12 november 2021 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital omställning – mötesplats om kommunernas förutsättningar för digital utveckling inom samhällsbyggnadsområdet

Arbeta smart med små resurser – så kan mindre kommuner arbeta med digital samhällsbyggnadsprocess.

Anmäl dig

Arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess. Att arbeta med digital planinformation kommer delvis att kräva en annan organisation, kompetens och arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen men hur kan den här omställningen se ut i en mindre kommun?

Välkommen till SKR:s mötesplats för digital omställning den 12 november där vi fokuserar på digital omställning och verksamhetsutveckling i mindre kommuner. Deltagande är kostnadsfritt och mötesplatsen hålls i Zoom.

Målgrupp

Mötesplatsen vänder sig till aktörer som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna.

Program

Moderator: Christina Thulin, SKR.

Digital samhällsbyggnadsprocess i Eda

Eda kommun i Värmland funderar precis som övriga kommuner över hur den digitala utvecklingen ska se ut på hemmaplan. Med små resurser gäller det att tänka smart kring både organisation, kompetens och arbetssätt.

Jack Larsson, samhällsplanerare, berättar om vad Eda ser för möjligheter men också utmaningar.

Ny infrastruktur för geodata – så kan den nationella geodataplattformen och datavärdskapet stödja digital omställning i mindre kommuner

Ett fokus för regeringsuppdraget Smartare samhällsbyggnadsprocess har varit att bygga system som möjliggör för alla kommuner, oavsett storlek, att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Malin Klintborg, Lantmäteriet berättar om hur små kommuner kan nyttja den infrastruktur för geodata som nu byggs upp.

Nya krav på externa parter – upphandling och samarbeten

Hur kan en kommun som idag inte har egna resurser eller programvaror för framtagande av detaljplaner eller en egen geodataavdelning använda externa resurser för att klara kraven? Vad behöver kommunen tänka på i upphandlingsskede – vad kan läggas på konsult eller samarbetspartner, vad måste kommunen göra själv?

Jenny Carlstedt, Sweco berättar om det upphandlingsstöd som tagit fram för upphandling av plankonsulter.

Regionala geodatasamordnare

En gemensam utmaning för mindre kommuner är svårigheten att anställa väldigt specifik kompetens inom ett område. Samverkan med andra kommuner genom formella och informella samarbeten blir därför ofta en viktig förutsättning för arbetet på hemmaplan. Att hitta kompetens för att arbeta strategiskt kring geodata som en del i omställningen till digital planinformation är en sådan utmaning. Joakim Jansson, regional geodatasamordnare i Värmland berättar om hur de regionala geodatasamordnarna kan stötta kommunerna på lokal nivå.

Gemensam diskussion

  • Hur ser våra utmaningar ut på hemmaplan?
  • Vilket stöd vill vi ha från nationell nivå?

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Christina Thulin, handläggare, SKR.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset