22 september 2021 kl. 10.00-16.00

Aktuellt inom socialpolitik

En webbsänd heldag där vi lyfter de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Anmäl dig

Innehåll

Socialtjänsten har ett brett och komplext uppdrag som innebär ett stort samhällsansvar. Uppdraget förväntas utföras med en stor grad noggrannhet och utifrån bästa tillgängliga kunskap - samtidigt som samhället befinner sig i ständig rörelse. I takt med att positiva utvecklingssteg tas uppenbarar sig nya utmaningar som behöver hanteras nationellt såväl som lokalt.

För att möta samhällets utveckling och förnyade ambitioner tas initiativ till statliga utredningar, uppdaterad lagstiftning, nationella satsningar och nya samverkansarenor på olika nivåer.

Under denna dag orienterar vi dig i de mest aktuella frågorna inom socialtjänstens område. Då vårens upplaga av Aktuellt inom socialpolitik hade ett större fokus på äldreomsorgen ligger fokus till större grad på andra verksamhetsområden denna gång - såsom våld, bostadssociala frågor, ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende och även generella frågor som digitalisering och socialtjänstens ekonomi.

Målgrupp

Förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom socialtjänstens verksamhetsområde. Även andra är välkomna att anmäla sig.

Program

10.00-10.05 Inledning

Dagens moderatorer hälsar välkomna.

10.05-10.45 Aktuellt inom socialpolitik - en överblick

Vad händer på nationell nivå inom socialtjänsten? Genomgång av de främsta utmaningarna, utredningar, regeringsuppdrag, lagförslag och annat relevant för kommunernas socialtjänst. Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst och Greger Bengtsson, samordnare SKR.

10.45-11.05 Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans 

Utredningen stärkt assistans har sett över vissa frågor inom personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR, informerar om utredningen och hur förslagen kan komma att påverka socialtjänsten.

11.05-11.20 Paus

11.20-11.50 Barn- och kvinnofrid – åtgärder mot våld

Jenny Norén, projektledare, Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR uppdaterar om aktuella utredningar, lagstiftning och pågående projekt runt våld inom barn- och kvinnofridsområdet.

11.50-12.10 Samsjuklighetsutredningen – hur påverkar förslagen socialtjänsten?

Utredningen kommer sannolikt att föreslå omfattande förändringar i huvudmannaskap och organisation - hur påverkar förslagen socialtjänstens arbete med målgruppen framåt? Arion Chryssafis, ordförande Beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR.

12.10-12.35 Digitalisering i socialtjänsten

Digitaliseringen innebär stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten. Det har vi bland annat sett under pandemin. Marta Nannskog, handläggare SKR, ger en lägesbild om hur digitaliseringsarbetet fortskrider nationellt och vad SKR gör i frågan.

12.35-13.25 Lunch

13.25-13.45 Brottsförebyggande arbete

Ove Ledin, handläggare SKR, går igenom vad som är nytt inom det brottsförebyggande arbetet kopplat till socialtjänsten. Nya utredningar och nationella initiativ.

13.45-14.10 Socialtjänsten och bostadsfrågan

Aktuellt i form av utredningar och uppdrag som berör socialtjänstens ansvar och målgrupper. Hur påverkar det nya förslaget till socialtjänstlag och andra pågående utredningar och uppdrag socialtjänsten? Ove Ledin, handläggare SKR.

14.10-14.30 Paus

14.30-15.00 Läget på arbetsmarknaden och inom ekonomiskt bistånd

Roy Melchert, sektionschef och Ulrika Runemar, utredare SKR, ger en uppdatering av det senaste inom arbetsmarknadsområdet och ekonomiskt bistånd.

15.00-15.30 Aktuellt från Socialstyrelsen

Aktuellt från Socialstyrelsen om nya kunskapsstöd, utbildningsmaterial och föreskrifter. Annika Öquist och Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen.

15.30-15.50 Ekonomi och statsbidrag

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, ger en överblick av socialtjänstens ekonomi och aktuellt runt statsbidrag.

15.50 Avslut

Dagens moderatorer avslutar dagen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset