21 april 2021 kl. 10.00-16.00

Aktuellt inom socialpolitik – en utblick i skuggan av pandemin

En webbsänd heldag där vi orienterar dig genom de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Anmäl dig

Innehåll

Sändningen kan ses till den 21 oktober 2021 och går under denna tid att beställa.

Sändningslänken går att dela inom den egna organisationen, men det är viktigt att den inte sprids utanför beställarens organisation.

Socialtjänsten har ett brett och komplext uppdrag som innebär ett stort samhällsansvar. Uppdraget förväntas utföras med hög noggrannhet och utifrån bästa tillgängliga kunskap - samtidigt som samhället befinner sig i ständig rörelse. I takt med att positiva utvecklingssteg tas uppenbarar sig nya utmaningar som behöver hanteras nationellt såväl som lokalt.

För att möta samhällets utveckling och förnyade ambitioner tas initiativ till statliga utredningar, uppdaterad lagstiftning, nationella satsningar och nya samverkansarenor på olika nivåer. Det senaste året har färgats av en lika plötslig som genomträngande händelseutveckling - en pandemi med en rad utmaningar och krav på snabb utveckling av arbetssätt och metoder som följd. Denna har till viss del skymt de utmaningar som tidigare stått högt på listan - såsom den demografiska utmaning som kryper allt närmre, framtidens kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar kontra kvalitet inom de sociala systemen.

Målgrupp

Förtroendevald och ledande tjänsteperson inom socialtjänst.

Program

10.00-10.05

Inledning

Dagens moderatorer, Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst och Greger Bengtsson, samordnare äldrefrågor, hälsar välkomna.

10.05-11.15

Aktuellt inom socialpolitik - en överblick

Vad händer på nationell nivå inom socialtjänsten? Genomgång av de främsta utmaningarna, utredningar, regeringsuppdrag, lagförslag och annat relevant för kommunernas socialtjänst. Greger Bengtsson, samordnare SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

11.15-11.30

Paus

11.30-12.00

Framtidens socialtjänst – en hållbar socialtjänstlag?

Utredningen Framtidens socialtjänst har nu lämnat ett förslag som de föreslår ska ersätta nuvarande lag. Vad innebär förslaget till ny socialtjänstlag? Vilka är SKR:s ståndpunkter? Ove Ledin, handläggare SKR.

12.00-12.15

SKR:s strategi för äldreomsorgen

Under 2021 arbetar SKR med att ta fram en tioårig strategi för äldre. Strategin ska syfta till att stärka förutsättningarna för att möta äldres behov i hela landet och ge kommuner och regioner konkret stöd i deras utvecklingsarbete. Emma Henriksson, handläggare SKR.

12.15-13.00

Lunch

13.00-13.25

Utredningen om en äldreomsorgslag

Utredningen ska föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre. Den ska bland annat innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredningen ska även överväga att lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Louise Andersson, huvudsekreterare.

13.25-13.45

Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen - en nationell samordnare

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, i syfte att stödja kommunerna i deras arbete med att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Göran Johnson, särskild utredare/nationell samordnare uppdaterar om arbetet.

13.45-14.05

Målbilder för framtidens äldreomsorg – hur når vi dit?

Äldreomsorgen har de senaste decennierna haft en positiv utveckling sett till hälsoutveckling och nöjdhet. Trots detta finns kritiska utmaningar att hantera framåt. I centrum står den demografiska utvecklingen, som skapar utmaningar för dels den framtida finansieringen av välfärden, men även för kompetensförsörjningen inom den. Vi får höra - Göran Johnson, särskild utredare, Barbro Westerholm, riksdagsledamot, läkare och tidigare utredare, Katrin Westlund, utredningssekreterarare i utredningen om en äldreomsorgslag, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR och Emma Henriksson, handläggare SKR - diskutera äldreomsorgens framtid. Vilken äldreomsorg vill vi ha framåt och hur når vi dit?

14.05-14.20

Paus

14.20-14.40

Socialtjänstens ekonomiska förutsättningar

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

14.40-15.10

Samsjuklighetsutredningen

Utredningen ska se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Anders Printz, särskild utredare.

15.10-15.30

Utredningen om personuppgiftshantering inom sjukvård och socialtjänst

Delning av information inom socialtjänst och mellan huvudmän har under många år varit en fråga som lyfts från flera håll. Just nu pågår en utredning som har i uppdrag att se över den rättsliga regleringen för informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Sören Öman, särskild utredare, berättar om utredningen.

15.30-15.50

Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har på uppdrag av finansdepartementet tagit fram nyckeltal som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Genom nyckeltalen får den kommunala verksamheten underlag till prioriteringar och utveckling. Maria Price, kanslichef.

15.50-16:00

Avslut

Åsa Furén-Thulin och Greger Bengtsson avslutar dagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset