26 maj 2021 till 27 maj 2021 kl. 09.00-11.30

Cykelkonferens 2021

Den 26-27 maj arrangerar SKR och Trafikverket Cykelkonferensen som är en av Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor.

Anmäl dig

Innehåll

Information om Cykelkonferensen 2021

Temat för i år är synergier mellan cykling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, med särskild koppling till den gröna omställningen.

Konferensen innehåller även många intressanta pass om arbetet med att stärka cyklingen på nationell och lokal nivå som bland annat handlar om nya typer av cykelvägar, utvecklingen för mikromobilitet och dess konsekvenser för cykelplaneringen, nya riktlinjer för cykel i VGU med mera.

Välkomna!

Målgrupp

Konferensen för dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Program onsdag den 26 maj

09:00 - 09:10

Välkomna till Cykelkonferensen 2021!

Projektledarna för cykelkonferensen: Ulrika Palm, SKR och Henric Storswedh, Trafikverket

09:10 - 09:40

Cykling, på rätt sida historien!

Vi är glada att välkomna Henk Swarttouw, vice ordförande för ECF och tidigare nederländsk ambassadör i Danmark och Finland. Henk kommer tala om cykling och Agenda 2030 i en global kontext samt spana framåt – vad blir kommande generationers dom av arbetet med cykling och hållbarhet?

Henk Swarttouw, Vice-President European Cyclists’ Federation

09:40 - 10:00

Cyklingens bidrag till att uppfylla målen i Agenda 2030

Vi möts dagligen av utmaningar som adresseras i Agenda 2030. Dels vad gäller miljö, dels vad gäller utmaningar inom samhälle och ekonomi. VTI:s Cykelcentrum har studerat på vilka sätt cyklingen kan bidra att nå målen i Agenda 2030 och genom systemanalyser illustrera på vilket sätt vi kan öka cyklingens bidrag ill att nå dessa mål.

Jones Karlström, bitr. föreståndare Cykelcentrum, VTI

10:00 - 10:20

Paus

10:20 - 11:00

Globala mål och lokala prioriteringar – kommunala föregångare med cykeln som strategiskt verktyg

Två kommuner som lyfts fram som föregångare i arbetet med att integrera hållbarhetsmålen i verksamheten är Uppsala och Örebro vilka båda är etablerade cykelkommuner. Kommunerna arbetar aktivt med en bredd av åtgärder för att nå sina färdmedelsmål och för att åstadkomma strukturell förändring, cykeln är en viktig del i detta arbete.

Per Elvingsson och Ingela Berndt, samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun
Emma Henning och Daniel Fritz, trafikplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

11:00 - 11:25

Årets cykelprestationer

Presentation av kommunvelometern och årets cykelkommuner, samt årets opinionspris.

Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet och Klas Elm, Svensk Cykling

11:25 - 11:30

Dag 1 avrundas


Program torsdag den 27 maj

09:00 - 09:05

Dag 2 inleds

09:05 - 09:40

Hur går det för cyklingen i Sverige – har Corona påverkat och hur kommer cykeln in bäst i infrastrukturplaneringen?

Det Nationella cykelrådet presenterar frågor från årets temarapport och Trafikanalys ger oss lägesbilden av hur det ser ut kring cyklingen i Sverige. Vi kommer också spana kring nya alternativa metoder att samla in resedata från cyklister genom uppkopplade cyklar.

Rami Yones, ordförande Nationella cykelrådet, Trafikverket
Andreas Holmström, Trafikanalys
Martin Silberg, Cycleeurope Sverige

09:40 - 10:10

Funktionell och användarvänlig infrastruktur

Nya riktlinjer för cykel i VGU – vad innebär det?

Patrik Wirsenius, Nationell planerare vägutformning, Trafikverket

God cykelinfrastruktur för cyklister – Göteborg har nya utformningsprinciper och har också arbetat med särskilda cykelåtgärder under pandemiåret.

Malin Månsson, Specialist cykel, Göteborgs stad

10:10 - 10:20

Paus

10:30 - 10:40

Cykelåtgärder i stadsmiljöavtalen

I december 2020 fattade riksdagen beslut om en förstärkning av stadsmiljöavtalen riktad mot cykelåtgärder 2021 och 2022. Hur har ansökningarna sett ut hittills och vad händer framåt?

Elin Sandberg, Trafikverket

10:40 - 11:10

Eldrivna enpersonsfordon på cykelvägar

Om utredningen och slutsatserna i Transportstyrelsens regeringsuppdrag ”Uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon”.

Pernilla Bremer och Kristoffer Elo, Transportstyrelsen

Vilka möjligheter och utmaningar finns för planeringen i städer kopplat till cykling och mikromobilitet.

Joakim Boberg, cykelsamordnare Stockholms stad

11:10 - 11:30

Avslut och välkomna till 2022 års cykelkonferens

Presentation av nästa års värdkommun, Värnamo kommun, som tar oss med på en digital cykeltur i staden och dess omgivningar.

Årets konferens avslutas med att alla hälsas välkomna till Cykelkonferensen 2022.

Maria Berglund, enhetschef Destinationsenheten, Värnamo kommun
Peter Haglund, sektionschef Sveriges Kommuner och Regioner

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ulrika Palm, handläggare, SKR

Henrik Storswedh, Trafikverket

Henric Storswedh@trafikverket.se

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset