19 december 2022 kl. 13.30-15.00

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Hur kan förebyggande arbete och nya samverkansformer bidra till en hållbar kompetensförsörjning? Seminariet lyfter fram lokala satsningar på seniorers liv och hälsa som nyckel för att klara den demografiska utmaningen samt aktuella stöd för friska arbetsplatser.

Anmäl dig

Innehåll

 

Det är alltmer nödvändigt att öka andelen friska levnadsår hos Sveriges seniorer. Andelen unga och äldre ökar mer än invånarna i arbetsför ålder vilket skapar ett gap mellan behov av service och tillgängliga resurser.

Syftet med seminariet är att lyfta inspirerande angreppssätt från kommuner som arbetar med en bredd av insatser för att möta den demografiska utmaningen. Ta del av erfarenheterna från Umeå kommun och Hallstahammars kommun som satsar målmedvetet på att skapa fler friska levnadsår hos seniorerna.

Ett ytterligare syfte är att visa på stöd och verktyg som främjar en frisk arbetsplats. SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom fokus på framgångsfaktorer för friska arbetsplatser samt ett riskorienterat arbetssätt som förebygger sjukfrånvaro.

Webbsändningen genomförs med anledning av att SKR presenterar höstens ekonomirapport den 14 december.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner. Alla som har intresse för sambanden mellan ekonomi, hälsa och välfärd.

Program

13.30 Inledning

Om hälsofrämjande och förebyggande arbete i Ekonomirapporten. Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen.

13.40 Omställning pågår!

Två kommuner berättar om målmedvetna satsningar på seniorers hälsa med fokus på behov, angreppssätt och resultat.

Samarbete och innovation – en förutsättning för att möta demografin

Umeå kommun genomför flera nya satsningar för att få en djupare förståelse för vad seniorerna i kommunen behöver för att leva ett självständigt och gott seniorliv. Nya former av samarbeten och samarbetsarenor växer fram som i sin tur leder till nya arbetssätt, lösningar, idéer och innovationer. För ett hållbart samhälle är samarbete och innovation det enda möjliga.

Hallstahammar – en äldrevänlig kommun

Hallstahammar kommun har bestämt sig för ett samlat grepp för att förlänga debutåldern för socialtjänstens tjänster. Det långsiktiga politiska målet att arbeta för äldrevänlighet i hela koncernen och därmed bidra till nytta, ekonomi och kvalitet. Ansvariga berättar om det målinriktade samverkansarbetet och vad det innebär att ingå i Världshälsoorganisationens nätverk för äldrevänliga städer och kommuner.

14:30 Förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Socialtjänsten och den nära vården i omställning - ett nationellt perspektiv. Stärkt fokus på friskfaktorer och ett riskorienterat arbetssätt skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

14:55 Sammanfattning och avslut

Medverkande

  • Madeleine Holm, avdelningen för ekonomi och styrning, SKR
  • Camilla Jägerving Isaksson, processledare, äldreomsorgsförvaltningen, Umeå kommun
  • Jari-Matti Heikkinen, biträdande socialchef och projektledare samt Paolo Sandborn, enhetschef för förebyggande arbete, Hallstahammars kommun
  • Helena Henningson, socialtjänstsektionen och Nära vård, SKR
  • Kristina Folkesson, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Anna Östbom, Kraftsamlingen för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR