OBS! Evenemanget är avslutat!27 oktober 2022 till 28 oktober 2022 kl. 12.00-12.00

Funktionshinder i tiden 2022

Efter en lång tid med restriktioner får vi nu äntligen möjlighet att träffas, diskutera och ta del av nyheter inom funktionshinderområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioners och Socialstyrelsens återkommande konferens om aktuella funktionshinderfrågor hålls i år på hotell Clarion Skanstull i Stockholm. Konferensen inleds och avslutas med lunch. Under de två dagarna blandas föreläsningar, workshops och seminarier.

Vi kommer bland annat att få ta del av dessa programpunkter:

 • Socialstyrelsens uppdrag om att utreda ett nationellt kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS.
 • Den senaste forskningen kring frågor inom funktionshinderområdet.
 • Praktiknära exempel på hur stöd och utvecklingsarbete kan organiseras och utföras.
 • Stöd till personer med samsjuklighet eller flera funktionsnedsättningar.
 • Hur kan vi arbeta för att stötta kring frågor om sexualitet?
 • Omställningen av nära vård - vad innebär det för funktionshinderområdet?
 • Hur kan vi jobba för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete?
 • Nästa steg i digitalisering och digitalt stöd - vad behövs för att komma vidare?
 • Information från och dialog med flera myndigheter inom området.

Webbsända delar av konferensen

Plenumföreläsningar samt de seminarier som får flest deltagare på plats kommer att webbsändas. Som webbdeltagare har du därför inte möjlighet att välja seminariepassen.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete arbetar med eller för personer med funktionsnedsättning, till exempel chefer, handläggare, politiker och utvecklare inom kommun, region eller privata utförare.

Program 27 oktober

Programmet för konferensen är preliminärt och kan komma att ändras.

12:00-12:45 Lunch

Plenum

12:45 Hej och välkomna!

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR och moderator Emma Henriksson, samhällsförändrare och före detta ordförande i riksdagens socialutskott.

13:15-13:45 Funktionshinder igår, idag och i morgon

Vilken utveckling har skett och vilka utmaningar finns kvar för personer med funktionsnedsättning, sett ur ett längre tidsperspektiv. Jämlika levnadsvillkor har inte uppnåtts och utvecklingen både inom funktionshinderområdet och i samhället generellt skapar ständigt nya utmaningar. Magnus Tideman, professor i Socialt arbete med inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola.

13:45-13:55 Paus

13:55-14:25 Valbara seminarier 1 A - 1 D

14:25-14:55 Paus med kaffe/te

14:55-15:25 Valbara seminarier 2 A - 2 D

15:25- 15:35 Paus

15:35-16:15 ”Closing the Gap” inom funktionshinderområdet. Vilka steg behöver tas? 

”Closing the gap” refererar till en rapport från WHO om åtgärder för en ökad jämlik hälsa. Även inom funktionshindersområdet finns utmaningar kring jämlikhet. De internationella kraven ökar liksom de nationella utmaningarna – hur får vi ihop nationella förutsättningar och genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Vad är det som gäller? Vilka aspekter behöver finnas med i ett framgångsrikt utvecklingsarbete? Malin Ekman, generaldirektör Myndigheten för Delaktighet, Annika Jyrwall Åkerberg, MR-jurist och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen.

16:15-17:00 Emil Jensen, musiker, författare och estradpoet

17:00-18:30 Eftermingel - snittar, dryck och efterprat med deltagare och föreläsare


Program 28 oktober

8:30-8:45 Socialdepartementet/Socialutskottet 

Nationell funktionshinderspolitik efter valet. Representant från den nationella politiken.

8:45-9:05 Funktionshinderspraktik eller funktionshinderspolitik i praktiken

Paneldiskussion med representanter från Göteborgs stad och intresseorganisationer. Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör Funktionsstödsförvaltningen, Göteborgs stad, Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Anders Lago, ordförande FUB och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

9:05-9:15 Paus

9:15-9:45 Valbara seminarier 3 A - 3 E

9:45-10:15 Paus med kaffe/te

10:15-10:45 Valbara seminarier 4 A - 4 E

10:45-10:55 Paus

10:55-11:25 Valbara seminarier 5 a - 5 E

11:25-11:35 Paus

11:35-12:30 Arbete, kompetens och hälsa – vad väntar runt hörnet? 

Anna Thomsson, SKR och Karin Flyckt, Socialstyrelsen sammanfattar dagarna och reflekterar om framtiden. Förslag, nationella beslut och reformer - vad är på gång? Dessutom görs några kortare fördjupningar i aktuella områden: 

 • Hur stärker vi kompetensen inom LSS? Socialstyrelsen presenterar pågående arbete för att stärka kompetensen inom LSS, bland annat sitt förslag gällande nytt nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor Socialstyrelsen.
 • Arbete och kompetensförsörjning- hur breddar vi normen och hur får vi ut fler i arbete? Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen.
 • God och nära vård för personer med funktionsnedsättning, vad behövs för att det ska bli en realitet? Helena Henningsson, handläggare SKR.
 • Främja och förebygga vad innebär det och hur kan vi arbeta förebyggande och preventivt med stöd till personer med funktionsnedsättning? Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter.

12:30 Konferensen avslutas med lunch


Valbara seminarier 1; torsdag kl. 13:55-14:25

1 A Krisberedskap i teori och praktik

Översvämningar, bränder, elavbrott och pandemier är några exempel på kriser som verksamheter behöver ha beredskap för. Personer med funktionsnedsättning kan dessutom ha behov som kräver särskild anpassning av krisberedskapen. Hur kan man arbeta bra med krisberedskap i den egna kommunen/organisationen och vilket stöd kan myndigheter ge? Under seminariet får vi ta del av hur kommuner har arbetat, liksom vilket stöd som myndigheter kan ge. Anna Nordahl, MSB och Elina Lyckebo, MSB.

Christina Jyrell och Lily Key från Ifa (Intresseföreningen för assistansberättigade) berättar om sitt projekt och framtagandet av verktyg och stödmaterial för planering av krishantering.

1 B Ny nationell statistik över hjälpmedelsområdet

För första gången finns nu nationell statistik inom hjälpmedelsområdet, både när det gäller förskrivning av hjälpmedel och avgifter för den enskilde. Vad visar statistiken hur kan den användas i olika verksamheter och på vilket sätt kan den bidra till en mer jämlik hjälpmedelsförskrivning? Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen och Ida Kåhlin, ordförande Sveriges arbetsterapeuter.

1 C Att möjliggöra funktionell kommunikation med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation AKK

Socialstyrelsen tar fram en basutbildning om alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Under seminariet presenterar projektledaren för detta arbete viktiga faktorer i användandet av kommunikativt stöd för personer med insatser enligt LSS. Marjana Tornmalm, utredare Socialstyrelsen.

1 D Ökade förutsättningar för kvalitet i daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan se olika ut, samtidigt som det finns utmaningar i exempelvis målgruppsanpassning. Vad kännetecknar god kvalitet i daglig verksamhet? En presentation och diskussion av Socialstyrelsens pågående uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd inom daglig verksamhet. Under seminariet ges även möjlighet till frågor och inspel. Carin Bergström, utredare Socialstyrelsen.

Valbara seminarier 2; torsdag kl. 14:55-15:25

2 A Nationellt arbete kring kring våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning

På nationell nivå pågår flera satsningar inom området våldsutsatthet. Socialstyrelsen liksom Myndigheten för Delaktighet har båda uppdrag inom området våld mot personer med funktionsnedsättning, bland annat att ta fram nytt stödmaterial. Representanter från myndigheterna beskriver det aktuella kunskapsläget och vilka stödmaterial som tagits fram. Ann Jönsson Socialstyrelsen och Maria Melin, processamordnare med ansvar för våldsfrågor, MFD.

2 B Nya nationella riktlinjer om autism och adhd och Vård och insatsprogram adhd

Socialstyrelsen tar nu fram riktlinjer för socialtjänsten och hälso- och sjukvården gällande vård och stöd vid autism och adhd. Riktlinjerna kommer att utgöra ett stöd för styrning och ledning och ge rekommendationer om olika behandlingar och metoder. Under seminariet presenteras remissversionen av riktlinjerna samt hur de kan kompletteras med Vård och insatsprogrammen för adhd. Evelyn Andersson och Louise von Bahr, utredare Socialstyrelsen samt Gunilla Granholm, ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO Psykisk hälsa.

2 C Aktuellt inom funktionshinderforskningen

Vilka är forskningstrenderna inom funktionshindersområdet och inom vilka områden tas det fram ny kunskap? Under seminariet får vi ta del av det aktuella forskningsläget inom funktionshindersområdet – både pågående och nyligen avslutad forskning. Dag Hervieu, enhetschef Forte och Helene von Granitz, medicine doktor med en grundexamen i statskunskap och associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

2 D Vilka förutsättningar ges personer med måttlig till mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning att kunna utöva sin självbestämmanderätt?

Ett avhandlingsprojektet visar att även om det finns mycket god vilja är det mycket annat som påverkar hur den rätten kan uppnås i praktiken.

Susanne Larsson, verksamhetsutvecklare, Södertälje kommun som doktorerat vid Marie Cederschiöld Högskola.

Valbara seminarier 3; fredag kl. 9:15-9:45

3 A Vägen till hållbar sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Hur skapar vi individuella lösningar som leder till meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning? Vilka metoder funkar? Lennart Jönsson, styrelseordförande på Misa, delar med sig av sina erfarenheter.

3 B Hälsan spelar roll - en evidensbaserad metod för att främja hälsa och goda levnadsvanor för personer med stöd enligt LSS

Vad är "Hälsan spelar roll" och vad visar användningen av metoden? Vilka framtida möjligheter finns - lokalt, regionalt och nationellt? Eva Flygare Wallén, PhD Karolinska Institutet och Östersunds kommun, Inga-Lill Hafström FoU-ledare Kommunförbundet Jönköping samt Pärla Håkans och Marika Dahlström, stödassistenter daglig verksamhet, Vallentuna kommun.

3 C Hur kan vi förbättra avvikelsehantering genom att lära av det som fungerar? 

Forskning, liksom Socialstyrelsens och IVOs årliga rapporter, visar att avvikelserapportering inte används för kvalitetsutveckling på det sätt som varit avsikten. Vad är anledningen till att så är fallet, hur kan vi tänka nytt kring hanteringen av avvikelserapporter? Petra Björne, PhD Malmö stad.

3 D Vilka metoder och arbetssätt ser vi fungerar för personer med samsjuklighet?

Göteborgs stad ger en beskrivning av sina samlade metoder inom socialpsykiatrin och LSS för individer med samsjuklighet i kombination med missbruk. Hur de har hanterar och ger verktyg till individen för att självständigt kunna hantera olika situationer, med fokus på IBIC (individens behov i centrum).

3 E Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning (med IBIC och BBIC)

Både Individens behov i centrum, IBIC och Barns behov i centrum, BBIC ger stöd för att bedöma behov för barn med funktionsnedsättning. IBIC och BBIC kan ibland behöva användas tillsammans för att kunna ge rätt insatser och ett individanpassat stöd till barn och unga med funktionsnedsättningar. Under detta seminarium berättar vi mer om hur IBIC och BBIC kompletterar varandra och kan användas på ett effektivt sätt. Johan Hansson och Helena Stålhammar, utredare Socialstyrelsen.

Valbara seminarier 4; fredag kl. 10:15-10:45

4 A Aktuellt från Huvudmannaskapsutredningen inom personlig assistans

Personlig assistans har sedan länge präglats av utmaningar kopplade till delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur personlig assistans ska organiseras i ett samlat, statligt huvudmannaskap. Under seminariet ges information om utredningens uppdrag och möjligheter till frågor och inspel.Lars Lööw, särskild utredare och Martin Johansson, huvudsekreterare.

4 B Guldstigen - vägen för bättre hälso- och sjukvård

Hälsan hos personer med funktionsnedsättning är ofta sämre än hos övriga befolkningen. Det ställer krav på att verksamheter jobbar främjande och aktivt. Vårdbolaget Tio Hundra i Norrtälje berättar om hur de framgångsrikt och systematiskt arbetar för en förebyggande och främjande hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.
Tuija Fehrm och Malin Gustafsson Sjuksöterskor Vårdbolaget Tiohundra

4 C Vad kan digitalisering inom funktionshinderområdet innebära?

Inom äldreomsorgen används begreppet välfärdsteknik, men inom funktionshindersområdet heter det oftare hjälpmedel. Pani Hormatipour och Klas Nilsson, handläggare SKR, ger tips på vad en kommun bör tänka på för att skapa rätt förutsättningar för att verksamhetsutveckla med stöd av digitalisering. Seminariet fokuserar både på digitalisering för brukare och medarbetare.

4 D Hur kan vi minska tvångs- och begränsningsåtgärder inom LSS?

Seminariet inleds med fakta om förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder inom LSS. Därefter förs ett samtal kring olika sätt att hantera utmaningar och svårigheter. Under seminariet ges även möjligheter till frågor. Lennart Wennberg Nationell samordnare för funktionshinderfrågor IVO, Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

4 E Personcentrerad och nära vård för personer med funktionsnedsättning

Under seminariet får vi ta del av hur Region Sörmland och Region Västerbotten arbetar för att förbättra vården för personer med funktionsnedsättning, där nära samarbete och kontinuitet ökar kvalitén för patienter med funktionsnedsättning. Angelica Gustafsson habiliteringsverksamheten Region Sörmland och Elisabeth Säfvenberg projektledare Region Västerbotten.

Valbara seminarier 5; fredag kl. 10:55-11:25

5 A Hur ger vi bäst stöd till nyanlända med funktionsnedsättning?

Språkbarriärer, kulturella skillnader och trauman är några faktorer som verksamheter måste ta hänsyn till när det gäller nyanlända med funktionsnedsättning. Habiliteringen i Norrtälje berättar om sina erfarenheter i arbetet med flyktingmottagandet från Ukraina.
Arbetsterapeut Grit Zimmerman, kurator Jessica Ahlbom samt tolk Sergiy Miroshnychenko.

5 B Sexualitet + funktionsrätt = sant?

En gemensam föreläsning med Julia Bahner, forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet och Hanna Öfors, projektledare hos Funktionsrätt Sverige för Min sexualitet – min rätt. De kommer att presentera nya kunskaper kring sexuell hälsa, sex, föräldraskap och relationer för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Under seminariet redogörs även för hur verksamheter, anhöriga och andra relevanta aktörer kan förbättra sitt bemötande och arbetssätt kring dessa frågor.

5 C Den ljusnande framtid är vems? Kortare övergångar mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet

Att vägen mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet kan vara lång och knölig vet vi redan. Hur kan vi samverka för att bryta trenden och vad behövs för att fler ungdomar i gymnasiesärskolan ska kunna få och behålla ett arbete? Lwam Tekle, projektledare arbetsmarknadsenheten, Stockholms stad och Madelene Wennberg, utvecklingsledare, Samordningsförbundet Södertälje.

5 D Hur kan tryggheten öka och kvaliteten utvecklas i boenden för personer med funktionsnedsättning?

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshindersområdet visar att kvinnor känner sig mindre trygga än män i både SoL- och LSS-boenden. Vad säger brukarna om otryggheten? Finns det skillnader mellan boendeformerna eller i vad män respektive kvinnor lyfter? Hur kan tryggheten öka? Exempel på förbättringsarbete och bästa tillgängliga kunskap tas upp. Mia Ledwith, samordnare SKR, Cecilia Karlström och Malin Michael, handläggare, SKR.

5 E Individens behov i centrum, IBIC – exempel på hur IBIC kan användas för verksamhets- och kvalitetsutveckling

IBIC:s strukturerade dokumentation kan sammanställas och användas som underlag för systematiskt kvalitetsarbete i kommuner. Men för att kunna göra det behöver ett antal förutsättningar finnas på plats. Det handlar bland annat om hur IBIC implementerats, hur dokumentationssystemet är utformat och verksamhetens vilja och kunskap att använda uppgifterna. Under detta seminarium ger vi exempel på hur IBIC kan användas för att utveckla verksamhetens kvalitet. Johan Hansson och Erik Wessman, utredare Socialstyrelsen.
Erik Wessman och Johan Hansson, utredare Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.