29 april 2021 kl. 10.00-16.00

Att möta personer med dolda funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

En kunskapshöjande dag som ger dig redskap i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inspiration för kompetens- och verksamhetsutveckling.

Anmäl dig

Om sändningen

Sändningslänken går att dela inom den egna organisationen, men det är viktigt att den inte sprids utanför beställarens organisation. Sändningen kan ses till den 29 oktober 2021 och går under denna tid att beställa.

Innehåll

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd, syns inte på utsidan - men på insidan kan den påverka individen på många vis. Det kan handla om svårigheter att ta till sig information vid sittande möte, förstå helheten i socialtjänstens process eller en ljud- och ljuskänslighet som påverkar funktion såväl som välbefinnande. Det kan vara en bakomliggande orsak till att räkningar inte betalas i tid och att en person har svårt att komma i tid till bokade tider eller till jobbet. Det är inte heller ovanligt med samsjuklighet, till exempel ångest/depression liksom problem med missbruk och beroende i kombination.

Socialtjänstens verksamhetsområde är brett och innehåller många olika former av stödinsatser - föranledda av möten och olika processer. Utbildningsdagen syftar till att ge redskap i mötet och inspirera till ökad kunskap runt de förutsättningar, utmaningar och möjligheter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i alla åldrar har. Med ökad kunskap om NPF kan exempelvis föräldrar få ett mer ändamålsenligt stöd i familjerättsärenden när bakomliggande problematik finns, likaså en person som söker stöd med ekonomiska svårigheter, som har svårt att sköta sitt hyreskontrakt eller visar tecken på samsjuklighet.

Målgrupp

Du som deltar under dagen kan arbeta inom äldreomsorgen eller som handläggare inom socialtjänsten. Du kan även vara chef eller medarbetare inom det breda spannet, såsom inom familjerätt, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd eller arbeta på HVB.

Program

10.00-10.10

Inledning

Zophia Mellgren, samordnare SKR och Anna Thomsson, handläggare SKR hälsar välkomna

10.10-10.30

Neuropsykiatriska diagnoser i ett historiskt perspektiv

Ing-Marie Wieselgren inleder dagen med att dela med sig av sina erfarenheter som projektchef för Uppdrag psykisk hälsa på SKR och psykiater. Hur har diagnoserna utvecklats över tid? Vad är särskilt utmanande runt samhällets stöd till personer med NPF? Vad behöver socialtjänst och andra aktörer tänka på?

10.30-11.15

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur tar de sig uttryck?

En genomgång av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – funktion, utmaningar, risker förknippade med samsjuklighet och allmänna tips. Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri, lektor vid Uppsala Universitet och forskare på Karolinska Institutet

11.15-11.30

Paus

11.30-12.30

Livet förändras medan NPF består

Äldre och NPF – tidig upptäckt, utmaningar och individens behov av stöd i ett livsloppsperspektiv. Kunskapen och medvetenheten om äldre med NPF är låg, trots att individerna finns i många verksamheter. Utifrån projektet ”Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD” får du följa en brukare med ADHD och dennes möten med myndigheter – från ung vuxen till ålderdom. Annika von Schmalensée Riksförbundet Attention, Annika Angerfelt, samordningsförbundet Stockholm stad och Alinda Blomkvist, socialförvaltningen i Huddinge kommun, berättar om samarbetet i Äldrelyftet med individen i fokus.

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.15

Att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

Hur kan kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skapa förutsättningar för ett gott bemötande och ändamålsenliga insatser inom socialtjänstens breda verksamhet? Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog och Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef/projektledare Attention, tar avstamp i socialtjänstens uppdrag och mötet med individer med NPF i verksamheten.

14.15-14.35

Min erfarenhet i mötet med myndigheter

Jill C. Faulkner, föreläsare och entreprenör - grundare och VD i två företag, berättar om sina egna positiva såväl som negativa erfarenheter i mötet med kommun och myndigheter. Jill fick en diagnos inom autismspektrumet som barn och har beskrivit sin resa som brokig. Med insikt, självkännedom, stöd och verktyg har Jill fått ordning på livspusslet och arbetar för att bana väg för andra med NPF.

14.35-14.50

Paus

14.50-15.15

Erfarenheter från Förvaltningen för arbete och välfärd i Växjö

Lotta Ekstedt, enhetschef berättar om Växjös arbete med NPF-inriktning inom boende- och boendestödsinsatser. Lärdomar och samverkanaspekter från socialpsykiatrin.

15.15 - 15.35

Satsning på NPF-utbildning inom förskola och skola i Katrineholm – vad kan vi lära?

Sedan flera år har Barn- och elevhälsan utbildat skolans personal i Katrineholm om hur man bemöter barn och elever med NPF. Vilka erfarenheter och lärdomar har Katrineholm dragit från detta arbete? Vad kan socialtjänsten lära av detta? Helena Ohlsson, enhetschef Barn- och elevhälsan, Annelie Rinaldo, specialpedagog, Katarina Runeson, hörsel- och talpedagog.

15.35-15.50

Unga med NPF i rättsprocessen – utmaningar och utveckling

Brottsofferjouren i Luleå, har i ett Arvsfondsprojekt tagit fram två utbildningsmaterial om unga med NPF – en riktad till skolan och en till aktörer i rättsprocessen. Arbetet har inbegripit praktiker, experter och ungdomar. Ingri Vestin, verksamhetsledare och Veronica Blomberg, samordnare på Brottsofferjouren Luleå, berättar om vilka erfarenheter och lärdomar de tar med sig från arbetet.

15.50

Avslutning

Anna Thomsson, handläggare och Zophia Mellgren, samordnare SKR avslutar.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset