det potentiellt finns ett stort våldskapital. Här brottas man med frågor kring organisering, informationsdelning, kunskap om hur gängkriminalitet fungerar och även kulturfrågor i organisationen. Samtidigt menar man att det inte finns någon återvändo, att finnas på plats är nödvändigt.

Roger Lönnqvist, säkerhetssamordnare, Jonna säkerhetssamordnare och Linn Häggquist, säkerhetssamordnare från Linköping berättar hur man bygger upp organisationen när socialtjänsten i Linköping nu flyttar ut till Skäggetorp, ett särskilt utsatt område.

13:30–13:40 Paus

13:40–14:15 Områdesnära verksamhet och samarbete med tidigt föräldrastöd

Lövgärdet ligger mitt i Angered, Göteborg Nordost, ett av Sveriges mest kriminellt belastade områden. Här finns sedan 2018 ett socialkontor med bland annat myndighetsutövning lokaliserat mitt i området. Man arbetar även tätt med kulturtolkar och har en IOP med ”Tidigt föräldrastöd”.

Mikael Kurdali Jonsson, enhetschef Lövgärdet i Angered och Bodil Frey, verksamhetsledare berättar om hur man under de snart fem år socialtjänsten varit på plats lyckats få ett bättre samarbete med innevånarna.

14:15–14:40 En socialtjänst i Järva närmare familjerna

I Järva finns en sammanhållen kedja av främjande kontakter för föräldrar. Det börjar med det utökade hembesöksprogrammet direkt när barnet är fött och fortsätter upp genom hela uppväxten. Insatserna är frivilliga och tillgängliggörs genom olika samverkansallianser. Kontakt finns även med myndighetsutövning.

Marianne Gabrielsson, biträdande enhetschef, förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista sdf Stockholms stad berättar om verksamheten och vad den betyder för relationen mellan socialtjänsten och innevånarna i Rinkeby-Kista.

14:40–14:50 Paus

14:50–15:30 Nya strategier för att bygga tillit och dialog

I samband med desinformationskampanjen ökade behovet av nå ut med information och att föra dialog om socialtjänstens arbete. I Malmö genomfördes ett flertal dialogträffar i nära samverkan med det lokala civilsamhället, Anna Kosztovics berättar om arbetet och framgångsfaktorerna för att bygga tillit genom dialog.

Erfarenheterna har tagits vidare i en ny struktur för information- och dialog om socialtjänstens uppdrag som tar fasta på att utveckla en lärande organisation och en särskild funktion som dialogsocionom.

Anna Von Reis, avdelningschef Malmö Stad arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Anna Kosztovics, projektkoordinator "Sluta skjut", Malmö stad arbetsmarknads- och socialförvaltningen

15:30–15:35 Paus

15:35–16:00 Hur kan socialtjänsten bygga tillit där misstron är stor?

I ett hårdnande samhällsklimat växer misstron mot socialtjänsten. Medarbetare rapporterar att de känner sig rädda, vissa grupper drar sig undan från samhället. Hur kan socialtjänsten nå ut till dem som behöver det mest?

Avslutande reflektion tillsammans med Mikael Kurdali Jonsson, Christian Jerrestål, Anna von Reis och Marianne Gabrielsson.

16:00 Avslut

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.