5 september 2022 till 7 september 2022 kl. 00.00-00.00

Fastighetsföretagande i offentlig sektor -2022

Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Du ska få möjlighet att lära dig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i din yrkesroll. Du ges också kunskap omjuridik för lokaler och fastigheter, statusbedömningar av byggnader, miljöcertifieringar med mera. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Kursen genomförs i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm med bland andra professor Hans Lind och civilingenjör Anders Hellström. Utöver dessa kommer ytterligare fastighetsexperter från KTH, privata näringslivet och Sveriges Kommuner och Regioner att medverka.

Kursen är totalt sex dagar. 5-7 september och 21-23 november 2022.

Kursdeltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in. Anmälan är bindande men kan överlåtas. För att kursen ska genomföras krävs minst 20 deltagare. Meddelande om att kursen kommer genomföras eller inte lämnas senast en månad innan kursstart. Max antal deltagare är 25 personer.

Målgrupp

Fastighetschefer, fastighetsintendenter, förvaltare, förvaltningschefer, byggnadschefer, lokalstrategereller motsvarande.

Program

Utmaningar för offentliga fastighetsägare

Om verksamhetsfokus, kundperspektiv, samhällsnytta och politik.

Lokalförsörjningens tre skeden och strategiska frågor för offentlig fastighetsverksamhet

Om beslut och analyser rörande anskaffning, förvaltning och avveckling. Om centrala strategiska frågor i den offentliga fastighetsverksamheten och vilka grundläggande alternativ som finns.

Att förändra fastighetsbeståndet

Om nyproduktion och underhållsplanering.

Grunderna för investeringskalkylering, inklusivelivscykelkalkyler

Genomgång av ränta-på-räntaberäkning med utgångspunkt i räkneexempel knutna till beslut i fastighetsföretag.

Investeringskalkylering och hyreskalkyler

Vi räknar tillsammans utifrån olika konkreta exempel.

Komponentredovisningar

Varför komponentavskrivning? Hur kan den utformas i praktiken?

Kontraktsteori med tillämpning på fastighetssektorn

Både externa och interna kontrakt spelar idag en stor roll för den offentliga fastighetssektorn. Grundläggande begrepp och synsätt inom kontraktsteori presenteras, inklusive exempel rörande offentlig upphandling och kommunala markanvisningar.

Offentliga fastigheter i staden

Om fastighetssektorns roll i samhällsbyggande.

Fastigheternas värde

Värdebegrepp och värderingsmetoder, inkl. redovisning av hemtentafråga.

Att organisera sitt ägande

Det finns olika modeller för att organisera ägandet av fastigheter i en kommun eller ett landsting. I regel bygger dessa på någon form av intern marknad. Vi går igenom tre modeller och relevanta bedömningskriterier vid val av modell.

Förvaltning i privat sektor vs. offentlig sektor

Hur skiljer sig underhållsstrategier och förvaltning mellan privat och offentlig sektor? Finns konsekvenser för kostnader och kvalitet? Vad gör en privat aktör som tar över ett stort kommunalt bestånd?

Äga kontra hyra

Om sale-leaseback-affärer där man säljer sina fastigheter och sedan hyr lokaler i den sålda fastigheten, inklusive räkneexempel.

Internpriser i offentliga fastigheter

I offentliga fastighetsföretag finns särskilda förutsättningar för hur hyror sätts. Lokaler hyressätts vanligtvis genom någon form av internhyra. Detta är ofta ett redskap för att hantera lokalförsörjning och lokalplanering.

Hemuppgift

Mellan första och andra tillfället genomför deltagarna en hemuppgift. Hemuppgiften redovisas och diskuteras vid det andra tillfället.

Hemtentamen

Deltagarna genomför en hemtentamen mellan första och andra tillfället.

Juridik för lokaler och fastigheter

Lokalförsörjning och fastigheter är omgärdat av olika lagar och föreskrifter. Många regler återfinns i jordabalken, men det finns relevant lagstiftning även i andra lagrum. Därtill finns föreskrifter som utfärdas av myndigheter. Vi går igenom de viktigaste delarna som berör vårt verksamhetsområde.

Utveckling av strategiska fastighetsfrågor

En stor del av Sveriges byggnadsbestånd består av offentliga ändamålslokaler. För att effektivisera och förbättra förvaltningen av de offentliga fastigheterna bedrivs gränsöverskridande forsknings-och utvecklingsprojekt.

Allmänna styrmedel

Visioner och strategiska mål. Översikt av moderna styrverktyg så som nyckeltal, lokalresursplanering, processanalys och kvalitetsstyrning.

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Offentliga fastighetsägare behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhets-lokaler, eller snarare ta ställning till vilken mix av olika finansieringsalternativ som behövs för att möta behovet av t.ex. nya förskolor, skolor ochvårdcentraler.

Statusbedömningar

Statusbesiktningar kan användas för att öka kunskapen om ett byggnadsbestånds underhållsbehov, för att underlätta prioriteringar och för att få en mer långsiktig underhållplanering. Grunden är att systematiskt gå igenom byggnader och identifiera framtida underhållsbehov.

Miljöcertifiering av byggnad

Som en del i offentliga fastighetsförvaltares miljöarbete blir miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare och i Sverige används flera olika system. De vanligaste systemen gås igenom med för och nackdelar samt vad som är bra att tänka på.

Bolagisering av fastigheteri offentlig förvaltning

Processen att överväga en bolagisering av fastigheter som förvaltas i kommun eller region är ofta komplex och snårig. Här ges ett axplock av erfarenheter och bra praxis från utrednings- och genomförandeprocesser där fastigheter läggs i bolag.

Lokalförsörjningsplanering i praktiken

Hur sker en bra lokalförsörjningsplanering i offentlig verksamhet och hur samverkar den på ett bra sätt med fastighetsorganisationerna? Praktiska exempel från kommun och region.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd hemtentamen och projektuppgift. Projektuppgiften ska redovisas i samband med den andra träffen. För att erhålla 7,5 högskolepoäng krävs godkänt på både projektuppgiften och den skriftliga hemtentamen.

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR