12 oktober 2023 kl. 09.00-15.00

Anpassa fastighetssektorn till ett klimat i förändring

Konferensen fokuserar på vikten av att anpassa våra fastigheter till ett klimat i förändring och det proaktiva arbetet med att identifiera risker och sårbarheter, samt vidta åtgärder för att förebygga de negativa klimateffekterna.

Anmäl dig

Inom den offentliga sektorn är fastighetsbeståndet stort, både sett till kvadratmeterytan och komplexiteten. Som offentlig fastighetsägare och fastighetsförvaltare innebär det att tillhandahålla lokaler för många och breda verksamhetsområden där specifika behov behöver tillgodoses tryggt och säkert utan risk för störning från oförutsedda händelser. Att inte säkra sitt fastighetsbestånd från klimatrelaterade risker genom förebyggande åtgärder kan få förödande konsekvenser för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det finns många möjligheter att vara steget före.

Det finns ett begränsat antal fysiska platser så säkra din plats redan idag!

Målgrupp

  • Personer inom kommun och region som arbetar med frågor som rör klimatanpassning inom hela bygg- och fastighetssektorn, så som fysisk planering, bygg, drift och förvaltning.

Ur programmet

Ett klimat i förändring

Samhället behöver anpassas till ett klimat i förändring för att sårbarheten ska minska. Gustav Strandberg, klimatforskare på Rossby Center SMHI, presenterar hur klimatet förväntas förändras och vad klimatscenarierna visar gällande stigande havsnivå, flöden i vattendrag och sjöar, ändrade nederbördsmönster och stigande temperatur.

Robusthetshöjande klimatanpassning – en exempelsamling

Ta del av ett axplock ur kommande exempelsamling med inspirerande exempel på genomförda robusthetshöjande klimatanpassningsåtgärder i befintlig miljö.

Digitala hjälpmedel vid höga vattenflöden i Värnamo kommun

Genom en kombination av infrastruktursatsningar, teknologisk innovation och framåtsyftande planering är Värnamo kommun en förebild för hur man proaktivt kan hantera och minska översvämningsrisker. Värnamo kommun med VA-chef Antti Vähäkari berättar om deras arbete med IOT-sensorer och samarbetsmodeller med kringliggande kommuner.

Statsbidraget till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Ida Axelsson Wall och Kester Gibson från MSB går igenom hur ansökan går till och vilka typer av åtgärder som kan få bidrag. De kommer även visa den nya karttjänst över värmekartering och ett pågående uppdrag om skyfallskartering i tätorter.

Skyfallet i Gävle år 2021

Före, under och efter skyfallet. Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö på Gävle kommun, berättar om lärdomar och tips efter det kraftfulla skyfallet som resulterade i stor påverkan på kommunen.

Värmeböljans påverkan på sjukvården i Region Stockholm

Under sommaren 2018 påverkades hela samhället av en ihållande värmebölja, inte minst sjukvården. Jessica Vinberg, enhetschef på enheten för katastrofmedicinsk beredskap, och Elda Sparrelid, chefsläkare, på Region Stockholm berättar om utmaningarna som den höga temperaturen medförde samt hur detta hanterades under sommaren. Vi får även höra hur regionen utifrån dessa erfarenheter har förberett sig på liknande händelser.

Äldreboenden anpassade till ett varmare klimat i Norrköping

Norrköpings kommun har under flera år arbetat med utmaningarna som följer av en ökad temperatur och längre värmeböljor. Merja Willman, klimatstrateg på Norrköpings kommun, presenterar kommunens arbete med planering och genomförande av åtgärder på byggnaden eller omkringliggande miljö för att sänka temperaturen och skapa en bättre miljö sommartid för de boende.

Invallningsdammen som skyddar Kristianstad från att översvämmas

På 1860-talet genomfördes ett stort projekt med att torrlägga Nosabyviken. Sedan dess har Kristianstad skyddats av en invallningsdamm och pumpstationer. I den gamla viken ligger i dag stora delar av staden med Centralsjukhuset, räddningstjänsten reningsverket och andra viktiga funktioner.
Skyddssystemet är en förutsättning för och en del i stadsutvecklingen. Vi kommer att berätta om utbyggnadsplanen, invallningsdammen och pumpstationen som skyddar staden mot översvämning till följd av höga flöden och stigande havsnivåer. De som ingår i vallprogrammet är Anders Magnusson projektchef, Karl-Erik Svensson, projektledare och dammtekniskt sakkunnig, Christian Björnsson uppdragsledare, Marika St Cyr projektledare, Johan Lindström, geotekniker och Eva Mårtensson, kommunikatör.

Övrig information

För de som deltar fysiskt börjar och avslutas dagen med gemensam fika kl 8.30-15.30. Webbsändningen går att ta del av i efterhand för den som är anmäld till konferensen.

Har du frågor om innehållet eller de praktiska arrangemangen? Använd kontaktformuläret längst ner på sidan.


Informationsansvarig

  • Greta Hebel
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.