11 maj 2021 till 12 maj 2021 kl. 14.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Webbsändning: Branschdagarna 2021

Boka in den 11–12 maj 2021 för årets mötesplats för kommunernas fastighetsfrågor, som i år sker digitalt.

Anmäl dig

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor - information och förteckning över kommunerna som är fondmedlemmar

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner årligen den självklara mötesplatsen för förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive kommunala fastighetsbolag.

Konferensdeltagarna kan ta del av konferensprogrammet i direktsändning live den 11-12 maj 2021 samt i efterhand som filmade och textade programavsnitt till och med den 30 september 2021. Tillgången till det filmade materialet gäller dem som anmäler sig till konferensen – oavsett om du har möjlighet att ta del live eller om du enbart kommer att ta del av det filmade materialet i efterhand.

Program dag 1, 11 maj

09.30 -10.00

Incheckning till konferensen

Möjlighet att koppla upp sig till konferensen och få hjälp med ljud- och bildinställningar.

10.00-11.30

Inledning

Peter Haglund, sektionschef SKR och ordförande i Kommunfonden hälsar alla välkomna till Branschdagarna 2021.

Aktuella frågor och projekt presenteras och nätverkande sker i mindre grupper. Representanter från Kommunfondens styrelse diskuterar aktuella utvecklingsfrågor och Kommunfondens roll.

11.30-12.15

Kommunernas ekonomi

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR delar med dig av aktuell information från den publicerade Ekonomirapporten maj 2021 som presenterats tidigare samma dag. Hur ser de ekonomiska möjligheterna och utmaningarna ut för kommunerna ”post pandemin” och framåt?

12.15-13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Valbart föreläsningsblock - 1A eller 1B

Block 1A: Energieffektivisering i offentlig sektor

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen (EEF), ansvarar för fördjupningspasset.

Om EnOff-projektet

EU-projektet med mål att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställa utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att deltagarna bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och stärkta offentliga finanser på lång sikt.

Lotta Bången, EEF.

EnOff-modellen – en upphandlingsmodell

Vad är EnOff-modellen och vad ska vi ha den till? Vi får höra om själva modellen och medlemmar som deltagit i arbetet.

Maria Lindman, Recorded Value tidigare på Upphandlingsmyndigheten, och kommunrepresentanter.

Verktyg för beslut

Vad har energieffektivisering för värde i kommunal verksamhet? Finns fler värden än energibesparing och minskade drift-kostnader? Hur ser kunskapsläget ut idag och hur kan energieffektiviseringens mervärden visualiseras och användas?

Therese Nehler, Linköpings universitet.

Think Tank energieffektivisering

Kan en tankesmedja påverka beslutsfattande? Samtal med deltagare i EnOff:s Think Tank och vilka åtaganden som gjorts.

Katarina Härner, Enköpings kommun och
Peter Haglund, SKR.

Block 1B: Strategisk lokalförsörjning

Felix Krause, SKR, ansvarar för fördjupningspasset.

Nätverket för kommunernas lokalstrateger

På initiativ från Madeleine Bergström, Linköpings kommun, och Henrik Nygren, Malmö stad, startades ett nätverk för kommunernas lokalstrateger under oktober 2020. Kort information om nätverket.
Alla kommuner välkomnas till nätverket.

Madeleine Bergström, Linköpings kommun, Henrik Nygren, Malmö stad

Nätverk för kommunernas lokalstrateger

Projektet Lokalförsörjningsprocesser

Utredarna för Kommunfondens projekt Lokalförsörjningsprocesser informerar om det snart slutförda projektet. Inom projektet har en genomgång gjorts av relevanta aktuella forskningsresultat kopplade till kommunernas lokalförsörjning, har en workshop genomförts samt kommuners olika funktioner och förvaltningar har intervjuats för att ge en bild över hur ett antal kommuner arbetar med sin strategiska lokalförsörjningsprocess utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv.

Said Ashrafi och Joakim Längberg, PwC

Nacka och Sundsvalls kommun delar med sig av sina erfarenheter av den egna kommunens framgångsfaktorer och utmaningar kring lokalförsörjning.

Torbjörn Stark, Sundsvalls kommun, Therese Alvén, Nacka kommun

14.30-15.00

Paus

15.00 – 16.30

Valbart föreläsningsblock 2A - 2B

Block 2A: Kick-off för kommunfondens fastighetsnätverk

Bo Baudin, SKR:s fastighetsgrupp, ansvarar för fördjupningspasset.

På agendan är nätverkets former och inriktning samt frågor vi ska driva gemensamt, till exempel genom satsningar via tillgängliga medel i FoU-fonden. Genomgång av aktuella FoU-projekt och standardiseringsinitiativ.

Uppdatering av gränsdragningslistan

Presentation av Kommunfondens projekt.

Erika Englund, Region Västmanland, och Per Ollas, Svefa.

Metodik för effektivare granskning

Presentation av standardiseringsarbete genom BEAst och kommunfondens stödprojekt för införande av BEAst metodik för effektivare granskning. Nyckelpersoner hos Lokalförvaltningen, Göteborgs stads delar med sig av sina erfarenheter.

Ulf Larsson ordförande BEAst, Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef, Ingemar Bogestad, enhetschef, Specialistenheten, Jonas Bertheden, Projektavdelningen Specialistenheten, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

Nationella riktlinjer för BIM och Geodata

Presentation av kommunfondens FoU-projekt samt information om status för det nationellt samordnade initiativ. Diskussion om vägen framåt för kommunfondens medlemmar.

Rogier Jongeling, pl Nationella Riktlinjer fas 3, Bo Baudin, SKR, Samuel Lundqvist, ekonomichef, Skellefteå kommun

Block 2B: Nära vård och påverkan på kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden

Felix Krause, SKR, ansvarar för fördjupningspasset.

Vad menas med Nära vård?

Den kommunala och regionala omsorgen och vården genomgår en större strategisk och praktisk verksamhetsförändring med ett allt större fokus på förebyggande hälsosatsningar och omsorg och vård närmre medborgarna. Så här arbetar SKR för att stödja omställningen.

Helena Henningson, SKR.

Nära vårdens påverkan på utformning av kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur har på uppdrag av Kommunfonden genomfört en forskningsstudie om hur samhällsomställningen för nära vård kommer och redan nu påverkar utformningen av kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden. Pandemin med covid-19 under 2020-2021har accelererat omställningen.

Göran Lindahl, Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.

Kommunexempel och paneldiskussion om Nära vård

Finspång kommun som har medverkat under Chalmers forskningsstudie om Nära vård delar med sig av kommunens arbete för att ställa om verksamheten och vilka krav detta ställer på den fysiska utformningen av verksamhetslokaler och särskilda boenden.

Charlotta Thodelius och Göran Lindahl, Chalmers, Helena Henningson, SKR, Magnus Oweling, Finspångs kommun, Karin Torstensson, Oskarshamns kommun, Birgitta Berglund, Kalmar kommun, Åsa Carlsson, Söderköpings kommun

16.30

Avslut konferensdag 1


Program dag 2, 12 maj

08.30 – 10.00

Valbart föreläsningsblock - 3A eller 3B

Block 3A: Lärmiljöer

Felix Krause, SKR, ansvarar för fördjupningspasset.

Flexibla förskole- och skolbyggnader i Falun

Falun utvecklar kontinuerligt sitt koncept för nya förskolebyggnader för att redan på planeringsstadiet säkerställa förutsättningarna för att byggnaderna ska kunna ställas om för grundskoleverksamhet när förskolebarnen blir äldre och behovet går från förskoleplatser till grundskoleplatser.

Torbjörn Fernkvist, Lena Mellström och Joel Ytter, Falu kommun.

Case Skapaskolan: Verksamhetsdriven funktionell lärmiljö – Rum för förståelse – Hur ser en meningsfull skola ut?

Skapaskolan är en fristående skola i Huddinge som designat sin nybyggda skolbyggnad i syfte att verkligen stödja verksamhetens idé och mål. Utifrån förtecken som meningsfull skola, aktiva elever och trygga arbetsplatser har en unik skola som nominerats till Årets byggnad 2019 utformats. Skolans grundare berättar om den verksamhetsdrivna designen och vad kommuner kan inspireras av i Skapaskolans arbete för att öka träffsäkerheten kring verksamhetens behov i skolbyggnads-projekt.

Christer Holger, grundare Skapaskolan och VD Sveafastigheter.

Block 3B: Klimatanpassning

Ulrika Appelberg, SKR:s infrastrukturgrupp, ansvarar för fördjupningspasset.

Klimatet förändras

Få svar på frågorna; Hur och varför förändras klimatet samt vilka konsekvenser får förändringarna? Vilken är påverkan på den fysiska planeringen och bebyggelsen samt vilka åtgärder kan tas? Vem ansvarar för vad och hur ser regelverket ut?

SMHI Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatanpassning - metodik för fastighetsorganisationer

Hör om framtagen metodik för hur fastighetsorganisationer kan arbeta med klimatanpassningsfrågan. Fokus är på scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor och metoden beskriver vad som kan göras vid planering och utformning av nya fastigheter och byggnader men även vid anpassning av befintligt fastighetsbestånd.

Martin Syberg, Ramboll.

Exempel från verkligheten

Offentliga organisationer som påbörjat sitt arbete med att klimatanpassa sitt fastighetsbestånd berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.

10.00-10.30

Paus

10.30 – 12.00

Valbart föreläsningsblock - 4A eller 4B

Block 4A: Lärmiljöer

Felix Krause, SKR, ansvarar för fördjupningspasset.

Multifunktionshus i Gävle

Hur fungerar det i praktiken att kombinera en förskola, en skola och ett särskilt boende i en och samma byggnad? Ta del av Gävle kommuns erfarenheter under konferensen.

Emma Björkenstam, Gavlefastigheter, Johannes Allringer Eriksson, Gavlefastigheter, Mona Wikland, Sektor Välfärd Gävle

Praktiknära forskning om lärmiljöer

Omfattande arbete med forskning, utbildning, nationell och internationell tvärvetenskaplig samverkan kring lärmiljöer pågår inom Högskolan i Gävle. Högskolan arbetar bland annat på uppdrag av Kommunfonden med två forskningsstudier om framgångsfaktorer kring lärmiljöer i förskolor och grundskolor. Vi får under konferensen underhandsinformation om de pågående forskningsstudierna.

Anneli Frelin, Jan Grannäs, Annika Elm och Lena O Magnusson, Högskolan i Gävle.

Digital miniworkshop om forskning

På vilket sätt skulle forskningen kunna stödja utvärdering och lärande om förskole- och skolmiljöer runt om i Sverige? Vilka behov ser kommunerna finns kring praktiknära forskning om hur de fysiska miljöerna exempelvis kan stödja den pedagogiska verksamheten, tryggheten och hälsan?

Deltagarna delas in i mindre digitala samtalsgrupper. Återsamling i storgrupp.

Block 4B: Upphandling och vägar till lönsam digitalisering

Bo Baudin, SKR:s fastighetsgrupp, ansvarar för fördjupningspasset.

Klimatkrav i upphandling

Upphandlingsmyndigheten presenterar det senaste i arbetet med kravställning, klimatkrav i upphandling. Inklusive ett konkret lärande exempel.

Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten.

En smartare vardag genom lönsam digitalisering

Skapa digitala synergier genom att bryta de traditionella stuprören samt använda den bästa digitala tekniken från telekom och öppna internetstandards för att förvalta fastigheter och utveckla verksamheten där ett ekosystem av tjänster från staden, stadsdelen och externa tjänsteleverantörer erbjuds tillsammans med grundläggande fastighetsrelaterade funktioner.

Förvaltningschef, PL digitalisering samt vd Fredrik Millerston, LKF.
Digitaliseringsansvarig samt vd Maria Säterdal, Växjöbostäder.
Jonas Birgersson, vd, Labs2.

Optimering av inomhusklimat och energileverans & stöd i arbetet med informationssäkerhet

Skolfastigheter i Stockholm AB berättar om framgångar och utmaningar med satsningen SISAB Online – för styrning och optimering av inomhusklimat och energileverans i fastighetsbeståndet med hjälp av artificiell intelligens. Vilka är riskerna med att koppla upp sitt fastighetsbestånd? Hur kan vi bli bättre i vårt arbete med informationssäkerhet. En introduktion av det stöd som SKR tillhandahåller. Presentation av vägledning, stödmaterial och nyheterna i SKRs KLASSA version 4, ett stödverktyg för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Niklas Dalgrip, SISAB och Thomas Nilsson, Certezza.

12.00-12.45

Lunch

12.45-14.00

Adda – aktuella ramavtal och erfarenheter från ramavtalen för förskolebyggnader

Ramavtal för att underlätta för kommunernas arbete med verksamhetslokaler och särskilda boenden

Information om aktuella ramavtal och pågående ramavtalsupphandlingar som kan vara värdefulla för kommunerna att känna till.

Jan Jäderberg, Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral), och Rickard Andersson, AffärsConcept.

Erfarenheter kring ramavtalen för förskolebyggnader

Hur har det gått sedan ramavtalen tecknade under våren 2020? Vilka stödmaterial har tagits fram till stöd för kommunernas avrop? Erfarenheter från kommuner och leverantörer.

Ta del av Åres erfarenheter av att vara den första kommunen som avropade sin nya förskola från ramavtalen.

Klas Björéus och Rickard Andersson, från Adda Inköpscentral respektive Adda Affärskoncept, tillsammans med Peter Bydén och Erik Franzon, Årehus.

14.00-14.10

Bensträckare

14.10-14.30

Summering och inför Branschdagarna 2022

Vi summerar årets arrangemang av Branschdagarna och blickar fram emot Branschdagarna 2022.

Var med och påverka. Vad tycker du om upplägget? Vilka frågor är viktiga för dig inför planeringen av konferensen om ett år? Vill du passa på att göra medskick till styrelsen för Kommunfonden?

Peter Haglund och fastighetsgruppen, SKR.

14.30

Konferensen avslutas


Målgrupp

Konferensen arrangeras exklusivt för de kommuner som är medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Du som arbetar strategiskt med kommunala fastighetsfrågor. Främst politiker och fastighetschef, ekonomichef, lokalstrateg, digitaliseringschef, förvaltnings-/driftchef samt givetvis även byggprojektledning och andra fastighetsfrågor kopplade till kommunens kärnverksamhet inom till exempel förskola, skola och omsorg.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Josefin Sturesson

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset