9 juni 2021 kl. 09.00-16.00

Agenda 2030 – hållbar utveckling tillsammans med näringslivet

Hur kan kommunen och regionen stödja och samverka med näringslivet i Agenda 2030? Vilken roll kan näringslivsperspektivet spela i kommunens hållbarhetsarbete och vilken roll kan näringslivsfunktionen ta? SKR bjuder in till en heldag med syfte att öka kunskapen kring Agenda 2030 och visa på möjliga vägar för att arbeta tillsammans med näringslivet samt bidra till att lyfta de ekonomiska perspektiven i Agenda 2030-arbetet. Konferensen är digital.

Anmäl dig

Agenda 2030 för hållbar utveckling

För svenska kommuner och regioner är FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål en viktig utgångspunkt för arbetet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi ser också en tydlig omställning i hållbar riktning inom näringsliv och finansmarknad. Företag behöver ställa om, samverka och anpassa sina affärsstrategier för att behålla kunder, anställda och investerare och vi behöver kroka arm med varandra för att nå de globala målen.

Ensam är inte stark och i Agenda 2030 är partnerskap; samverkan mellan offentliga aktörer, akademi, näringsliv och civilsamhälle en bärande grundpelare för att lyckas. Hur kan vi gemensamt accelerera arbetet för att uppnå uppsatta mål kring hållbarhet?

Krisen av pandemin tynger många företag och ställer tuffa krav på kommuner och regioner, men den är även ett tillfälle att ta vara på – att tänka nytt och ställa om. Några kommuner har kommit en bit på väg och har tagit fram strategier och handlingsplaner som involverar näringslivet och flera kommuner står i startgroparna. Det vill vi ta fasta på under dagen genom att lyfta aktuella frågor, utbyta erfarenheter och visa på goda initiativ där kommun och näringsliv agerar i partnerskap.

Ur programmet

Vi kommer bland annat att lyfta:

 • Sveriges genomförande av Agenda 2030. Hur långt har vi kommit och vad är prioriterat framöver?
 • Därför är hållbarhetsarbete nödvändigt för företagens konkurrenskraft – röster från näringslivet.
 • Världens agenda – vår agenda! Vad är Agenda 2030 och hur förhåller sig mål om ekonomisk tillväxt till miljömål och sociala mål? Exempel på hur man kan hitta synergier, hantera målkonflikter och ta nästa steg tillsammans.
 • Styra och leda i Agenda 2030 – hur kan samverkan internt och externt bidra till måluppfyllelse?
 • Värdefulla verktyg att känna till för dig som möter näringslivet – cirkulär ekonomi, ekonomiska medel och upphandling
 • Näringslivsfunktionernas arbete med Agenda 2030 – vi testar ett metodstöd
 • Vart är vi på väg? Vikten av att mäta och analysera att vi går åt rätt håll.
 • Bland avtal, överenskommelser och klimatprotokoll – hur kommer man igång?

Ett fullständigt program presenteras i mitten av april.

Medverkande

Bland andra:

 • Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030
 • Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Eva- Lena Albihn, hållbarhetschef, Business Region Göteborg.
 • Kerstin Söderström, Svenska FN förbundet, Glokala Sverige
 • Johan Österberg, marknads- och näringslivschef, Ystad kommun
 • Karolina Nilsen, samordnare, Helsingborg stad
 • Peter Carlsson, Projektledare Industriell symbios, Chalmers Industriteknik
 • Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare, Enköpings kommun och deltagare Viable Cities
 • Gunnar Gidenstam, projektledare Ekonomi och styrning, SKR
 • Helena Alterby Nordström, företagslots, Härryda kommun
 • Tord Pettersson, projektledare, Energikontor Norr

Anmälan

Det går bra att anmäla sig redan nu. Antalet platser är begränsat.

Målgrupp

Ledande politiker och tjänstepersoner med intresse eller ansvar för näringslivs/utvecklingsfrågor eller hållbarhet/Agenda 2030 i kommun och region. T ex näringslivsfunktioner, hållbarhetschefer/strateger, planerare, ekonomer m. fl.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Linda Ahlford, Utredare

Fredrik Berglund, Handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset