19 oktober 2023 till 20 oktober 2023 kl. 13.00-12.00

Detaljplanekonferens 2023

Välkommen till årets detaljplanekonferens som i år bland annat fokuserar på mängden utredningar i detaljplanearbetet och digitala detaljplaner. Du kommer också få ta del av aktuella rättsfall inom området.

Anmäl dig

19–20 oktober är det dags för SKR:s årliga detaljplanekonferens. I år kommer vi att prata bland annat om mängden utredningar i detaljplanearbetet. Många upplever att kraven på hur många utredningar som ska göras i varje detaljplan bara ökar. Vad beror det på, och vad leder det till?

Vi pratar också om erfarenheter och goda exempel efter ett år med krav på digitala detaljplaner. Dessutom tittar vi på aktuella rättsfall inom detaljplanefältet. Självklart får vi slutligen också ta del av intressanta och inspirerande planeringsexempel från olika kommuner.

Datum och tid

Konferensen äger rum eftermiddagen, klockan 13–16.30, den 19 oktober och förmiddagen, klockan 09.00–12.00, den 20 oktober.

Målgrupp

Dagen riktar sig i huvudsak till dig som är planchef eller planhandläggare inom kommunen, eller på annat sätt arbetar med detaljplanering.

Program, dag 1

13.00 Välkomna!

Lång tid i överprövande instanser

Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner drar ofta ut på tiden vilket både försenar och fördyrar byggandet i landet. Det visar en rapport som SKR, Byggföretagen och Fastighetsägarna tagit fram.

Medverkande: Love Edenborg, expert planering och byggande, SKR.

Intressanta domar

Som alltid finns det intressanta lärdomar att dra av några färska rättsfall. Vi samtalar och resonerar om några av dem.

Medverkande: Åsa Wedmalm, förbundsjurist, SKR.

Utredningar i mängd

Det finns alltid frågor som behöver belysas under planarbetet för att markens lämplighet ska kunna bedömas. Hur mycket material som behövs, hur det tas fram, av vem och till vilken detaljeringsgrad, är däremot inte självklart. SKR har gjort en studie av utredningsmängden i ett antal detaljplaner under vintern 2023.

Medverkande: Love Edenborg, SKR.

14.15 Paus

Att göra de rätta bedömningarna

Känner ni igen bilden som målas upp? Hur hanterar ni detta på hemmaplan? Ett samtal om utredningar och underlag i detaljplanearbetet.

Medverkande: Linda Axelsson, planchef, Trosa.

Fortsatt arbete med digitaliseringsfrågorna

Boverket beskriver hur frågorna om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen tas vidare.

Medverkande: Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket.

15.15 Paus

Digitalisering i praktiken, hur har det gått?

Kraven på kommunerna att ta fram detaljplaner i digitalt format har nu funnits på plats en tid. Hur har det gått? SKR berättar om kommunernas erfarenheter och synpunkter i en ny studie.

Medverkande: Christina Thulin, expert planering och byggande, SKR.

Digitala planbeskrivningar – så har vi tagit oss an uppgiften

Att digitalisera planbeskrivningen kräver en hel del tankemöda och metodutveckling. Här får vi ta del av två kommuners erfarenheter och reflektioner.

Medverkande: Carl Welin, planchef, Helsingborgs stad
Johanna Posch Ahl, planarkitekt, Växjö kommun.

16.30 Avrundning av dagen

Program, dag 2

09.00 Aktuellt från SKR

Vi berättar om några frågor som är aktuella just nu och ger en spaning över året som kommer.

Att snubbla på mållinjen – vanliga fel i detaljplaner

En prövning i domstol är ofta det sista steget på vägen till lagakraftvunnen detaljplan. I detta pass får vi höra mer om vanligt förekommande brister i detaljplaner som kan leda till onödiga omtag, bland annat om brister i miljöbedömningar, utredningar och felaktiga planbestämmelser.

Medverkande: Johan Hjalmarsson, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt.

10.05 Paus

Aktuellt från Boverket

Det här arbetar Boverket med just nu och under den närmsta tiden framåt.

Medverkande: Therese Byheden och Klara Falk, Boverket.

Brunnshög tar form

I nordöstra Lund växer Brunnshög fram – framtidens innovations- och livsmiljö som byggs kring forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Med höga hållbarhetsambitioner och i blandstadsform växer stadsdelen fram längs den nya spårvägen och de stora parkerna i stadsdelen som redan har öppnat. Stadsdelen utvecklas av det förvaltningsövergripande Brunnshögsprojektet sedan 2010.

Medverkande: Christian Wilke, arkitekt i Brunnshögsprojektet, Lunds kommun.

Mer än en detaljplan

I Svenstavik i Bergs kommun har ett stadsbyggnadsprojekt i en detaljplan gett stora avtryck i ortens centrala del. Bibliotek och trygghetsboende samsas numera i ett nytt projekt vid torget. Bergs kommun berättar om vägen dit, och om resultatet.

Medverkande: Josef Rundström, planarkitekt och Jone Johnsson, bostadsutvecklare, Bergs kommun.

11.15 Paus

Fem kilometer park som sammanbindande länk

Planpriset 2023 gick till Viskans park i Borås – ett parkstråk som ska sträcka sig fem kilometer genom Borås och länka samman både befintlig och tillkommande stadsbygd. Vi får höra om tankarna bakom projektet och processen för att komma i mål.

Medverkande: Paulina Bredberg, enhetschef, och Felix Lorentzon, planarkitekt, Borås stad.

12.00 Avslutning

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.