24 maj 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Planberedskap och bostäder - seminarium nr 2 om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022

Fokus denna dag ligger på planberedskap för bostäder, bygglov för bostäder och kopplingen till kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till seminarier om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

2022 års Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet presenteras av SKR i början av maj. På två olika seminarier får du tillfälle att höra mer om studien och ta del av erfarenheter och reflektioner från kollegor i andra kommuner. Fokus på detta andra seminarium är planberedskap för bostäder, bygglov för bostäder och kopplingen till kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Vi går igenom årets resultat och ser hur utvecklingen sett ut sedan tidigare undersökningar. Vi visar och berättar också hur kommunen kan använda resultaten i Kolada för att göra de jämförelser som är relevanta på hemmaplan. Dessutom får vi höra exempel och tankar från kommuner som på olika sätt arbetat med frågorna.

Det första seminariet fokuserar på tidsåtgång, planläggningsvolym och process för detaljplanearbetet.

Tid och process - seminarium nr 1 om Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022

Program

09.00 Välkomna!

Love Edenborg, SKR

Öppna jämförelser – vad är det?

Vi beskriver kort syftet med Öppna jämförelser.

Kristina Isacsson, SKR.

Resultaten av årets sammanställning, med fokus på planberedskap och realiserande av bostäder

Vi gör nedslag i slutsatser från årets undersökning, med fokus på nyckeltalen för total planberedskap för bostäder och beviljade bygglov. Hur ser marknadens vilja till realisering av planberedskapen ut, om man tittar på antalet bygglov? Och hur samspelar detta med kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden? Vi tittar också på utvecklingen under de åtta år som speglas i siffrorna.

Jan-Ove Östbrink och Kristina Isacsson, SKR.

Finns det ett lagom?

Östra Göinge är en av de kommuner som har balans på bostadsmarknaden idag. Planering och byggande går i takt med bostadsförsörjningsplanen. Hur navigerar man detta både nu och på längre sikt, så att bostadsefterfrågan och planberedskapen går hand i hand?

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef, Östra Göinge kommun.

10.00 Paus

När trycket är högt

I Karlstad byggs och planeras det i hög fart. Hur håller man en bra takt mellan planering och bostadsbyggande när efterfrågan är stor?

Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör, och Marie Eddeborn, biträdande förvaltningschef samt plan och byggchef, Karlstad kommun

Att botanisera bland nyckeltalen och göra egna jämförelser i databasen Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner, med 6000 olika nyckeltal. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Vi visar hur du själv kan göra jämförelser med andra kommuner. Vi tittar också på andra nyckeltal än de inom detaljplaneområdet som kan vara intressanta för jämförelser gällande byggande och bostadsförsörjning.

Sofia Hedlund Jarl, statistiker, Rådet för kommunala analyser.

11.00 Paus

Bostadsförsörjningsansvaret och planberedskapen – så hänger det ihop

Vad innebär egentligen kommunens bostadsförsörjningsansvar, och på vilket sätt är planberedskapen för bostäder en del i det?

Vi fördjupar oss i vad som förväntas av en kommun och hur man kan behöva gå till väga för att skaffa sig en god beredskap utifrån behov och efterfrågan.

Jan-Ove Östbrink, SKR.

Bostadsförsörjning i ett helhetsperspektiv

Med stor bostadsefterfrågan i kommunen, arbetar Uppsala aktivt med sitt bostadsförsörjningsprogram. Vi får höra om detta, och om kopplingarna mellan bostadsförsörjningsprogrammet och den fysiska planeringen.

Elin Blume, strategisk samhällsplanerare och Johan Nilsson, tf. enhetschef, planenhet väst, Uppsala kommun

12.00 Seminariet avslutas

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig i kommunen som ansvarar för plan- och bygglovsfrågor, och även till dig som arbetar med bostadsförsörjning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Kristina Isacsson, sakområdesexpert

Jan-Ove Östbrink, sakområdesexpert

Love Edenborg, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR