12 november 2021 kl. 09.30-16.15  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Seminarium med leverantörsdialog IoT (Internet of Things) välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice

En dag med leverantörsdialog om välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice inom projektet Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen.

Anmäl dig

Innehåll

Många sätter stor tilltro till hur välfärdsteknik, produkter och tjänster för smartare samhällsservice kan möta olika samhällsutmaningar. Inom området finns också de IoT-plattformar som kan bidra till effektivisering, optimering och nya smarta sätt att stödja arbetet. Samtidigt har många fått erfara utmaningarna som kommer när smarta lösningar ska upphandlas, implementeras och förvaltas.

För att dela behov, kunskap och erfarenheter av välfärdsplattformar samt produkter och tjänster för smartare samhällsservice bjuder Beställarnätverk Vägledning Framtidens Samhällen (BVFS) in till leverantörsdialog. Bakom initiativet ligger Sveriges kommuner och regioners behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Genom dialogen vill beställarnätverket stimulera till lösningar som möter kommunala och regionala verksamheters behov, men också ta del av marknadens kunskap och innovativa förmåga för att på sikt genomföra träffsäkra upphandlingar. Vi tror att gemensamt arbete gynnar såväl beställare som marknadens aktörer, så förhoppningen är att detta blir en dag full av utbyte och insikter för alla inblandade.

Detta event arrangeras av SKR och Adda, med stöd av Upphandlingsmyndigheten och genomförs inom ramen för IoT Sveriges strategiska projekt ”Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen” tillsammans med IoT Sveriges arbetsgrupp Standarder och Plattformar respektive projektet Regiongemensam IoT Jönköpings Län, VGR, Göteborgs stad respektive Stockholms stad.

Målgrupp

Leverantörer av produkter och tjänster för smartare välfärd & samhällsservice, välfärds- och andra IoT-plattformar och relaterade konsulttjänster, för att tillmötesgå behovet av robusta IoT-tjänster baserad på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur.

Preliminära teman är välfärdsteknik, IoT för smarta städer, IoT-plattformar samt säkerhetsaspekter kopplade till IoT. Vi ser gärna deltagande med erfarenhet av frågor kring affärsmodeller, informationsförsörjning, arkitektur och säkerhet. Teman kommer att anpassas beroende på vilka som deltar.

Beställare hälsas välkomna som åhörare. Det kommer att arrangeras en uppföljande dialog med fokus på beställare.

Program

9.30–10.00 Inledning

Dagen inleds med en inflygning, där seminariets arrangörer hälsar välkomna och ger en bakgrund till idén att hålla leverantörsdialoger, vilka behov som ligger bakom och vad man hoppas uppnå med detta initiativ.

SKR, Adda och IoT Sverige.

10.00–11.00 Behovet, röster från offentlig sektor

Det finns både gemensamma och individuella behov hos landets kommuner och regioner. Här får vi lyssna till beställarnas syn på behoven och vad som är mest aktuellt för dem just nu.

Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator Västra Götalands Regionen. Dan Folkesson, CDO, Göteborgs stad, Filip Gustafsson, produktägare IoT, Västra Götalands Regionen, Torbjörn Lahrin, projektledare regiongemensam IoT, Jönköpings län, Emelie Collins, Uppsala kommun, IT-strateg, Uppsala kommun.

11.00–12.00 Verktyg under utveckling för upphandling, införande och förvaltning

Som ett steg i att möta behoven har beställarnätverket utvecklat verktyg och stöd för upphandling, införanden och förvaltning av IoT baserade plattformar för välfärdstjänster och tjänster för smartare samhällsservice. I den här sessionen ger vi en bakgrund till och inblick i de generiska processerna för etablering av IoT i kommuner och regioners organisationer, för säkert införande av IoT samt referensarkitektur för upphandling av IoT, som alla är tänkta att fungera som stöd vid upphandling och införande.

Susanne Ekström, processmodellerare och projektledare BVFS, Jimmy Persson, Utvecklings- och säkerhetschef, Svenska stadsnätsföreningen och Magnus Agnarsson, Koordinator arbetsgrupp Referensarkitektur IoT, Torbjörn Lahrin, projektledare regiongemensam IoT, Jönköpings län.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00–14.00 Dialoggrupper: Leverantörernas återkoppling, frågor och feedback på verktyg för upphandling och införande

Eftermiddagens första session fokuserar på leverantörernas frågor, feedback och återkoppling på verktyg för upphandling och införande av IoT. Här arbetar vi i dialoggrupper där utrymme ges för både frågor och diskussion.

(information om hur du kan delta i en dialoggrupp delas med anmälda mötesdeltagare innan mötet)

14.00–14.30 Paus

14.30–15.00 Sammanfattning resultat från dialoggrupper

Vi sammanfattar och delar resultaten från dialoggrupperna.

15.00–16.00 Kreativ dialog kring temaområdet kopplat till upphandling och införande.

I den kreativa dialogen, samlas vi i olika grupperingar kring teman som är särskilt viktiga för framställan av en vägledning som uppfyller beställarnas behov och underlättar deltagande från leverantörer med olika förutsättningar och egenskaper.

I denna session jobbar vi tematiskt och kopplar samman beställare av produkter och tjänster för olika ändamål med leverantörer som svarar mot dessa ändamål. Preliminära teman är välfärdsplattformar, IoT för smarta städer, stödjande IoT-plattformar samt säkerhetsaspekter kopplade till IoT. Teman kommer att anpassas beroende på vilka som deltar.

16–16.15 Avslut, summering av dagen och nästa steg

Vi summerar dagen och delar information om nästa steg.

SKR, Adda och IoT Sverige

Medverkande

Preliminär lista över talare och övriga medverkande under dagen. Kommer att kompletteras.

 • Dagens moderatorer: Anna Fjällström, Transformation Capacity, Eva Stattin, IVL
 • Peter Haglund, sektionschef, SKR
 • Olle Bergdahl, projektansvarig, IoT Sverige
 • Ida Engberg, kategoriansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral
 • Yvonne Tonnquist, kategoriansvarig välfärdsteknologi, Adda Inköpscentral
 • Charlotta Palmgren, strategienheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator VGR
 • Dan Folkesson, CDO, Göteborgs stad
 • Noel Alldritt, Lösningsarkitekt, Göteborgs stad
 • Torbjörn Lahrin, PL projekt Regiongemensam IoT Jönköpings län
 • Emelie Collins, IT-strateg, Uppsala Kommun
 • Filip Gustafsson, produktägare IoT, VGR
 • Peter Mannerhagen, EA med kommunfokus, Inera
 • Jimmy Persson, Utvecklings- och säkerhetschef, SSNF
 • Magnus Agnarsson, Koordinator RefArk IoT, SKR
 • Susanne Ekström, Projektledare, Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen, SKR
 • Bo Baudin, Projektkoordinator, Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bo Baudin, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset