26 oktober 2021 kl. 09.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Idékonferensen Agenda för arbete – med fokus på idé och kunskapsspridning

På årets idékonferens är fokus på hur vi, utifrån nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken, hittar samverkanslösningar och effektiva insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar sedan många år en idékonferens. Syftet med konferensen är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommuner och samverkansparter gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser för arbetslösa.

På årets konferens lägger vi fokus på hur vi, utifrån nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken, hittar samverkanslösningar och effektiva insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi kommer bland annat att få ta del av exempel på insatser som pågår ute i landet för att fler ska komma i arbete och egen försörjning och för att näringslivet ska kunna hitta arbetskraft.

Dagen kommer även att innehålla information och diskussion om regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och om kommunernas framtida roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Program

09.00 Inledning

Monica Sonde, direktör/avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner

09.10 Skövde kommun satsar på ungdomar

Visstidsanställning med stegförflyttning, med målsättningen att sänka ungdomsarbetslösheten och samtidigt stärka kompetensförsörjningen för framtiden, genom att ungdomar får inblick i arbetsuppgifter inom kommunens uppdrag.

Medverkande: Johan Strömberg avdelningschef för Vuxenutbildning och arbetsmarknad och Eva Axelsson enhetschef för Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun.

09.35 Från enskild insats till helhetsperspektiv!

Jönköpings kommun driver ESF projekt för individer med långvarigt försörjningsstöd där progression uteblivit och individen hamnat i ett ekorrhjul. Genom multiprofessionell helhetsbedömning kan rätt insats för rätt orsak prioriteras och fler personer med komplex problematik kan gå vidare till arbetsförberedande insatser.

Medverkande: Isabel Lindbom, projektledare, Jönköpings kommun och Sandra Tollin Öberg, projektkoordinator, Jönköpings kommun

10.00 Paus

10.10 Matchning och kompetensförsörjning är nycklar för Sveriges framtid

Vad behövs för att Arbetsförmedlingen och andra aktörer ska kunna bidra här?

Medverkande: Anders Ferbe, styrelseordförande, Arbetsförmedlingen.

10.40 Likvärdig service i hela landet – så arbetar Arbetsförmedlingen för att nå det

Arbetsförmedlingen arbetar målmedvetet med flera delar, servicevägar och kanaler som tillsammans ger en arbetsförmedlingsservice som är samordnad oavsett var man befinner sig i landet. Här följer en presentation av det arbete som pågår på myndigheten för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro, en god tillgänglighet och en likvärdig service i hela landet.

Medverkande: Hanna Timander, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen, Jesper Eliasson, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen.

11.10 Paus

11.15 Jobbspår i samverkan

Spårsam – ett utvecklingsprojekt som bedrivs med 12 kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen i Malmö är projektledare för delprojekten, att i samverkan kombinera insatser och identifiera deltagare för fler och bättre lokala jobbspår.

Medverkande: Rose-Marie Gudmundsson, projektledare, Arbetsförmedlingen, Sara Stuivers Franck företagssamordnare, Malmö stad och Peter Agerhäll, koordinator, DUA.

11.40 Lunch

12.30 Regional samverkan kommuner och AF – rusta och matcha som exempel

Hur bygger vi bra samverkansstrukturer mellan Arbetsförmedlingen och kommuner? Erfarenheter från samarbetet i Göteborgsregionen, med fokus på införandet av KROM.

Medverkande: Anna-Lena Wakenius, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen, Natalja Lipovskaja Nilsson, planeringsledare, Göteborgsregionen och Linda Karlsson, planeringsledare, Göteborgsregionen.

12.55 Hässleholms satsning på ökad samverkan med arbetsgivare i privata näringslivet gav minskad utbetalning av ekonomiskt bistånd

När den interna organisationen styrdes om, beslutsvägar effektiviserades och fokus på att anordna praktik i kommunen ändrades till fokus på att hjälpa arbetsgivare i privata näringslivet så sjönk utbetalningarna av ekonomiskt bistånd.

Medverkande: Jörgen Bergvall, arbetsmarknadschef, arbetsmarknadsförvaltningen, Hässleholms kommun och Jimmy Månsson, sektionschef, Företagsservice, Arbetsmarknadsförvaltningen Hässleholms kommun.

13.20 God samverkan skapade förutsättningar för införande av rusta och matcha

Medverkande: Per Tegnemo, arbetsmarknadschef, Oskarshamns kommun, Cecilia Drehmer, Arbetsmarknadschef Mönsterås kommun, Karin Sargent, sektionschef, Arbetsförmedlingen, Niclas Henricsson, Områdeschef Lernia och Ina Tzacheva, Lernia.

13.45 Paus

14.00 Kommunövergripande virtuell arbetsmarknadsenhet

Med projektet Digips transformerar sju kommuner i Skåne sina kommunala arbetsmarknadsenheter. Personalen producerar digitala arbetsmarknadstjänster som sprids över kommungränserna genom plattformen Skills Sverige. Målet är att göra långtidsarbetslösa digitalt självförsörjande och stärka deras möjligheter att tillgodogöra sig AF:s digitala utbud framöver.

Medverkande: Jimmie Rönndahl, verksamhetschef, Arbetsmarknadsavdelningen Landskrona stad.

14.25 Arbetsförmedlingens uppdrag och reformering – var står vi idag och vad händer framåt?

Medverkande: Åsa Karlsson, utredare arbetsmarknadssektionen, Sveriges Kommuner och Regioner och Roy Melchert, sektionschef arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Regioner.

14.50-15.00 Avslutning

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och arbetsmarknadshandläggare i kommuner och regioner samt chefer och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Vi välkomnar också representanter för olika samarbetspartner såsom Försäkringskassan, samordningsförbund, fackförbund och andra aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Per Överberg, utredare

Åsa Karlsson, utredare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset