27 april 2021 kl. 09.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Familjehemmens dag 27 april

Den 27 april arrangerar SKR en webbsänd heldagsutbildning på temat familjevård och barn som är placerade i familjehem. Utbildningen riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten.

Webbsändning: Familjehemmens dag

Innehåll

Under en webbsänd heldagsutbildning får du veta mer om hur unga ser på sin placering, vilka uppdrag och arbeten som pågår nationellt och lagändringar som är aktuella just nu. Du får även ta del av familjehemmens perspektiv och kommuners arbete på området. Familjehemmens dag planeras att genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Sändningen kan ses i efterhand fram till 11 maj.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom socialtjänsten

Program

09.00-09.15

Inledning

Mikael Mattsson Flink och Cecilia Moore från SKR introducerar dagen och temat.

09.15-09.45

Knas Hemma om ungas perspektiv på placering

Emiliya Larsson från organisationen Knas Hemma berättar om projektet Rätt-ish Hemma och ungas perspektiv på placering.

09.45-09.55

Paus

09.55-11.00

Socialstyrelsens uppdrag och juridik

Julia Zyto (Socialstyrelsen) berättar om familjehemsvinjetterna.

Eva Agåker (Socialstyrelsen), Skolverket och SPSM berättar om arbetet med SAMS – ett stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola.

Socialstyrelsen och SKR redogör för nyligen genomförda regeländringar och aktuella förslag.

11.00-11.10

Paus

11.10-11.40

Jönköping län om familjevård

Sofia Lager Millton berättar om länets arbete med familjevård och hur man tänker kring familjevårdsarbetet idag.

11:40-12:40

Lunch

12.40-13.20

Brukarundersökningar - Socialstyrelsen och SKR

Pia Kyhle Westermark presenterar Socialstyrelsens brukarundersökning och SKR berättar om sin nya brukarundersökning riktad till placerade unga.

13.20-13.50

FaCO – Familjehemmens perspektiv och bidrag till familjevården

Rolf Nilsson och Anneli Abrahamsson från familjehemsorganisationen FaCO ger familjehemmens perspektiv på arbetet med placerade barn.

13.50-14.00

Paus

14.00-14.20

Hälsoundersökningar och placerade barns hälsa

Rose-Marie Odstam berättar om regeringsuppdraget: Utvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång.

SKR berättar om sitt arbete för att stödja kommunernas utveckling av arbetet med bland annat hälsoundersökningar av placerade barn.

14.20-14.40

Socialstyrelsens nya umgängesguider

Rose-Marie Odstam presenterar de nya umgängesguiderna från Socialstyrelsen.

14.40-15.10

Placerade barn och umgänge

Hanna Stendahl (Alingsås) och Olivia Broström (Mölndal) berättar om förändringsarbete gällande umgängesfrågan samt om barns upplevelser av umgängestillfällen.

15.10-15.15

Avslut

Kvällssändning

Under kvällsändningen den 27 april som riktar sig mot allmänheten, delas goda exempel och erfarenheter från familjehemsföräldrar och barn som varit eller är placerade.

Kvällssändningen, Familjehemmens dag

Om Familjehemsvård

År 2019 fick 31 100 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats. En stor del av dessa barn placerades i familjehem. Forskning visar att det är svårt för placerade barn att få samma förutsättningar i livet som andra barn. Att utreda barns behov är komplicerat liksom att finna tillräckligt många och stabila familjehem.

Familjehemsvård

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Mikael Mattsson Flink, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR