OBS! Evenemanget är avslutat!28 april 2022 kl. 09.00-16.00

Demokratidagen 2022

SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. Du får lyssna till bland andra SKR:s ordförande Anders Knape, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Anmäl dig

Om programinnehållet

Utöver det gemensamma programmet kommer du också under konferensen kunna välja att delta vid prarallella seminarier med olika teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och revison.

Program förmiddag 09:00-11:00

Demokratidagen 2022 öppnas

SKR:s ordförande Anders Knape inleder dagen

Att möta antidemokratiska rörelser

Debattklimatet har hårdnat och förutsättningarna för det demokratiska samtalet har förändrats, vilket också påverkar de förtroendevalda i sitt demokratiska uppdrag.

Antidemokratiska rörelser använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Hot och våld som dessa grupper riktar mot samhällets institutioner eller enskilda individer är ett hot mot det demokratiska samhället och mot principer om alla människors lika värde och lika rättigheter.

Medverkande: Maria Strömkvist (S), kommunfullmäktiges ordförande Ludvika, Michael Björklund, säkerhetssamordnare, Filipstads kommun, Lisa Kaati, universitetslektor, Stockholms universitet samt Ahn-Za Hagström, senior analytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen.

Självstyrelse under lupp

  • Anders Lidström, professor Umeå universitet, om kommunalt självstyre och ansvarsfördelningen mellan olika nivåer samt det så kallade ”local autonomy index” på lokal självstyrelse i Europas länder.
  • Siv Sandberg, forskare Åbo akademi, om Finlands vårdreform där hälsovården inte längre kommer att skötas av kommuner eller samkommuner utan av 21 så kallade välfärdsområden.
  • Särskilde utredaren Anders Teljebäck har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn. Det kan exempelvis handla om nya arbetssätt, utvecklad samverkan eller hur ny teknik kan användas.

Det digitala rummet under ett valår 

Om att stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat i en digital tid och under ett valår. Hur man kan använda teknologin för att rusta demokratin? Vilken roll spelar sociala plattformar och hur ser relationen mellan det demokrati och plattformar ut? Vad är alternativen? Vilka fenomen ser vi? Hur kan man ta tillvara på det digitala offentliga rummet?

Carl Heath, senior forskare, Sveriges forskningsinstitut RISE.

Den lokala demokratins vägval: SNS Demokratirådsrapport 2022

Forskare har undersökt vilka realistiska framtidsalternativ som finns för den svenska lokala demokratin. Hur kan kommunernas arbete organiseras så att politikernas beslut ses som legitima i invånarnas ögon?

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet och David Karlsson, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

11:15 - 12:00 Parallella seminarier A – C

A. Fullmäktige och revisionen

Revisionens uppdrag är att granska styrelse och nämnders verksamhet och ansvarstagande. Granskningen kan hjälpa fullmäktige i deras uppdrag att följa upp och kontrollera organisationen. Hur kan samspelet mellan fullmäktige och revisionen fungera? Seminariet klargör revisionens uppdrag och ger exempel på hur dialog och samarbete kan utvecklas, utifrån praxisstudier som genomförts.

Medverkande: Andreas Bergman (M), fullmäktiges ordförande Halmstad, Helene Ersson, verksamhetskonsult Norrlands utvecklingstjänst och Lotta Ricklander, SKR.

B. Medborgardialog – hur når vi dem som är svåra att nå

Hur når vi dem som är svåra att nå i våra medborgardialoger? Det enkla men arbetskrävande svaret är att det finns inga genvägar eller magiska metoder som får människor att komma till kommunhuset någon gång under arbetstid. Det kärvs en genuin nyfikenhet och vilja att möjliggöra för deltagande.

På detta seminarium kommer du att få höra Martin Sande, senior dialogkounsult, att berätta om sina erfarenheter av att låta nyfikenhet leda vidare till fler perspektiv. Vi kommer också att få höra Emma Hansson och Robin Kaas från Gislaved som systematiskt lämnar kommunhuset för att möta medborgare över hela kommunen.

Medverkande: Martin Sande, senior dialogkonsult, Dialogues, Emma Hansson och Robin Kaas, Gislaveds kommun samt Nils Munthe, SKR.

C. Insatser för att främja valdeltagandet

Ett högt valdeltagande ger det demokratiska systemet ökad legitimitet och för att öka valdeltagandet i de områden och i de grupper där valdeltagandet är lågt har väljer vissa kommuner att arbeta med insatser för ett ökat valdeltagande. Kommuner kan i detta arbete välja olika tillvägagångssätt.

Södertälje kommun har antagit en handlingsplan för demokratiutveckling 2021–2024 som bland annat innehåller aktiviteten som rör åtgärdsplan för ökat valdeltagande. Arbetet syftar till att medborgarna i ska få ökade kunskaper om de allmänna valen 2022 och hur röstningen går till. Hur har de planerat att genomföra sitt arbete?

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av SKR genomfört en forskningsstudie på området. Vilket främjande arbete sker i andra länder?

Medverkande: Viktoria Hjulström, Åsa Hultén och Åsa Zazi, Södertälje kommun, Maria Solevid, docent i statsvetenskap Göteborgs universitet, Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKR.

12:00 - 13:00 Sändningsuppehåll för lunch


Program eftermiddag 13:00 - 16:00

13:00 - 13:45 Parallella seminarium D - F

D. Följa ”flocken” eller hitta sin egen väg och egna lösningar?

Vi står i en tid med komplexa utmaningar som kräver stora förändringar. Organisationer inom offentlig sektor följer ofta trender och sneglar på varandra. Idag är det många som både implementerar tillitsbaserad styrning och pratar om tillit som förhållningssätt. Kan detta vara lösningen? Om många andra gör något kan det tyda på att det är en bra sak att göra. Eller krävs det något mer?

Förändringsarbete handlar om att ha ett tydligt syfte och en tydlig riktning och att arbeta mot detta. Arbetet måste påbörjas innan alla frågor är lösta då förändring handlar om lärande. På vilket sätt ska man då styra och leda? Kan vi styra utifrån en styrlogik eller kan det rent av vara så att vi måste lära oss att vi rör oss mellan olika styrlogiker under processen gång?

Medverkande: Patric Åberg KSO Östra Göinge, Christine Feuk, SKR.

E. Citizen assemblies och andra metoder för representativa dialoger

Vi presenterar deliberativa dialogmetoder där ett representativt urval av medborgare deltar, som till exempel Citizen assemblies (ibland kallat Medborgarförsamling) och Citizen jurys. Dessa dialogmetoder är vanliga i många länder men har ännu inte prövats i större skala här i Sverige.

Vi beskriver metoder, ger ett antal internationella exempel och diskuterar hur dessa metoder skulle kunna användas i kommuner och regioner.

Medverkande: Edward Andersson, dialogexpert, Nils Munthe och Anders Nordh, SKR.

F. Avsektorisering i svenska kommuner

Den politiska organisation är ett av de viktigaste verktygen för den politiska styrningen av kommunens verksamhet. Under mitten av 1990-talet och framåt förändrade ett antal kommuner sin politiska organisation på ett genomgripande sätt. Den traditionella politiska organisationen med facknämnder ändrades i stora drag till en organisation som byggde på fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. De icke-obligatoriska sektorsansvariga nämnderna togs bort. Varje kommun valde sin väg med olika varianter på samma tema, en s.k. alternativ eller avsektoriserad politisk organisation.

Hur ser det ut idag bland de kommuner som infört en avsektoriserad politisk organisation? Infriades de förväntningar som reformerna syftade till att åstadkomma? Vilken utveckling har skett reformerna och hur ser man på den politiska organisationen anno 2022?

Medverkande: Jörgen Johansson, universitetslektor, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Martin Lidhamn och Björn Kullander, SKR.

13:45 - 14:00 Kort paus 15 minuter

14:00 - 14:45 Parallella seminarium G - I

G. Samarbete politik och förvaltning

Kommuner och regioner står inför strategiska framtidsval de närmaste åren. För att skapa genomslag och resultat av politikens vägval kommer ett bra samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer ha betydelse för att klara utmaningar i välfärden. Att utveckla hur man styr tillsammans ger möjlighet till att uppnå målen för en effektiv verksamhet och vital demokrati.

SKR har initierat ett forskningsprojekt som handlar om hur ledande politiker och chefer ska styra och leda bättre tillsammans i kommuner och regioner för att öka genomslag och resultat av politiken.

Medverkande: Ulf Ramberg forskare, KEFU vid Lunds universitet, Jan Utbult (KD) kommunstyrelsens ordförande Öckerö och Lena Lindgren, SKR.

H. Inkludering och ungas inflytande

Vems problem är det som ska lösas – ungas eller politikers, vad har ungdomar för skäl att delta samt hur skiljer sig ”ungdomarna” åt? Erik Amnå delar med sig av viktiga insikter och praktiknära tips för den som vill närma sig ungdomars samhällsengagemang.

Medverkande: Erik Amnå, professor i statsvetenskap, Örebro Universitet, samt Nils Munthe och Anders Nordh, SKR.

I. Verktyg för att identifiera risker och arbeta förebyggande för att motverka hot och hat mot förtroendevalda

För att hantera hot och hat mot förtroendevalda behöver tjänstepersoner, med olika kompetenser och som arbetar nära de förtroendevalda, utveckla system och processer för hur ett förebyggande arbete kan ske. Det kan omfatta allt från information till analys om ärende- och utvecklingsområden som planeras. På så sätt kan de i ett tidigt skede systematiskt bidra till att stärka de förtroendevaldas förutsättningar.

SKR har i två nätverk tillsammans med kommuner och regioner utarbetat en modell och ett verktyg för att tidigt i ärendeprocessen kunna förebygga hot och hat.

Medverkande: Jan Klauser, säkerhetschef Ängelholms kommun, Bernard Le Roux, dialogkonsult, Martin Lidhamn och Anna-Lena Pogulis, SKR.

15:00 - 16:00 Gemensamt program

Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022

Klimatförändringarnas påverkan på demokratin

Erika Bjerström, journalist, om klimatförändringarnas konsekvenser för samhället i stort och för beslutsfattande både internationellt, nationellt och lokalt.

Så stärker vi demokratin i en utsatt tid

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.