20 april 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet, tillfälle 2

SKR bjuder in till en utbildning vid två olika utbildningsdagar om effektivitet och produktivitet som kommer att belysas utifrån de tre perspektiven resursinsats, volym och kvalitet och hur dessa kan samspela för ökad effektivitet.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen sker vid två tillfällen: tisdagen den 20 april och torsdagen den 6 maj klockan 13.00–16.00. Den genomförs digitalt via teams.

De senaste årens framtidsanalyser för kommuner och regioner visar på ett allt större gap mellan möjlig finansiering och ökat behov av service. Det som påverkar mest är demografiska förändringar. En väg att minska detta gap är att öka effektiviteten.

För många är effektivisering synonymt med besparing vilket oftast får till följd att medarbetarna i organisationen känner att de hela tiden måste göra mer med mindre resurser. Ökad effektivitet är nödvändig, men utöver besparing så handlar det också om att arbeta smartare så att kvalitet kan bibehållas eller till och med förbättras.

Syftet med utbildningen är att:

 • öka kunskapen kring effektivitet och produktivitet
 • visa på hur effektivitet kan bli en del i styrsystemet
 • erbjuda stöd och underlag för analyser av de medverkande kommunernas effektivitet och produktivitet.
 • lyfta fram och belysa vilket ledarskap som krävs, både politiskt och i tjänsteorganisationen, för att möjliggöra effektivitetsutveckling.

Mål

Efter genomförd utbildning ska du:

 • ha fått grundläggande kunskaper kring effektivitet och produktivitet samt förståelse kring hur kommunens styr- och uppföljningssystem kan påverka dessa,
 • kunna göra en grundläggande analys av effektivitet i den egna kommunen,
 • ha introducerats i ett antal strategier på övergripande nivå för att öka effektiviteten.

Arbetsform och upplägg

 • Två veckor innan första utbildningstillfället erhåller kommunen den egna effektivitetsbilden som grundar sig på effektivitetsnyckeltal ur Kolada. Den blir utgångspunkt för diskussioner.
 • Föreläsningar av representanter från SKR och RKA.
 • Presentation av några goda kommunexempel.
 • Workshops och gruppdiskussioner. Vi växlar mellan att arbeta inom den egna kommunen och över kommungränser.
 • Kommunen erhåller en hemläxa mellan det första och andra utbildningstillfället.
 • Medverkande kommuner har tillgång till ett digitalt samarbetsrum för dialog, frågor och tips.

Målgrupp

Primär målgrupp är politiker i kommunledning. Även tjänstepersoner i kommunövergripande ledningsgrupp samt övergripande stödfunktioner kring ekonomi och kvalitet och verksamhetsresultat är välkomna.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Gunnar Gidenstam, handläggare

Christine Feuk, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset