OBS! Evenemanget är avslutat!24 november 2021 till 25 november 2021 kl. 13.00-12.30

Besöksnäring på agendan 2021 – nationell dialog om samhällets roll för utveckling

Tema för årets Besöksnäring på agendan är strategier, kunskapsutveckling och innovationer. Under två digitala halvdagar, lunch till lunch, lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Anmäl dig

Innehåll

Det är en ny spelplan för besöksnäringen och även för det offentliga systemet som främjar och skapar förutsättningar för näringens utveckling. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot målen i Agenda 2030. Nya strategier, kunskapsutveckling och innovationer har aldrig varit viktigare än idag.

Under dagarna lyfter vi tillsammans det offentligas roll för att utveckla en hållbar svensk besöksnäring på en ny spelplan. Den första dagen avslutas med prisutdelning av Stora turismpriset 2021 och Årets ciceron i besöksnäringen.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är politiker eller ledande tjänsteperson med ansvar för verksamhet i kommun, region eller statlig myndighet som påverkar besöksnäringens utveckling, exempelvis näringsliv, regional utveckling, infrastruktur, kultur, ekonomi, plan och miljö.

Program dag 1: 24 november

Moderator: Karin Klingenstierna

13.00 Välkommen

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner.

13.10 Det här händer i dag och i morgon

Karin Klingenstierna, moderator.

13.20 Strategier på olika nivåer

Vad innhåller regeringens nya nationella strategi, hur har Turistrådet Västsveriges strategi påverkat riktningen och vad behöver en kommun för strategidokument för ett effekivt arbete? Det diskuterar vi med representanter från regeringen, region och kommun.

Anna Hag, Näringsdeprtementet, Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige, Mia Karlsson, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Anna Borggren, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.

14.20 Inställt: Hur ser de olika riksdagspartierna på besöksnäringen?

På grund av statministeromröstningen tvingas riksdagsledamöterna tacka nej till medverkan.

Ersätts av: Strategier, planer och områden som påverkar turism och besöksnäring

Besöksnäringens utveckling är beroende av många verksamheter i kommun, region och myndigheter. Bland annat samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. Bredden av områden lyfter också regeringen i sin strategi. Med hjälp av experter på SKR gör vi en genomlysning av vad som är på agendan inom områden som påverkar turism och besöksnäring och en diskussion om möjligheter och utmaningar i samverkan mellan sakområden.

15.15 Paus

15.30 Valbara parallella dialogarenor

A: Hur följer vi upp hållbarhet inom svensk besöksnäring?

Det finns många initiativ till att ta fram bedömningsgrunder för att följa upp ökad hållbarhet inom svensk besöksnäring. Behovet av att utveckla ett uppföljningssystem som passar svenska förhållanden är stort. I detta pass diskuterar vi lärdomar från tidigare initiativ. Är det relevant att skala upp eller bryta ner de mål och indikatorer som finns tillgängliga? Vilka hållbarhetsaspekter måste vi kunna bedöma?

B: Från strategi till genomförande

Hur skapar man processer som leder till att turismstrategier genomförs och i vilka sammanhang är strategier viktiga? Så här kan vi ska se till att besöksnäringen spelar en roll i samhällsutvecklingen.

C: Vad är smart specialisering och hur påverkar det besöksnäringen

Vi går in i en ny EU-programperiod där regionernas strategier och prioriteringar för smart specialisering i hög grad påverkar hur EU-medel kommer prioriteras. Vad är smart specialiseringen och varför är det viktigt för utvecklingen av besöksnäringen?

D: Hållbar platsutveckling – med besöksnäring i fokus

Behovet ökar av att hantera turism och besöksnäring som en del i ett bredare utvecklingssammanhang. Hur kan vi arbeta smart för att nå synergier mellan olika samhällsområden? Och dessutom få med lokalsamhället? Två kommuner berättar om utmaningar och möjligheter i sina pågående projekt i Tillväxtverkets satsning kring Hållbar platsutveckling.

E: Adjö gamla strategier och hej nya samarbeten!

Göteborg är ett populärt besöksmål och en framgångsrik arrangör av evenemang och möten, men besöksnäringen som avbrutit 30 år av tillväxt är i behov av omfattande strukturella förändringar.

Stadens nya program för besöksnäringens utveckling 2030 ska visa hur Göteborgs stad ska arbeta med besöksnäringsfrågor, med näringen och destinationen. Programmet omfattar de tre perspektiven: besöka, leva, verka. Samverkan, digitalisering, kommunikation och innovation är samtliga framgångsfaktorer för destinationen Göteborgs samlade strategier.

16.15 Sveriges bästa verksamheter – från strategier till förbättringar

Hur går vi från strategier till handlingskraft? Vi tas med på en forskningsexposé där vi får veta: Hur får man hög kvalitet och bra resultat, vad kännetecknar egentligen Sveriges bästa verksamheter och vad gör de annorlunda?

Henrik Eriksson, biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

16.50 Avslutning dag 1

Karin Klingenstierna.

17.00 Prisutdelning av Stora Turismpriset och Årets Ciceron


Program dag 2: 25 november

08.30 Kulturen som resurs

Dagen inleds med ett musikaliskt framförande och ett samtal om hur kulturen bidrar till destinationsutveckling.

Ulrika Bodén, kulturskapare och kulturentreprenör och Anders Gunnarsson, SKR.

09.00 Inledning – kunskap och innovation

Hur arbetar vi tillsammans med kunskap och innovation inom besöksnäringen?

Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

09.15 Innovation för att möta samhällsutmaningar

Utmaningarna vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Det krävs förändringar på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt.

Jenny Elfsberg, Vinnova.

09.45 Vad kan vi lära av livsmedelskedjan – en innovativ tillväxtmotor för Sverige

Vilka lärdomar kan besöksnäringen använda från Sweden Food Arenas arbete? Hur arbetar livsmedelskedjan för att lyfta innovationshöjden?

Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Marie Persson, Tillväxtverket.

10.10 Diskussion om hur och vad som behövs för ökad innovationstakt i besöksnäringen

Gäller dessa slutsatser även för besöksnäringen? Kan vi kopiera? Vad krävs för att besöksnäringen ska kunna göra detta arbete? Vilka pusselbitar behöver komma på plats?

Helena Nyberg Brehnfors och Jonas Siljhammar, Svensk turism, Jonas Rosén, Regionala nätverket för Turism samt Helena Renström, Skellefteå kommun.

10.40 Paus

11.00 Valbara parallella dialogarenor

F: Regional och kommunal turismstatistik

Att bryta ner enkätundersökningarna Svenskars resande och IBIS på regional och kommunal nivå är inte möjligt. Där har vi stampat i många år. Men nu görs stora satsningar på andra datakällor i ett nordiskt samarbete.

G: Turismen ger mer än det vi kan mäta

Turism kan exempelvis mätas genom gästnätter och lokal konsumtion, men också antal flygavgångar och olika typer av klimatpåverkan. Men turism medför även andra värden än de som går att mäta. Hur mäter vi till exempel värdet av tillförsikt, möjligheten att bo kvar där man bor, eller känslan av att vara inkluderad? Detta seminarium diskuterar besöksnäringens positiva effekter, utöver de mätbara.

H: Kulturarvet som resurs för hållbar platsutveckling

Hur utvecklar vi samverkan mellan offentlig sektor och det civila samhället? Sveriges hembygdsförbund hjälper sina föreningar att utveckla nya besöksanledningar och produkter och bli en del av besöksnäringen på sina destinationer. Vilka möjligheter ser man och vilka är utmaningarna?

I: Vad är innovation i besöksnäringen?

Hur skapar vi större innovationskraft för turism och vad är innovation inom besöksnäringen? Så här kan vi jobba med innovation i besöksnäringen.

J: Var är forskningen i svensk besöksnäring?

Svensk besöksnäring växer och professionaliseras men består fortfarande av många små företag som saknar tid och resurser att prioritera forskning och utveckling. Men borde det? Eller är det landets mångtaliga destinationssamarbeten som bär ansvaret för att ta in forskning och kunskap? Under detta pass diskuteras den turismforskning som görs på svenska lärosäten och vad som driver på respektive håller tillbaka nyttiggörande.

11.45 Paus

11.55 Vår utvecklingsresa

En av de nominerade till Stora Turismpriset berättar om sin verksamhet, utveckling, utmaningar och planer för framtiden.

12.25 Avslutning

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anders Gunnarsson, handläggare

Fredrik Berglund, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.