18 maj 2021 kl. 10.00-16.00

Anhöriga i välfärden – stöd och förutsättningar

En webbsänd temadag om anhöriga och socialtjänstens stöd.

Anmäl dig

Innehåll

Anhöriga utgör en viktig pusselbit i systemet runt personer i behov av vård och stöd. Individer som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ålder eller långvarig sjukdom behöver hjälp i vardagen får det ofta, till olika grad, av sina anhöriga och familjer. Däribland även barn. De vård- och stödinsatser som ges utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens olika uppdrag. För många anhöriga är det en naturlig del av vardagslivet att hjälpa en närstående – men det kan även innebära fysisk såväl som psykisk påfrestning och leda till stress och ohälsa. Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående.


Vilken roll har anhöriga i välfärden och vilka är de vanligaste grupperna som får stöd av anhöriga? Hur har pandemin påverkat anhörigas situation? Vilket stöd efterfrågas och vilket stöd är socialtjänsten skyldig att ge till anhöriga? Hur ser samordningen mellan kommuner och regioner ut? Under dagen medverkar myndigheter, Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) och kommuner som bidrar med goda exempel.

Program

Program kommer inom kort.

Målgrupp

Förtroendevalda och chefer inom socialtjänsten.

Kursledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset