10 oktober 2023 kl. 09.30-16.00

Ansvar för översvämningsskador

Vad kan göras för att förhindra eller minska risken för översvämningsskador och vem bär ansvaret? Hur ser ansvarsfördelningen ut i lagstiftningen och vilka krav ställs på kommunerna i samhällsplaneringen? Vi behandlar lagstiftningen och praxis på området.

Anmäl dig

Innehåll

Frågor om ansvar för översvämningsskador förekommer regelbundet i vår juridiska rådgivning och efterfrågan på utbildning och information på området är stor. Denna endagarskurs kommer att behandla lagstiftning och praxis på området.

Under senare år har översvämningar med allvarliga skadeverkningar inträffat både i Sverige och i andra länder. Ett färskt exempel är stormen Hans som påverkat stora delar av landet. Händelser av det här slaget medför svåra påfrestningar för enskilda och lokalsamhället och ibland även för samhället i stort, t.ex. i form av skadad infrastruktur och avbräck i allmänna kommunikationer. Frågorna får som regel också stor medial uppmärksamhet. Klimatförändringar riskerar att leda till fler och kraftigare översvämningar. Frågan är vad som kan göras för att förhindra eller i varje fall minska risken för översvämningsskador och vem som bär ansvaret för detta? Hur ser ansvarsfördelningen ut i lagstiftningen, vilka krav ställs på kommunerna i samhällsplaneringen och vilka instrument har kommunerna för att ställa krav på byggherrar och fastighetsägare?

Kostnaderna för att åtgärda översvämningsskador kan uppgå till stora belopp. Kostnaderna bara för översvämningsskadorna i Gävle 2021 har uppskattats till ca 1,9 miljarder kronor. När enskilda drabbas av skador regleras skadorna i många fall av försäkringsbolagen. Men inte sällan framställs ersättningsanspråk mot kommunen eller va-huvudmannen med anledning av uppkomna översvämningsskador. Sådana krav kan komma både från drabbade fastighetsägare och andra boende och från försäkringsbolag i form av återkrav (regress) för utbetald försäkringsersättning. En central fråga är därför vilket skadeståndsansvar kommunerna och/eller va-huvudmännen har i sådana situationer.

Under dagen behandlar vi bl.a. kommuners ansvar för lokalisering och utformning av bebyggelsen, ansvaret för översvämmade vattendrag, väghållares ansvar vid översvämning från gata/väg/park och VA-huvudmännens ansvar för skador orsakade av brister i det allmänna avloppsnätet. Vi går också igenom de grundläggande principerna om ersättningsgilla skador och hur uppkomna skador ska värderas. Utrymme kommer att ges för diskussion om fastighetsägarnas självrisker och försäkringsbolagens regresskrav och om förutsättningarna för jämkning av skadeståndskrav. Under dagen kommer vi också att ta upp utrednings- och bevisbördefrågor.

Målgrupp

 • Främst till tjänstemän i kommuner och kommunala företag som kommer i kontakt med frågor som rör översvämningsskador
 • De som handlägger skadeståndskrav eller annars har att ta ställning till ansvaret för uppkomna skador, tex. chefer och handläggare inom stadsbyggnadskontor och teknisk förvaltning, kommunjurister och försäkringshandläggare
 • Chefer och handläggare på va- bolag.

Program med preliminära hålltider

09.30-12.00 Ökade risker och ökade krav

 • Vad blev det av klimatutredningen och klimatanpassningsutredningen och annat utredningsarbete?
 • Översikt över ansvarsfördelningen och ansvarsregler som kan aktualiseras
 • Var står vi när det gäller hantering av översvämningsrisker m.m. i samhällsplaneringen?
 • Vilka instrument har byggnadsnämnden till sitt förfogande?
 • Kommunens skadeståndsansvar som plan- och byggmyndighet
 • Ansvaret för översvämmande vattendrag
 • Kommunens/väghållarens ansvar vid översvämning till följd av inströmmade vatten från gata/väg/park.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 VA-huvudmannens ansvar för översvämningsskador

 • Orsakade av den allmänna va-anläggningen
 • Uppdämning i separerade spillvattenledningar kontra dagvattenförande ledningar
 • Läckande dricksvattenledningar

14.40–15.00 Paus

15.00–16.00 Försäkringsfrågor m.m.

 • Självrisk - försäkringsbolagens regresskrav
 • Utredningsansvar och bevisbörda
 • Ersättningsgilla skador - skadevärderingen
 • Jämkningsgrunder m.m.

Mål och syfte

Efter kursen skall deltagarna

 • Ha fått en god översikt av de ansvarsregler som gäller vid olika typer av översvämningsskador
 • Ha fått kunskap om regler och tillämpningar i olika skadeståndssituationer med avseende på såväl ansvars- och ersättningsregler som handläggnings- och bevisfrågor.

Medverkande

 • Germund Persson, senior rådgivare, avdelningen för juridik, SKR
 • Olof Moberg, förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR.

Eftersändning

Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Germund Persson
  Handläggare, expert
 • Olof Moberg
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.