14 november 2023 kl. 13.00-16.00

Aktuellt inom plan-, bygg- och miljöområdet

Välkommen till ett digitalt seminarium om aktuella frågor inom plan-, bygg- och miljöområdet.

Anmäl dig

Innehåll

SKR bjuder in till ett årligt seminarium om aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. Seminariet riktar sig i första hand till förtroendevalda i kommunstyrelser, i kommunala nämnder med ansvar för miljö, planering och/eller byggande samt i tekniska nämnder eller motsvarande med ansvar för VA- och energifrågor. Seminariet riktar sig även till chefer i ledande befattning i kommunerna med ansvar för sådana frågor.

Syftet med seminariet är att politiker och ledande tjänstepersoner i kommunerna ska få ta del av nyheter från regering, myndigheter samt SKR och få några aktuella teman särskilt belysta.

Årets teman är “Energi” och “Vatten”, två aktuella samhällsfrågor som ni i era uppdrag kommer möta och behöva hantera. Frågor som kommer att belysas rör bland annat klimatanpassning, vatten i planeringen, underhåll av VA-systemet, lokal energiplanering och nya krav på energieffektivisering och energibesparing.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstemannaledningar i kommuner.

Praktisk information

Din anmälan är unik och personlig. Detta innebär att om du har fler kollegor som är intresserade av seminariet, måste även de göra en individuell anmälan.

Seminariet är en livesändning som kommer att spelas in och finnas tillgänglig fram till och med 28 november 2023. Inspelning och dokumentation kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare någon dag efter sändningsdatumet.

Program

13.00 Välkomna

Aktuellt inom plan-, bygg- och miljöområdet

På gång inom plan-, bygg- och miljöområdet, utredningar, fakta och underlag som tagits fram nyligen av SKR i samverkan med olika kommuner med mera.

Medverkande: Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR.

Aktuellt inom vattenområdet

Medverkande: Representant från Havs- och vattenmyndigheten (tillfrågad).

Helhetsperspektiv i vattenplaneringen

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i sitt arbete med VA-försörjning, översvämningsrisker och vattenkvalitet. Klimatförändringen och ökade krav på hållbarhet gör att mer resurser och nya arbetssätt kommer att behövas. Samtidigt finns stora möjligheter i att arbeta med vattenfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta mångfunktionella lösningar som ger största möjliga nytta.

Medverkande: Per Tholander, vattenstrateg SKR och Greta Hebel, sakkunnig klimatanpassning SKR.

Ökade underhållsbehov och kommande EU krav på VA-området

I takt med reviderad lagstiftning på EU området är nya krav med ökade kostnader att vänta för kommunernas VA-organisationer. Till det har vi en växande underhållsskuld i många kommuner inom befintlig infrastruktur för VA. Arbetet behöver finansieras och synkroniseras med övrigt arbete för att säkerställa ändamålsenliga och effektiva åtgärder.

Medverkande: Oskar Wikstrand, sakkunnig miljöfrågor SKR.

Aktuellt inom energipolitiken

Medverkande: Statssekreterare Daniel Liljeberg, ansvar för energifrågor, Klimat- och näringslivsdepartementet (tillfrågad).

Hur påverkas kommunernas verksamheter av nya EU-direktiv och krav inom energiområdet?

Direktiven för energieffektivisering (EED) och förnybar energi (RED) publiceras under hösten 2023, som medlemsstaterna har två år på sig att genomföra. Höga krav ställs på energieffektivisering och energibesparing, med särskilda krav för offentliga byggnader och upphandling. Förnybartdirektivet innehåller krav på korta tillståndsprocesser och att medlemsstaterna pekar ut områden för att underlätta för förnybar energi.

Medverkande: Andreas Hagnell, expert energi och klimat SKR.

Utveckling av lokal energiplanering för elektrifiering

Energimyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland har fått i uppdrag att utveckla den lokala och regionala energiplaneringen. Det ska bidra till att möjliggöra en storskalig elektrifiering av bland annat industri och transporter samtidigt som totalförsvarets behov beaktas. Goda exempel från energiplanering ska tas tillvara i arbetet. Planerningen görs i dag i mycket olika utsträckning utifrån kommuners olika behov.

Medverkande: Representant från Energimyndigheten (tillfrågad).

16.00 Slut

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.