30 mars 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag

Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag.

Anmäl dig

Innehåll

Samverkan och affärer med sociala företag kan visa vägen till nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar. Dock kan det vara svårt att komma vidare i detta arbete då det både är en relativt ny och delvis komplex fråga som ställer krav på likväl intern som extern samverkan samtidigt som det ofta saknas både kunskap och kompetens på området.

SKR bjuder därför, med utgångspunkt i handboken "Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag" och i de lärdomar och resultat som inhämtats i arbetet med Utvecklingsnätverk sociala företag, in till en seminarieserie i fyra delar.

"Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag"

Utvecklingsnätverk sociala företag

Fyra seminarietillfällen

Kunskapsseminarierna hålls vid fyra tillfällen under en längre tidsperiod (30 mars, 18 maj, 20 september och 22 november) för att på detta sätt skapa tid och möjliggöra en process för att både kunna fördjupa sig i detta område och omvandla kunskap till praktik lokalt. Målet är att genom ökad kompetens om sociala företag och social ekonomi på sikt generera fler affärer för ökad samhällsnytta och en breddad arbetsmarknad.

De fyra olika seminarierna kommer att innehålla:

 • Kompetenspåfyllnad i form av olika föreläsningar.
 • Inspirerande och lärande exempel från andra medlemmar samt från aktörer inom den sociala ekonomin.
 • Tid till erfarenhetsutbyten och dialog.

Målgrupp

Tjänstepersoner eller förtroendevalda från kommun eller region.

Program

30 mars: Sociala företag och social ekonomi – vad, hur och varför?

 • en historisk tillbakablick, en internationell utblick och en nationell spaning vad gäller social ekonomi
 • den nationella strategin för sociala företag
 • vad en ökad samverkan med sociala företag kan betyda för den kommunala välfärdsproduktionen

18 maj: Att skapa en hållbar samverkansstruktur för ökad samverkan och fler affärer med sociala företag

 • om att utveckla en hållbar intern samverkansstruktur,
 • om att skaffa en kunskap om de lokala sociala företagen och för en tidig dialog med dem om deras möjlighet att bidra till lösningar på de aktuella samhällsutmaningarna
 • om att förankra i styrdokument

20 september: Finansiering och upphandling

 • allmänna förutsättningar för framgångsrik upphandling med sociala företag – om att sänka trösklarna i upphandling och att föra en tidig och kontinuerlig dialog med de sociala företagen
 • en översiktlig beskrivning av några olika typer av upphandling
 • idéburet offentligt partnerskap

22 november: Effektmätning och resultatuppföljning

 • hur kan de sociala företagen visa på sina samhällseffekter?
 • hur kan en effektmätning utvecklas som motsvarar både kommunens och det sociala företagets behov av resultatuppföljning?
 • effektmätningens koppling till kommunens/regionens systematiska kvalitetsarbete

Deltagande i seminarieserien kommer att innebära både ett instuderingsarbete inför träffarna och ett praktiskt arbete hemma i den egna kommunen/regionen mellan träffarna. Tanken är nämligen att deltagandet i denna seminarieserie även ska resultera i en fördjupad lokal dialog och påbörjad samverkan om kommunens/regionens samverkan med sociala företag.

Därför förordar vi att ni deltar i denna seminarieserie i grupp, minst tre personer från varje organisation och gärna med representanter för verksamhetsområdena: näringsliv, upphandling och arbetsmarknad.
Alla deltagare får ett intyg vid seminarieseriens avslut.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Åsa Bengtsson, utredare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR