OBS! Evenemanget är avslutat!28 mars 2023 till 29 mars 2023 kl. 09.30-13.00

Att leda i en föränderlig tid – presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet

Välkommen till vårens presidiedagar den 28-29 mars 2023. Tema: Att leda i en föränderlig tid.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och miljöfrågor presenteras och diskuteras.

Temat för dagarna är ”Att leda i en föränderlig tid”. Dagarna kommer att innehålla ett antal kunskapspass och samtal kring aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Därutöver kommer ni ges möjlighet att samtala med varandra och med medarbetare på SKR kring dessa frågor. Vidare kommer ni få ta del av en aktuell bild av regeringens politik inom plan-, bygg-, bostads- och miljöområdet.

Målgrupp

Politiska ledningar och tjänstemannaledningar inom plan-, bygg- och miljöområdet.

Program dag 1

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkomna

Vilka är de viktigaste frågorna att hantera de närmsta åren ur ett kommun- och regionperspektiv? Vad händer på SKR just nu?

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

10.25 Aktuellt inom plan-, bygg- och bostadspolitiken

Hur ser den politiska inriktningen ut inom detta politikområde och vilka är de mest prioriterade frågorna de närmaste åren?

Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsministern.

11.00 Paus

11.15 Politik i förändring - att leda tillsammans i ett allt mer komplext landskap

Vad innebär det att leda i region och kommun i ett alltmer komplext politiskt landskap? Hur påverkar ökad polarisering och politisk instabilitet, globalt såväl som nationellt, förutsättningarna för långsiktighet och det demokratiska samtalet?

Björn Kullander, Avdelningen för ekonomi och styrning, Demokratisektionen, SKR.

Martin Lidhamn, Avdelningen för ekonomi och styrning, Demokratisektionen, SKR.

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun och vice ordförande i SKR:s Samhällsbyggnadsberedning.

12.10 Lunch

13.10 Samhällsomställning - de stora utmaningarna globalt som behöver hanteras lokalt

För att minska den pågående globala uppvärm­ningen och begränsa dess negativa konsekvenser behövs en radikal omställning. Pandemin har än en gång visat på skörheten i våra system och det krig som utkämpas i vårt närområde har lett till stora konsekvenser för många ekonomier. Högkonjunktur har förbytts till lågkonjunktur och klyftorna ökar såväl mellan länder som inom länder.

Kommuner och regioner har en viktig roll för att skynda på den samhällsomställning som krävs samtidigt som resurserna väntas vara ansträngda. Hur kan vi vara en förebild och fortsatt värna en innovationsdriven industri, hög sysselsättning, goda bostäder till alla, hög utbildningsnivå och en utbyggd välfärd som skapar trygghet och tillit i livets alla skeden varhelst man bor?

Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och sitter i tankesmedjan Global Utmanings styrelse. Han har arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen.

13.50 Hållbar omställning ur ett klimat- och energiperspektiv

Kommunerna jobbar på många sätt för att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till klimatförändringens effekter. Energiförsörjningen och särskilt elproduktion och nätkapacitet behöver byggas ut kraftigt för en hållbar omställning. Vilka behov finns av samverkan i klimatanpassningen? Vilka förslag har SKR:s programberedning för hållbar omställning presenterat?

Vi kommer bland annat att samtala kring vad kommuner och regioner kan göra för att påskynda en hållbar omställning, vilka krav som kan ställas på det politiska ledarskapet och hur man kan arbeta med kunskapsöverföring, samverkan och innovation.

Linda Larsson, ordförande, SKR:s programberedning för hållbar omställning och kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, Lomma kommun.

Carina Zachau, regionråd, Region Skåne.

14.40 Fika och temastationer

15.10 Samhällsomvandling i praktiken – samhällsplanering i norr

Det pågår en stor samhällsomställning i Norr med stora investeringar i industrier som utvecklar grön el, fossilfritt stål, batterier till fordon och som utvinner sällsynta metaller från gruvbrytning. Det innebär stora regionala och lokala möjligheter men samtidigt stora utmaningar. Samhällsnyttig service, bostäder och kollektivtrafik behöver vara på plats och detta snart samtidigt som samhällsbygget behöver vara hållbart och attraktivt. Vilka förutsättningar har kommuner och regionerna i norr? Vilket stöd efterfrågas från nationellt håll?

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande, Rådet för hållbara städer.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun.

Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, Bodens kommun.

16.05 Paus

16.20 Ekonomi i förändring

Sverige står inför en lågkonjunktur, höjda räntor och ökad inflation. Detta samtidigt som befolkningen åldras och servicebehovet ökar. Hur påverkar detta kommunernas ekonomi och förutsättningar att göra långsiktiga investeringar i en hållbar omställning?

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande, Ånge kommun

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande, Österåkers kommun

17.15 Avslutning

17.30 Mingel och tilltugg

18.00 Konstvisning (begränsat antal)


Program dag 2

08.30 Kaffe

08.45 Reflektioner från gårdagen

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

09.05 Temastationer

09.35 Hållbara transporter och logistik

Transporter sker över kommun- och regiongränser vilket kräver en samordnad bebyggelse- och transportplanering. En utmaning är dock bristande samverkan mellan kommun, region och stat vilket är en förutsättning för att kunna ställa om transportsystemet och samhällsplaneringen i en hållbar riktning. Hur når vi dit och vilka stödstrukturer efterfrågar kommuner och regioner?

Josephine Darlington, ansvarig för ASTER (Alliance for Sustainable E-commerce), Lindholmen Science park

Kristina Jonäng, ordförande, beredningen för tillväxt och regional utveckling, SKR

Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef Varbergs kommun

10.30 Aktuellt inom miljöpolitiken

Hur ser den politiska inriktningen ut inom detta politikområde och vilka är de mest prioriterade frågorna de närmaste åren?

Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöministern.

11.00 Paus

11.15 Kompetensförsörjning ur ett samhällsbyggnadsperspektiv

Var man än är i vårt avlånga land och vem man än pratar med som representerar kommun, region eller det lokala näringslivet så står kompetensförsörjning högt upp på dagordningen. Så även inom samhällsbyggnadssektorn. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är hård. Hur ska man få tag i personal med rätt utbildning och rätt erfarenhet? Hur kan kommuner och regioner agera för att säkra kompetensförsörjningen utan att behöva använda metoder som är lönedrivande eller som bidrar till ojusta metoder för att locka personal? Vilka kvaliteter och värden är viktiga för att locka kompetent personal?

Jeanette Hedberg, förhandlingschef, SKR

Nicke Grahn, KSO, Dorotea kommun

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Västerås kommun

12.10 Summerande betraktelse

Jonas Gren, författare och debattör

12.30 Lunch

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.