13 maj 2022 kl. 08.30-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/ region

Många kommuner och regioner har påbörjat barnrättsarbetet men hur tar vi det vidare? Ett seminarium där deltagarna ska få inspiration och kunskap för att implementera barnkonvention i styrning och ledning.

Anmäl dig

Innehåll

Det handlar om att skapa strukturer och rutiner för att utveckla och integrera barnrättsfrågor i verksamheten. Vilka förutsättningar krävs för att kunna implementera barnkonventionen?

Målgrupp

Chefer, förtroendevalda, utvecklingsledare och tjänstepersoner som arbetar strategiskt i kommun och region.

Program

08.30 – 08.40 Inledning

Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR
Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

08.40 – 09.10 På vilket sätt ska offentliga aktörer ta sig an uppdraget att implementera barnkonventionen?

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige, implementeringsartiklarna i barnkonventionen och aktuell rättspraxis.
Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR

09.10 – 10.00 Forskning kring förutsättningar som behövs för att implementera barnkonventionen

”Tid för förändring – det är känt sedan gammalt”, en forskningsrapport från Lunds universitet kring förutsättningarna för att beakta barnkonventionen i Malmö Stad.

Charlotte Palmstierna, doktorand, Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet

10.00 – 10.20 Paus

10.20 – 11.00 Ett praktiskt exempel på integration av barnrätt i styrning och ledning

Exempel på hur barnkonventionen kan genomsyra styrning och ledning, med exempel på rutiner för prövningar av barnets bästa och barns delaktighet.

Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg

11.00 – 11.30 Att ta ett omtag med att implementera barnkonventionen

Exempel på hur Göteborgs Stad har aktualiserat arbetet med att implementera barnkonventionen. Alla förvaltningar och bolag gör barnbokslut och satsar på en gemensam barnrättsplan 2022 - 2024.

Paula Aijmer och Linda Johannessen, planeringsledare, Göteborg Stad

11.30 – 12.00 Ett chefsperspektiv på barnrätt inom styrning och ledning

Ett effektivt implementeringsarbete av barnkonventionen inom verksamheten handlar ytterst om en ledningsfråga, utifrån prioritering och barnsyn.

Ewa Kristensson, förvaltningschef, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 En sammanhållen handlingsplan för barnrättsbaserat arbete

Region Uppsala använder såväl övergripande som lokala handlingsplaner för barnkonventionen. Detta säkerställer att barnrättsperspektivet överlever omorganiseringar och pandemier med mera.

Martin Price, barnrättslig rådgivare för Region Uppsala, Barnombudet i Uppsala län

13.30 – 14.00 Vad är bra att ha koll på?

Information om stödmaterial om prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalys, domar och fördjupningsmaterial.

Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist, SKR

14.00 – 14.30 Metodstöd för systematiskt kvalitetsarbete med barnkonventionen

UNICEF Sverige erbjuder metodstödet Barnrättskommun, där vi genom vår beprövade metod erbjuder verktyg för att implementera barnkonventionen så att den genomsyrar hela kommunens verksamhet.

Katharina Eisen, Barnrättsrådgivare kommun och skola, UNICEF Sverige

14.30 – 14.50 Paus

14.50 – 15.20 Ett barnrättsperspektiv i budgetprocessen

Vad finns det för metoder för att få in ett barnrättsperspektiv i budgetarbetet?

Kenneth Ljung, Barnombudsmannen

15.20 – 15.50 Frågestund och reflektioner

15.50 – 16.00 Avslutning och information

Information om Barnrättsstrategsutbildning och grundutbildning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR