15 mars 2022 kl. 10.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

IoT Välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice

En dag med beställardialog om välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice inom projektet Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen.

Anmäl dig

Många sätter stor tilltro till hur välfärdsteknik, produkter och tjänster för smartare samhällsservice kan möta olika samhällsutmaningar. Inom området finns också de IoT-plattformar som kan bidra till effektivisering, optimering och nya smarta sätt att stödja arbetet. Samtidigt har många fått erfara utmaningarna som kommer när smarta lösningar ska upphandlas, implementeras och förvaltas.

För att dela behov, kunskap och erfarenheter av välfärdsplattformar samt produkter och tjänster för smartare samhällsservice bjuder Göteborgs stad, SKR och Svenska Stadsnätsföreningen in till seminarium. Bakom initiativet ligger Sveriges kommuner och regioners behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Detta event arrangeras av Göteborgs stad och SKR, med stöd av Upphandlingsmyndigheten och genomförs inom ramen för IoT Sveriges nyligen avslutade strategiska projekt ”Beställarnätverk & Vägledning Framtidens samhällen”.

Konferensen kommer att spelas in. De som anmält sig till konferensen kan ta del av inspelningen två veckor efter konferensen.

Målgrupp

EU-samordnare, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, säkerhetsorganisationer & beställare av produkter och tjänster för smartare välfärd & samhällsservice, välfärds- och andra IoT-plattformar och relaterade konsulttjänster, för att tillmötesgå behovet av robusta IoT-tjänster baserad på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur.

Teman är välfärdsteknik, IoT för smarta städer, IoT-plattformar samt säkerhetsaspekter kopplade till IoT. Vi ser gärna deltagande med erfarenhet av frågor kring affärsmodeller, informationsförsörjning, arkitektur och säkerhet.

Leverantörer hälsas välkomna som åhörare digitalt via Zoom.

Program

09.30–09.55 Kaffe och förmingel för dem som är på plats.

Föranmälan krävs då vi har ett begränsat antal platser.

10.00–10.30 Internet of Things – Möjlighet eller hot!?

Dagen inleds med en inflygning, där konferensens arrangörer hälsar välkomna och ger en bakgrund till idén att hålla beställardialog, vilka behov som ligger bakom och vad man hoppas uppnå med detta initiativ. Kortare reflektion kring det säkerhetspolitiska läget och dess påverkan.

Dan Folkesson, CDO Göteborgs stad, Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen, Patrik Sundström, CDO, SKR, Moderator Anna Fjällström.

10.30–11.00 Det europeiska perspektivet – Sveriges medverkan

På den europeiska nivå är det mycket som pågår för att stimulera den offentliga sektorns förmåga att hantera IoT enheter och att säkerställa att den data som genereras hanteras på ett korrekt och rättvist sätt.

EU-kommissionen och Regionkommittén understödjer det europeiska initiativet Living-in.EU, där flera svenska kommuner deltar såväl direkt som indirekt via medlemsnätverken Eurocities, Open Agile Smart Cities (OASC) och European Network of Living Labs (ENoLL).

EU:s finansieringsprogram för ett digitalt Europa (DIGITAL) har en total budget på 7,5 miljarder euro och drivs av EU-kommissionen. Programmet syftar till att stärka EU:s digitala oberoende och kommer att pågå fram t o m 2027.

Göteborgs stad berättar om sitt engagemang och erfarenheter av de senaste årens internationella samarbete. Vi får höra om hur svenska kommuner och regioner redan medverkar och bidrar till ett digitalt Europa, samt om planerna för svenskt deltagande i finansieringsprogrammets kommande utlysning, fas 2.

Olavi Loutonen, Europeiska kommissionen, Anders Johansson, Demokrati och medborgarservice, Göteborgs stad, Magnus Agnarsson, Koordinator RefARK IoT.

11.05–11.15 Paus

11.15–11.45 De lokala förutsättningarnas påverkan på IoT-resan

Kommuner och regioner deltar i stort antal nätverk och initiativ, här presenterar vi några insikter och möjligheter framåt.

City as a Platform har samlat ihop erfarenhet från flera projekt där IoT har testas med erfarenhetsutbyte mellan deltagaren i ett tillämpad miljö Smart City Lab fördjupar möjligheterna att samverka kring mjuk infrastruktur.

Varje kommun har unika förutsättningar, men för att accelerera sin utveckling behövs starka samarbeten. Strategisk paketering hjälper kommunerna att förstå vilka faktorer som är avgörande.

Beroende på vad kommunerna befinner sig och vill åstadkomma kan utveckling och anskaffning kombineras på olika sätt. Nytt regelverk inom upphandlingsområdet öppnar upp för nya möjligheter.

Stefan Melander, Koordinator StratPAK, Emelie Collins, IT-strateg, kommunledningskontoret, Uppsala kommun, Therese Balksjö, RISE, Erika Hanses, Upphandlingsmyndigheten.

11.45–12.00 Panel på tema: Vad ser vi för möjligheter till smartare välfärds- och samhällsservice.

Stefan Melander, Koordinator StratPAK, Emelie Collins, IT-strateg, kommunledningskontoret, Uppsala kommun, Therese Balksjö, Uppkopplade samhällen, RISE, Erika Hanses, Upphandlingsmyndigheten.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00–14.00 Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

Förändrad hotbild i skrivande stund spär på kommuner och regioners behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare. I stödprocessen ”Robust och säker IoT och informationssäkerhet” beskrivs hur en robust och säker IoT-tjänst kan säkerställas, och hur informationen i tjänsten behandlas på ett informationssäkert sätt.

Som ett steg i att möta behoven har beställarnätverket utvecklat verktyg och stöd för upphandling, införanden och förvaltning av IoT baserade plattformar för välfärdstjänster och tjänster för smartare samhällsservice. I den här sessionen ger vi en bakgrund till och inblick i de generiska processerna för etablering av IoT i kommuner och regioners organisationer, för säkert införande av IoT samt referensarkitektur för upphandling av IoT, som alla är tänkta att fungera som stöd vid upphandling och införande.

Jimmy Persson, Utvecklings- och säkerhetschef, Svenska stadsnätsföreningen, Michael Carlberg Lax, CIO, Skellefteå kommun, Susanne Ekström, processmodellerare och projektledare BVFS, Ann-Charlotte Klarén, projektledare SKR kompetenscenter Välfärdsteknik.

14.00–14.15 Paus

14.15–14.45 Behovet, röster från offentlig sektor

Det finns både gemensamma och individuella behov hos landets kommuner och regioner. Här får vi lyssna till några viktiga insatser som pågår just nu inom region Jönköpings län, Västra Götalands regionen och Sundsvalls kommun.

Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator Västra Götalands Regionen, Torbjörn Lahrin, projektledare regiongemensam IoT, Jönköpings län, Markus Flyborg, Lösningsarkitekt, Sundsvalls kommun.

14.45–15.15 Panel på tema: Vad ser vi för möjligheter till smartare välfärds- och samhällsservice.

Maria Holm, Projektledare IoT Stockholm, Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå, Dan Folkesson, CDO Göteborgs stad. (Frågor från chatten modereras av Eva Stattin, IVL)

15.15–15.30 Avslut, summering av dagen och nästa steg

Vi summerar dagen och delar information om nästa steg.

Peter Hagström, sektionschef SKR och styrelseledamot IoT Sverige, Olle Bergdahl, Programchef IoT Sverige och Anna Fjällström, moderator.

Medverkande

Preliminär lista över talare och övriga medverkande under dagen. Kommer att kompletteras.

Dagens moderator: Anna Fjällström, RISE (På plats) med stöd av Noel Alldritt, Göteborgs stad. Online finns Olle Bergdahl, Programchef IoT Sverige och Bo Baudin, SKR.

 • Dan Folkesson, CDO Göteborgs stad
 • Patrik Sundström, CDO SKR och Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen
 • Kjell Abrahamsson, Enhetschef, Göteborgs stad.
 • Michael Carlberg Lax, CIO, Skellefteå kommun.
 • Olavi Loutonen, DG CONNECT, Europeiska kommissionen.
 • Anders Johansson, Demokrati och medborgarservice, Göteborgs stad.
 • Olle Bergdahl, programchef, IoT Sverige.
 • Charlotta Palmgren, strategienheten, Upphandlingsmyndigheten.
 • Erika Hanses, strategienheten, Upphandlingsmyndigheten.
 • Noel Alldritt, Lösningsarkitekt, Göteborgs stad.
 • Torbjörn Lahrin, PL projekt Regiongemensam IoT Jönköpings län.
 • Tore Johnsson, regional digitaliseringskoordinator VGR.
 • Filip Gustafsson, produktägare IoT, VGR.
 • Stefan Melander, Koordinator StratPAK IoT, SKR.
 • Therese Balksjö, Connected Societies, RISE.
 • Markus Flyborg, Lösningsarktiekt, Sundsvalls kommun.
 • Jimmy Persson, Utvecklings- och säkerhetschef, SSNF.
 • Magnus Agnarsson, Koordinator RefArk IoT, SKR.
 • Bo Baudin, Projektkoordinator, Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Bo Baudin, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR