26 oktober 2021 kl. 10.00-11.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att styra med Agenda 2030 - Mänskliga rättigheter som mål och medel

SKR genomför en serie av webbinarium på temat ”Att styra med Agenda 2030”. I detta första webbinarium får du lära dig mer om vad ett rättighetsbaserat arbetssätt är och hur det kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030.

Anmäl dig

Allt fler har kommit till insikten om att Agenda 2030 inte kan hanteras som ett sidospår utan måste bli en integrerad del i kommuners och regioners styr- och ledningssystem.

På flera håll pågår ett arbete i kommuner och regioner kring att matcha de egna målen mot målen i Agenda 2030, eller att på olika sätt lyfta in flera av målen i egna strategiska dokument som till exempel i budgeten.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med Agenda 2030 på en kommun- och regionövergripnade nivå.

Innehåll för webbinarium Mänskliga rättigheter som mål och medel

Agenda 2030 har sin grund i demokrati och mänskliga rättigheter. Samtliga mål ska präglas av jämlikhet. FN har inom ramen sin verksamhet inom mänskliga rättigheter tagit fram principer för ett rättighetsbaserat arbete. Ett rättighetsbaserat arbetssätt utgår ifrån principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar. Ett rättighetsbaserat arbetssätt kan även användas för att styra och leda mot Agenda 2030.

Mål 16 lägger en grund för ett människorättsbaserat arbetssätt med krav på transparenta verksamheter med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Kommuner och regioner måste bekämpa all form av korruption och säkerställa allmän tillgång till information och skydd av grundläggande friheter. Mål 16 ställer även krav på ett deltagarbaserat beslutsfattande där ingen grupp utesluts och att människor har möjlighet att vara delaktiga i processer som berör dem. Ett rättighetsbaserat arbete stärker tilliten och kvaliteten i genomförande eftersom alla aktörer då aktivt värnar icke-diskminering och jämlikhet.

Medverkande

  • Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, Huddinge kommun
  • Cecilia Berglin, SKR
  • Anna Eklöf SKR
  • Christine Feuk, SKR

Kommande webbinarier 2021 -2022

Medborgardialog – Agenda 2030 29 november 2021

Att styra med Agenda 2030 – goda exempel från kommun eller region

Januari 2022 - datum och möjlighet till anmälan presenteras längre frampresenteras längre fram.

Ekonomisk hållbarhet

Februari 2022 - datum och möjlighet till anmälan presenteras längre fram.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna Eklöf, handläggare

Christine Feuk, handläggare

Frågor om anmälan:

Christine.Feuk@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset